A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Genesisy 501
Ary Josefa nihohoka tamin'ny tavan'ny rainy ka nitomany teo amboniny sady nanoroka azy.
2
Ary nasain'i Josefa nanosotra zava-manitra an-drainy ny mpanompony izay mpanao fanafody; dia nanosotra an'Isiraely ny mpanao fanafody.
3
Ary notanterahiny taminy ny efa-polo andro, fa izany no isan'ny andro nanosoram-paty; ary ny Egyptiana nisaona azy fito-polo andro.
4
Ary rehefa tapitra ny andro nisaonana azy, Josefa dia niteny tamin'ny tao an-tranon'i Farao ka nanao hoe: Raha mba nahita fitia eo imasonareo aho, masìna ianareo, lazao amin'i Farao, ka ataovy hoe:
5
Ny raiko efa nampianiana ahy ka nanao hoe: Indro, ho faty aho; koa ao amin'ny fasako, izay nohadiko ho ahy any amin'ny tany Kanana, dia ao no andeveno ahy. Koa ankehitriny, trarantitra ianao, aoka aho hiakatra handevina ny raiko, dia hiverina atỳ indray.
6
Ary hoy Farao: Miakara ary, ka aleveno ny rainao araka izay nampianianany anao.
7
Dia lasa niakatra Josefa handevina ny rainy; ary niara-niakatra taminy ny mpanompon'i Farao rehetra, dia ny loholona tao an-tranony sy ny loholona rehetra tany amin'ny tany Egypta,
8
ary ny ankohonan'i Josefa rehetra sy ny rahalahiny ary ny ankohonan-drainy; ny ankizy madinika sy ny ondriny aman'osiny sy ny ombiny ihany no navelany tao amin'ny tany Gosena.
9
Ary nisy kalesy sy mpitaingin-tsoavaly niara-niakatra taminy koa, ka lehibe dia lehibe ny tobiny.
10
Ary rehefa tonga teo Goren'atada izy, izay ao an-dafin'i Jordana, dia nanao fisaonana lehibe sy mafy indrindra teo izy; dia nisaona an-drainy hafitoana Josefa.
11
Ary rehefa hitan'ny Kananita tompon-tany ny fisaonana teo Goren-atada, dia hoy izy: Fisaonana mafy amin'ny Egyptiana izao; izany no nanaovany ny anarany hoe Abel-Egyptiana, izay ao an-dafin'i Jordana.
12
Ary ny zanakalahin'i Jakoba nanao taminy araka izay nandidiany azy,
13
dia nitondra azy tany amin'ny tany Kanana, ary nandevina azy tao amin'ny zohy amin'ny saha Makpela, tandrifin'i Mamre, dia ilay novidin'i Abrahama mbamin'ny saha tamin'i Efrona Hetita ho tany fandevenana.
14
Ary rehefa voalevin'i Josefa ny rainy, dia niverina tany Egypta izy sy ny rahalahiny mbamin'izay rehetra niara-niakatra taminy handevina ny rainy.
15
Ary rehefa hitan'ny rahalahin'i Josefa fa maty ny rainy, dia hoy izy: Andrao hanao fo-lentika amintsika Josefa ka hamaly antsika tokoa noho izay ratsy rehetra nataontsika taminy.
16
Dia naniraka nankany amin'i Josefa izy ka nanao hoe: Ny rainao nanafatra, fony izy tsy mbola maty,
17
ka nanao hoe: Izao no holazainareo amin'i Josefa: Mamela re ny fahadisoan'ny rahalahinao sy ny fahotany, fa efa nanao ratsy taminao izy; eny, mamela ankehitriny ny fahadisoan'ny mpanompon'ny Andriamanitry ny rainao. Dia nitomany Josefa, raha niteny taminy izy ireo.
18
Koa nanatona azy ny rahalahiny, dia nianko­hoka teo anatrehany ka nanao hoe: Indreto izahay ho mpanomponao.
19
Ary hoy Josefa taminy: Aza matahotra; fa moa solon'Andriamanitra va aho?
20
Hianareo no nisaina hanisy ratsy ahy; fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa, hanao tahaka ny amin'izao anio izao, hamelona olona betsaka.
21
Koa ankehitriny, aza matahotra ianareo; fa izaho hamelona anareo sy ny zanakareo madinika. Dia nampionona azy sy nanao teny malefaka nahafinaritra azy izy.
22
Ary Josefa sy ny ankohonan'ny rainy nonina tany Egypta; ary ny andro niainan'i Josefa dia folo amby zato taona.
23
Ary hitan'i Josefa ny zafiafin'i Efraima; ny zanak'i Makira koa, zanakalahin'i Manase, dia noraisin'i Josefa ho eo am-pofoany.
24
Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny: Ho faty aho; nefa Andriamanitra hamangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy.
25
Ary Josefa dia nampianiana ny zanak'Isiraely ka nanao hoe: Hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala eto ianareo.Dia maty Josefa, rehefa folo amby zato taona; ary dia nohosorany zava-manitra izy ka napetrany tao anatin'ny vata tany Egypta.
26
Dia maty Josefa, rehefa folo amby zato taona; ary dia nohosorany zava-manitra izy ka napetrany tao anatin'ny vata tany Egypta.Genesisy 50:1

