A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Genesisy 4

1
[Ny amin'i Kaina sy Abela] Ary Adama nahalala an'i Eva vadiny; dia nanan'anaka Eva ka niteraka an'i Kaina, ary hoy izy: Efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah aho.
2
Ary niteraka an'i Abela rahalahiny koa izy. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany.
3
Ary rehefa afaka elaela, dia nitondran'i Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah;
4
fa nitondran'i Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny, dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka an'i Abela mbamin'ny fanatiny;
5
fa Kaina mbamin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny.
6
Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina: Nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao?
7
Raha tsara toetra ianao, moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy.
8
Ary Kaina niteny tamin'i Abela rahalahiny; ary nony tany an-tsaha izy mirahalahy, dia nitsangana Kaina nanatona an'i Abela rahalahiny, ka namono azy.
9
Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina: Aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy: Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?
10
Ary hoy Izy: Inona no nataonao? Ny feon'ny ran'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany.
11
Ary ankehitriny dia voaozona ianao hiala amin'ny tany onenana, izay nivava hitelina ny ran'ny rahalahinao nalatsaky ny tananao.
12
Raha miasa ny tany ianao, tsy mba hahavokatra ho anao intsony izy; ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao.
13
Dia hoy Kaina tamin'i Jehovah: Lehibe ny valin'ny heloko mihoatra noho izay zakako.
14
Indro, efa noroahinao hiala amin'ny tany onenana aho androany; dia hiery ny tavanao aho ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany; koa na iza na iza hahita ahy dia hamono ahy.
15
Ary hoy Jehovah taminy: Noho izany na iza na iza hamono an'i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.
16
Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehovah ka nonina tao amin'ny tany Noda tandrifin'i Edena.
17
[Ny taranak'i Kaina, sy ny nahaterahan'i Seta] Ary Kaina nahalala ny vadiny, dia nanan'anaka ravehivavy ka niteraka an'i Enoka; ary nanorina vohitra Kaina, ka ny anaran'ny vohitra dia nataony hoe Enoka, araka ny anaran'ny zananilahy.
18
Ary Enoka niteraka an'Irada; ary Irada niteraka an'i Mehojaela; ary Mehojaela niteraka an'i Metosaela; ary Metosaela niteraka an'i Lameka.
19
Ary Lameka nampirafy roa: ny anaran'ny anankiray Ada, ary ny anaran'ny anankiray Zila.
20
Ary Ada niteraka an'i Jabala; izy no rain'ny mpitoetra an-day, mpiandry omby aman'ondry.
21
Ary ny anaran'ny rahalahiny dia Jobala; izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra.
22
Ary Zila kosa niteraka an'i Tobala-kaina, mpanefy fiasana maranitra, na varahina na vy; ary ny anabavin'i Tobala-kaina dia Nama.
23
Ary hoy Lameka tamin'ny vadiny: Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin'i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.
24
Raha valiana fito heny izay mamono an'i Kaina, Dia fito amby fito-polo heny kosa izay mamono an'i Lameka.
25
Ary Adama nahalala ny vadiny indray, ka dia niteraka zazalahy ravehivavy; ary ny anarany nataony hoe Seta; fa Andriamanitra, hoy izy, efa nanome ahy zanaka anankiray koa ho solon'i Abela, satria novonoin'i Kaina izy.Ary Seta koa niteraka zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Enosy.
26
Ary Seta koa niteraka zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Enosy.
Genesisy 4:1
Genesisy 4:2
Genesisy 4:3
Genesisy 4:4
Genesisy 4:5
Genesisy 4:6
Genesisy 4:7
Genesisy 4:8
Genesisy 4:9
Genesisy 4:10
Genesisy 4:11
Genesisy 4:12
Genesisy 4:13
Genesisy 4:14
Genesisy 4:15
Genesisy 4:16
Genesisy 4:17
Genesisy 4:18
Genesisy 4:19
Genesisy 4:20
Genesisy 4:21
Genesisy 4:22
Genesisy 4:23
Genesisy 4:24
Genesisy 4:25
Genesisy 4:26
Genesisy 1 / Gen 1
Genesisy 2 / Gen 2
Genesisy 3 / Gen 3
Genesisy 4 / Gen 4
Genesisy 5 / Gen 5
Genesisy 6 / Gen 6
Genesisy 7 / Gen 7
Genesisy 8 / Gen 8
Genesisy 9 / Gen 9
Genesisy 10 / Gen 10
Genesisy 11 / Gen 11
Genesisy 12 / Gen 12
Genesisy 13 / Gen 13
Genesisy 14 / Gen 14
Genesisy 15 / Gen 15
Genesisy 16 / Gen 16
Genesisy 17 / Gen 17
Genesisy 18 / Gen 18
Genesisy 19 / Gen 19
Genesisy 20 / Gen 20
Genesisy 21 / Gen 21
Genesisy 22 / Gen 22
Genesisy 23 / Gen 23
Genesisy 24 / Gen 24
Genesisy 25 / Gen 25
Genesisy 26 / Gen 26
Genesisy 27 / Gen 27
Genesisy 28 / Gen 28
Genesisy 29 / Gen 29
Genesisy 30 / Gen 30
Genesisy 31 / Gen 31
Genesisy 32 / Gen 32
Genesisy 33 / Gen 33
Genesisy 34 / Gen 34
Genesisy 35 / Gen 35
Genesisy 36 / Gen 36
Genesisy 37 / Gen 37
Genesisy 38 / Gen 38
Genesisy 39 / Gen 39
Genesisy 40 / Gen 40
Genesisy 41 / Gen 41
Genesisy 42 / Gen 42
Genesisy 43 / Gen 43
Genesisy 44 / Gen 44
Genesisy 45 / Gen 45
Genesisy 46 / Gen 46
Genesisy 47 / Gen 47
Genesisy 48 / Gen 48
Genesisy 49 / Gen 49
Genesisy 50 / Gen 50