A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

2 Samoela 91
[Ny soa nataon'i Davida tamin'i Mefiboseta] Ary hoy Davida: Mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly mba hasiako soa noho ny amin'i Jonatana?
2
Ary nisy mpanompon'ny fianakavian'i Saoly, Ziba no anarany. Ary nantsoiny hankany amin'i Davida izy, ka hoy ny mpanjaka taminy: Hianao moa no Ziba? Ary hoy izy: Izaho mpanomponao no izy.
3
Ary hoy ny mpanjaka: Mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly mba hasiako soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Mbola misy zanakalahin'i Jonatana iray ihany ao, nefa malemy tongotra izy.
4
Ary hoy ny mpanjaka taminy; Aiza anefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Indro izy ao an-tranon'i Makira, zanak'i Amiela, ao Lo-debara.
5
Ary Davida mpanjaka naniraka haka azy tao an-tranon'i Makira, zanak'i Amiela, tao Lodebara.
6
Ary nony tonga teo amin'i Davida Mefiboseta, zanak'i Jonatana, zanak'i Saoly, dia niankohoka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida: Mefiboseta! Dia hoy izy: Inty ny mpanomponao.
7
Ary hoy Davida taminy: Aza matahotra, fa hasiako soa tokoa ianao noho ny amin'i Jonatana rainao, ary hampodiko ho anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva.
8
Dia niankohoka izy ka nanao hoe: Zinona moa aho mpanomponao izay toy ny alika maty, no mba jerenao?
9
Dia niantso an'i Ziba, mpanompon'i Saoly, ny mpanjaka ka nanao taminy hoe: Izay rehetra nananan'i Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahin'ny tomponao.
10
Koa ianao sy ny zanakaolahy ary ny mpanomponao no hiasa ny tany ho azy ka hanatitra hanin-kohanina ho an'ny zanakalahin'ny tomponao; fa Mefiboseta, zanakalahin'ny tomponao, hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva. Ary Ziba nanana zanakalahy dimy ambin'ny folo sy mpanompo roa-polo.
11
Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Araka izay rehetra nandidianao mpanjaka tompoko no hataon'ny mpanomponao. Fa ny amin'i Mefiboseta, hoy Davida, dia hihinana eo amin'ny latabatro toy ny anankiray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy.
12
Ary Mefiboseta nanan-janakalahy tanora, Mika no anarany. Ary izay rehetra nitoetra tao an-tranon'i Ziba dia mpanompon'i Mefiboseta avokoa.Ary Mefiboseta nonina tany Jerosalema; fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany mandrakariva; ary nalemy ny tongony roa.
13
Ary Mefiboseta nonina tany Jerosalema; fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany mandrakariva; ary nalemy ny tongony roa.2 Samoela 9:1

2 Samoela 9:2

2 Samoela 9:3

2 Samoela 9:4

2 Samoela 9:5

2 Samoela 9:6

2 Samoela 9:7

2 Samoela 9:8

2 Samoela 9:9

2 Samoela 9:10

2 Samoela 9:11

2 Samoela 9:12

2 Samoela 9:132 Samoela 1 / 2Sam 1

2 Samoela 2 / 2Sam 2

2 Samoela 3 / 2Sam 3

2 Samoela 4 / 2Sam 4

2 Samoela 5 / 2Sam 5

2 Samoela 6 / 2Sam 6

2 Samoela 7 / 2Sam 7

2 Samoela 8 / 2Sam 8

2 Samoela 9 / 2Sam 9

2 Samoela 10 / 2Sam 10

2 Samoela 11 / 2Sam 11

2 Samoela 12 / 2Sam 12

2 Samoela 13 / 2Sam 13

2 Samoela 14 / 2Sam 14

2 Samoela 15 / 2Sam 15

2 Samoela 16 / 2Sam 16

2 Samoela 17 / 2Sam 17

2 Samoela 18 / 2Sam 18

2 Samoela 19 / 2Sam 19

2 Samoela 20 / 2Sam 20

2 Samoela 21 / 2Sam 21

2 Samoela 22 / 2Sam 22

2 Samoela 23 / 2Sam 23

2 Samoela 24 / 2Sam 24