Genesisy 50:2

Genesisy 50:3

Genesisy 50:4

Genesisy 50:5

Genesisy 50:6

Genesisy 50:7

Genesisy 50:8

Genesisy 50:9

Genesisy 50:10

Genesisy 50:11

Genesisy 50:12

Genesisy 50:13

Genesisy 50:14

Genesisy 50:15

Genesisy 50:16

Genesisy 50:17

Genesisy 50:18

Genesisy 50:19

Genesisy 50:20

Genesisy 50:21

Genesisy 50:22

Genesisy 50:23

Genesisy 50:24

Genesisy 50:25

Genesisy 50:26Genesisy 1 / Gen 1

Genesisy 2 / Gen 2

Genesisy 3 / Gen 3

Genesisy 4 / Gen 4

Genesisy 5 / Gen 5

Genesisy 6 / Gen 6

Genesisy 7 / Gen 7

Genesisy 8 / Gen 8

Genesisy 9 / Gen 9

Genesisy 10 / Gen 10

Genesisy 11 / Gen 11

Genesisy 12 / Gen 12

Genesisy 13 / Gen 13

Genesisy 14 / Gen 14

Genesisy 15 / Gen 15

Genesisy 16 / Gen 16

Genesisy 17 / Gen 17

Genesisy 18 / Gen 18

Genesisy 19 / Gen 19

Genesisy 20 / Gen 20

Genesisy 21 / Gen 21

Genesisy 22 / Gen 22

Genesisy 23 / Gen 23

Genesisy 24 / Gen 24

Genesisy 25 / Gen 25

Genesisy 26 / Gen 26

Genesisy 27 / Gen 27

Genesisy 28 / Gen 28

Genesisy 29 / Gen 29

Genesisy 30 / Gen 30

Genesisy 31 / Gen 31

Genesisy 32 / Gen 32

Genesisy 33 / Gen 33

Genesisy 34 / Gen 34

Genesisy 35 / Gen 35

Genesisy 36 / Gen 36

Genesisy 37 / Gen 37

Genesisy 38 / Gen 38

Genesisy 39 / Gen 39

Genesisy 40 / Gen 40

Genesisy 41 / Gen 41

Genesisy 42 / Gen 42

Genesisy 43 / Gen 43

Genesisy 44 / Gen 44

Genesisy 45 / Gen 45

Genesisy 46 / Gen 46

Genesisy 47 / Gen 47

Genesisy 48 / Gen 48

Genesisy 49 / Gen 49

Genesisy 50 / Gen 50