A A A A A
Malagasy Bible 1865

Genesisy 401
[Ny nilazan'i Josefa ny nofin'izy roa lahy tandapan'i Farao] Ary taorian'izany ny mpitondra kapoakan'ny mpanjakan'i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'i Egypta tompony.
2
Ary tezitra indrindra tamin'ireo tandapany roa lahy ireo Farao, dia tamin'ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lehiben'ny mpanao mofo.
3
Dia natao­ny tao an-trano-maizina izy roa lahy, tao an-tranon'ny mpifehy ny mpiambina, tao anatin'ny trano-maizina izay nifatoran'i Josefa.
4
Ary Josefa notendren'ny mpifehy ny mpiambina ho eo amin'izy roa lahy, dia nanompo ireo izy; ary nitoetra andro maromaro tao amin'ny trano-maizina izy roa lahy.
5
Ary nanonofy izy roa lahy indray alina, dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofon'ny mpanjakan'i Egypta, izay nifatotra tao amin'ny trano-maizina, ka samy nanana ny nofiny araka ny hevitry ny nofiny avy.
6
Ary Josefa nankao aminy nony maraina ny andro ka nahita azy, fa, indreo, nalahelo tarehy izy.
7
Dia nanontanian'i Josefa ny tandapan'i Farao izay niara-nifatotra taminy tao an-tranon'ny tompony, ka hoy izy: Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny?
8
Ary hoy izy roa lahy taminy: Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa taminy: Tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Masìna ianareo, lazao amiko izany.
9
Dia nambaran'ny lehiben'ny mpitondra kapoaka tamin'i Josefa ny nofiny, ka hoy izy taminy: Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako;
10
ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.
11
Ary teny an-tanako ny kapoakan'i Farao; dia nalaiko ny voaloboka ka nofiazako ho ao amin'ny kapoakan'i Farao, dia natolotro teo an-tànan'i Farao ny Kapoaka.
12
Ary hoy Josefa taminy: Izao no heviny: Ny sampany telo dia hateloana.
13
Ato anatin'ny hateloana dia hasandratr'i Farao ianao ka hampodiny ho ao amin'ilay nipetrahanao; dia hanolotra ny kapoakan'i Farao ho eo an-tanany ianao tahaka ilay fanao fahiny, fony ianao mpitondra kapoakany.
14
Fa mba tsarovy aho, rehefa mahita soa ianao, ka trarantitra ianao, iantrao aho, dia lazao amin'i Farao aho, ka avoahy amin'ity trano ity;
15
fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo aho, ary atỳ koa tsy mba nanao izay tokony ho nanaovany ahy eto amin'ity lavaka ity aho,.
16
Ary rehefa hitan'ny lehiben'ny mpanao mofo fa tsara ny filazana ny hevitry ny nofy, dia hoy izy tamin'i Josefa: Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho;
17
ary teo anatin'ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan'i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon'ny mpanao mofo; ary nohanin'ny vorona teo anatin'ny karaba izay nololohaviko izany.
18
Dia namaly Josefa ka nanao hoe: Izao kosa no heviny. Ny karaba telo dia hateloana.
19
Ato anatin'ny hateloana dia hasandratr'i Farao ho afaka aminao ny lohanao, (ka hahantony amin'ny hazo ianao) dia hohanin'ny vorona ny nofonao.
20
Ary tamin'ny andro fahatelo, izay niherenan'ny taona nahaterahan'i Farao, dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy; dia nasandrany ny lohan'ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lohan'ny lehiben'ny mpanao mofo teo amin'ny mpanompony.
21
Ary ny lehiben'ny mpitondra kapoaka dia nampodiny tamin'ny fitondrany kapoaka indray, ka dia nanolotra ny kapoaka ho eo an-tànan'i Farao izy;
22
fa ny lehiben'ny mpanao mofo kosa dia nahantony, araka izay efa nolazain'i Josefa tamin'izy roa lahy avy.Kanjo tsy mba nahatsiaro an'i Josefa ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka, fa nanadino azy.
23
Kanjo tsy mba nahatsiaro an'i Josefa ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka, fa nanadino azy.Genesisy 40:1

Genesisy 40:2

Genesisy 40:3

Genesisy 40:4

Genesisy 40:5

Genesisy 40:6

Genesisy 40:7

Genesisy 40:8

Genesisy 40:9

Genesisy 40:10

Genesisy 40:11

Genesisy 40:12

Genesisy 40:13

Genesisy 40:14

Genesisy 40:15

Genesisy 40:16

Genesisy 40:17

Genesisy 40:18

Genesisy 40:19

Genesisy 40:20

Genesisy 40:21

Genesisy 40:22

Genesisy 40:23Genesisy 1 / ዘፍጥ 1

Genesisy 2 / ዘፍጥ 2

Genesisy 3 / ዘፍጥ 3

Genesisy 4 / ዘፍጥ 4

Genesisy 5 / ዘፍጥ 5

Genesisy 6 / ዘፍጥ 6

Genesisy 7 / ዘፍጥ 7

Genesisy 8 / ዘፍጥ 8

Genesisy 9 / ዘፍጥ 9

Genesisy 10 / ዘፍጥ 10

Genesisy 11 / ዘፍጥ 11

Genesisy 12 / ዘፍጥ 12

Genesisy 13 / ዘፍጥ 13

Genesisy 14 / ዘፍጥ 14

Genesisy 15 / ዘፍጥ 15

Genesisy 16 / ዘፍጥ 16

Genesisy 17 / ዘፍጥ 17

Genesisy 18 / ዘፍጥ 18

Genesisy 19 / ዘፍጥ 19

Genesisy 20 / ዘፍጥ 20

Genesisy 21 / ዘፍጥ 21

Genesisy 22 / ዘፍጥ 22

Genesisy 23 / ዘፍጥ 23

Genesisy 24 / ዘፍጥ 24

Genesisy 25 / ዘፍጥ 25

Genesisy 26 / ዘፍጥ 26

Genesisy 27 / ዘፍጥ 27

Genesisy 28 / ዘፍጥ 28

Genesisy 29 / ዘፍጥ 29

Genesisy 30 / ዘፍጥ 30

Genesisy 31 / ዘፍጥ 31

Genesisy 32 / ዘፍጥ 32

Genesisy 33 / ዘፍጥ 33

Genesisy 34 / ዘፍጥ 34

Genesisy 35 / ዘፍጥ 35

Genesisy 36 / ዘፍጥ 36

Genesisy 37 / ዘፍጥ 37

Genesisy 38 / ዘፍጥ 38

Genesisy 39 / ዘፍጥ 39

Genesisy 40 / ዘፍጥ 40

Genesisy 41 / ዘፍጥ 41

Genesisy 42 / ዘፍጥ 42

Genesisy 43 / ዘፍጥ 43

Genesisy 44 / ዘፍጥ 44

Genesisy 45 / ዘፍጥ 45

Genesisy 46 / ዘፍጥ 46

Genesisy 47 / ዘፍጥ 47

Genesisy 48 / ዘፍጥ 48

Genesisy 49 / ዘፍጥ 49

Genesisy 50 / ዘፍጥ 50