A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

2 Samoela 51
[Ny nanosorana an'i Davida ho mpanjakan'ny Isiraely rehetra, sy ny nahazoany an'i Jerosalema ho renivohitry ny fanjakany] Dia tonga tao amin'i Davida tao Hebrona ny firenen'Isiraely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nofonao.
2
Fa hatry ny fony fahiny ihany koa, raha mbola nanjaka taminay aza Saoly, dia ianao no mpitarika ny Isiraely nivoaka sy niditra; ary Jehovah efa nilaza taminao hoe: Hianao no ho mpiandry ny Isiraely oloko, ary ianao no ho mpanapaka azy.
3
Eny, tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Isiraely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehovah; ary dia nanosotra an'i Davida ho mpanjakan'ny Isiraely izy.
4
Telo-polo taona Davida fony izy vao nanjaka, ary nanjaka efa-polo taona izy.
5
Tao Hebrona no nanjakany tamin'ny Joda fito taona sy enim-bolana; ary tany Jerosalema no nanjakany tamin'ny Isiraely sy ny Joda rehetra telo amby telo-polo taona.
6
Ary ny mpanjaka sy ny olony nankany Jerosalema hiady amin'ny Jebosita tompon-tany, ary hoy izy ireo tamin'i Davida: Tsy ho tafiditra eto ianao; fa na dia ny jamba ny mandringa aza dia hahasakana anao ka hanao hoe: Tsy ho tafiditra eto Davida.[Na: ary ny heviny tamin'izany dia toy ny manao hoe:]
7
Kanjo afak'i Davida ihany ny batery fiarovana, dia Ziona (Tanànan'i Davida izany).
8
Ary hoy Davida tamin'izany andro izany: Izay mamely ny Jebosita, dia aoka hananika ho eo amin'ny riana ka hamely, ny mandringa sy ny jamba izay halan'ny fon'i Davida. Koa dia mby am-pitenenana hoe: Izay jamba mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano.
9
Dia nitoetra tao anatin'ny batery fiarovana Davida, ary ny anarany nataony hoe: Tanànan'i Davida. Ary narafitr'i Davida ny manodidina hatrany Milo mbamin'ny ao anatiny.[Heb. fiarovana]
10
Koa dia nandroso sy nihalehibe Davida, fa Jehovah, Andriamanitry ny maro, no nomba azy.
11
[Ny amin'ny lapan'i Davida, sy ny vadiny aman-janany] Ary Hirama, mpanjakan'i Tyro, naniraka olona tany amin'i Davida nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato; dia nanao trano ho an'i Davida ireo.
12
Dia fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'ny Isiraely ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Isiraely olony.
13
Ary Davida mbola naka vaditsindrano sy vady koa tany Jerosalema, rehefa tonga avy tany Hebrona izy; ary dia nisy zanakalahy sy zanakavavy koa naterak'i Davida.
14
Ary izao no anaran'ny naterany tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona
15
sy Jibara sy Elisoa sy Nafega sy Jafia
16
sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta.
17
[Ny nandresen'i Davida ny Filistina] Koa nony ren'ny Filistina fa efa nohosoran'ny olona ho mpanjakan'ny Isiraely Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra; fa raha ren'i Davida izany dia nidina tao amin'ny batery fiarovana izy.
18
Ary dia tonga ny Filistina ka nihahakahaka teny amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
19
Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah tamin'i Davida: Miakara, fa hatolotro eo an-tananao tokoa ny Filistina.
20
Ary Davida tonga tao Bala-perazima ka namely ireo tao, dia hoy izy: Jehovah efa namaky ny fahavaloko teo anoloako hipariaka toy ny rano vaky; koa izany no nanaovany ny anaran'izany tany izany hoe Bala-perazima.[Bala-perazima = Tany nahavakiana]
21
Ary nilaozany tao ny sampiny, ka dia lasan'i Davida sy ny olony ireny.
22
Ary niakatra indray ny Filistina ka nihahakahaka teny amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
23
Ary nanontany tamin'i Jehovah Davida, ka novaliany hoe: Aza mandeha; fa hodidino avy eo aoriana izy, ka ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny hazo balsama.
24
Ary raha toa mahare fingadongadon'olona eny amin'ny tendron'ny hazo balsama ianao, dia faingàna; fa amin'izay no efa miainga mialoha anao Jehovah hamely ny miaramilan'ny Filistina.Ary dia nanao araka ny nandidian'i Jehovah azy Davida ka dia namely ny Filistina hatrany Geba ka hatrao akaikin'i Gazera izy.
25
Ary dia nanao araka ny nandidian'i Jehovah azy Davida ka dia namely ny Filistina hatrany Geba ka hatrao akaikin'i Gazera izy.2 Samoela 5:1

2 Samoela 5:2

2 Samoela 5:3

2 Samoela 5:4

2 Samoela 5:5

2 Samoela 5:6

2 Samoela 5:7

2 Samoela 5:8

2 Samoela 5:9

2 Samoela 5:10

2 Samoela 5:11

2 Samoela 5:12

2 Samoela 5:13

2 Samoela 5:14

2 Samoela 5:15

2 Samoela 5:16

2 Samoela 5:17

2 Samoela 5:18

2 Samoela 5:19

2 Samoela 5:20

2 Samoela 5:21

2 Samoela 5:22

2 Samoela 5:23

2 Samoela 5:24

2 Samoela 5:252 Samoela 1 / 2Sam 1

2 Samoela 2 / 2Sam 2

2 Samoela 3 / 2Sam 3

2 Samoela 4 / 2Sam 4

2 Samoela 5 / 2Sam 5

2 Samoela 6 / 2Sam 6

2 Samoela 7 / 2Sam 7

2 Samoela 8 / 2Sam 8

2 Samoela 9 / 2Sam 9

2 Samoela 10 / 2Sam 10

2 Samoela 11 / 2Sam 11

2 Samoela 12 / 2Sam 12

2 Samoela 13 / 2Sam 13

2 Samoela 14 / 2Sam 14

2 Samoela 15 / 2Sam 15

2 Samoela 16 / 2Sam 16

2 Samoela 17 / 2Sam 17

2 Samoela 18 / 2Sam 18

2 Samoela 19 / 2Sam 19

2 Samoela 20 / 2Sam 20

2 Samoela 21 / 2Sam 21

2 Samoela 22 / 2Sam 22

2 Samoela 23 / 2Sam 23

2 Samoela 24 / 2Sam 24