A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Genesisy 8

1
Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mbamin'ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niara-nitoetra taminy tao anatin'ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany, ka dia nihena ny rano.
2
Ary tampina ny loharanon'ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra, ka nitsahatra ilay ranonorana nivatravatra avy tany an-danitra.
3
Ary nihena niandalana niala tamin'ny tany ny rano; ary rehefa afaka dimam-polo amby zato andro, dia efa nihena ny rano.
4
Dia nipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny sambo-fiara tamin'ny andro fahafito ambin'ny folo tamin'ny volana fahafito.
5
Ary ny rano dia mbola nihena niandalana hatramin'ny volana fahafolo; tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafolo dia niseho ny tampon'ny tendrombohitra.
6
Ary rehefa afaka efa-polo andro, dia novohan'i Noa ny varavarankelin'ny sambo-fiara izay efa nataony.
7
Dia namoaka goaika anankiray izy, ary niverimberina mandra-paharitry ny rano tamin'ny tany iny.
8
Dia namoaka voromailala anankiray izay teo aminy izy, hizahany na efa kely ny rano tambonin'ny tany, na tsia.
9
Fa tsy hitan'ilay voromailala izay hipetrahan'ny faladiany, dia niverina tamin'i Noa tao anatin'ny sambo-fiara izy, satria mbola nisy rano tambonin'ny tany rehetra; ary Noa naninjitra ny tànany ka nandray sy nampiditra azy ho ao aminy tao anatin'ny sambo-fiara.
10
Ary mbola niandry hafitoana koa izy; dia namoaka ilay voromailala tamin'ny sambo-fiara indray izy.
11
Dia niditra teo aminy ilay voromailala nony hariva ny andro; ary, indro, nisy ravin'oliva maitso teo am-bavany; izany no nahafantaran'i Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany.
12
Ary mbola niandry hafitoana indray izy, dia namoaka ilay voromailala; ary tsy niverina teo aminy intsony iny.
13
[Ny nivoahan'i Noa avy tao amin'ny sambo-fiara sy ny nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy] Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahiraika amby enin-jato, dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany; ary nanaisotra ny tafon'ny sambo-fiara Noa ka nijery, ary, indro, efa maina ny tany.
14
Ary tamin'ny andro fahafito amby roa-polo tamin'ny volana faharoa, dia maina ny tany.
15
Ary Andriamanitra dia niteny tamin'i Noa ka nanao hoe:
16
Mivoaha amin'ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantonao vavy miaraka aminao.
17
Ary ny zava-manan'aina rehetra, izay eo aminao, avy tamin'ny nofo rehetra, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, dia ento mivoaka miaraka aminao; ary aoka hiteraka be eny ambonin'ny tany sy ho maro anaka ary hihabetsaka eny ambonin'ny tany ireny.
18
[Ny nataon'izy telo mirahalahy, zanak'i Noa, sy ny teny naminanian-drainy azy] Dia nivoaka Noa mbamin'ny vadiny aman-janany ary ny vinantonivavy niaraka taminy;
19
Ny zava-manan'aina rehetra sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka ary ny vorona rehetra mbamin'izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany dia samy nivoaka avy tao amin'ny sambo-fiara araka ny karazany.
20
Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah; ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra odorana teo ambonin'ny alitara.
21
Dia nandre ny hanitra ankasitrahana Jehovah, ka hoy Izy tam-pony: Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona Aho; fa ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko.Raha mbola maharitra koa ny tany, dia tsy hanam-pitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana, ary ny hatsiaka sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina,ary ny andro sy ny alina.
22
Raha mbola maharitra koa ny tany, dia tsy hanam-pitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana, ary ny hatsiaka sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina,ary ny andro sy ny alina.
Genesisy 8:1
Genesisy 8:2
Genesisy 8:3
Genesisy 8:4
Genesisy 8:5
Genesisy 8:6
Genesisy 8:7
Genesisy 8:8
Genesisy 8:9
Genesisy 8:10
Genesisy 8:11
Genesisy 8:12
Genesisy 8:13
Genesisy 8:14
Genesisy 8:15
Genesisy 8:16
Genesisy 8:17
Genesisy 8:18
Genesisy 8:19
Genesisy 8:20
Genesisy 8:21
Genesisy 8:22
Genesisy 1 / Gen 1
Genesisy 2 / Gen 2
Genesisy 3 / Gen 3
Genesisy 4 / Gen 4
Genesisy 5 / Gen 5
Genesisy 6 / Gen 6
Genesisy 7 / Gen 7
Genesisy 8 / Gen 8
Genesisy 9 / Gen 9
Genesisy 10 / Gen 10
Genesisy 11 / Gen 11
Genesisy 12 / Gen 12
Genesisy 13 / Gen 13
Genesisy 14 / Gen 14
Genesisy 15 / Gen 15
Genesisy 16 / Gen 16
Genesisy 17 / Gen 17
Genesisy 18 / Gen 18
Genesisy 19 / Gen 19
Genesisy 20 / Gen 20
Genesisy 21 / Gen 21
Genesisy 22 / Gen 22
Genesisy 23 / Gen 23
Genesisy 24 / Gen 24
Genesisy 25 / Gen 25
Genesisy 26 / Gen 26
Genesisy 27 / Gen 27
Genesisy 28 / Gen 28
Genesisy 29 / Gen 29
Genesisy 30 / Gen 30
Genesisy 31 / Gen 31
Genesisy 32 / Gen 32
Genesisy 33 / Gen 33
Genesisy 34 / Gen 34
Genesisy 35 / Gen 35
Genesisy 36 / Gen 36
Genesisy 37 / Gen 37
Genesisy 38 / Gen 38
Genesisy 39 / Gen 39
Genesisy 40 / Gen 40
Genesisy 41 / Gen 41
Genesisy 42 / Gen 42
Genesisy 43 / Gen 43
Genesisy 44 / Gen 44
Genesisy 45 / Gen 45
Genesisy 46 / Gen 46
Genesisy 47 / Gen 47
Genesisy 48 / Gen 48
Genesisy 49 / Gen 49
Genesisy 50 / Gen 50