A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Genesisy 181
[Ny nisehoan'ny anjely telo tamin'i Abrahama] Ary Jehovah niseho tamin'i Abrahama teo an-kazo terebintan'i Mamre; ary nipetraka teo am-baravaran'ny lainy izy, raha nafana ny andro;
2
dia nanopy ny masony izy ka niery, ary, indreo, nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny, ka nony nahita ireo izy, dia niala teo am-baravaran'ny lainy ka nihazakazaka hitsena azy, dia niankohoka tamin'ny tany
3
ka nanao hoe: Tompo ô, raha mahita fitia eto imasonao aho, masìna ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao.
4
Aoka hangalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo; ary aoka mba hiala sasatra kely eo am-pototry ny hazo ianareo;
5
dia haka mofo kely aho hataonareo ody am-bavafo; ary rehefa afaka izany, dia handeha ihany ianareo; fa tonga atỳ amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary hoy izy telo lahy: Ataovy ihany araka izay nolazainao.
6
Dia nandeha faingana Abrahama nankany an-day tany amin'i Saraha ka nanao hoe: Faingana, makà koba tsara toto intelon'ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo.
7
Ary Abrahama kosa nihazakazaka nankany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy hamboatra azy.
8
Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny, dia narosony teo anoloan'izy telo lahy; ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy, dia nihinana izy telo lahy.
9
Ary hoy izy telo lahy tamin'i Abrahama: Aiza Saraha vadinao? Ary hoy kosa izy: Indro, ao an-day izy.
10
Ary hoy Izy: Hiverina aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao. Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran'ny lay, izay teo ivohon'Ilay niteny.
11
Ary Abrahama sy Saraha dia samy efa zoki-olona ka nandroso fahanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fombam-behivavy Saraha.
12
Ary Saraha dia nihomehy anakampo ka nanao hoe: Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy?
13
Ary hoy Jehovah tamin'i Abrahama: Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao?
14
Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy.
15
Dia nandà Saraha satria natahotra izy, ka nanao hoe: Tsy nihomehy aho tsy akory. Fa hoy Ilay niteny: Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao.
16
[Ny nifonan'i Abrahama ho an'i Sodoma] Dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo, dia nitsinjo an'i Sodoma; ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy.
17
Ary Jehovah nanao hoe: Hafeniko amin'i Abrahama va izay hataoko?
18
Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
19
Fa efa nifidy azy Aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehovah hanao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehovah amin'i Abrahama izay efa nolazainy taminy.
20
Ary hoy Jehovah: Ny fitarainan'i Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra;
21
hidina Aho ka hizaha na efa nahatanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainan'ny tany, izay efa tonga atỳ amiko, na tsia; ary raha tsy izany, dia ho fantatro.
22
Dia nihodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho any Sodoma; fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehovah.
23
Dia nanatona Abrahama ka nanao hoe: Haringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina?
24
Angamba misy olo-marina dimam-polo ao an-tanàna; haringanao koa va, ka tsy hamindranao fo ny tanàna noho ny dimam-polo marina izay ao?
25
Sanatria Anao raha hanao toy izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina hatao tahaka ny meloka; sanatria Anao izany! tsy hitsara marina va ny Mpitsara ny tany rehetra?
26
Ary hoy Jehovah: Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny.
27
Dia namaly Abrahama ka nanao hoe: Indro, fa efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona:
28
Angamba ho latsaka dimy ny dimam-polo marina; moa haringanao va ny tanàna rehetra noho ny dimy? Ary hoy Izy: Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao.
29
Dia, mbola niteny taminy indray izy ka nanao hoe: Angamba efa-polo no ho hita ao. Ary hoy Izy: Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo.
30
Ary hoy izy: Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Angamba telo-polo no ho hita ao. Ary hoy Izy: Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao.
31
ArY hoy izy: Indro, fa efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho: Angamba roa-polo no ho hita ao. Ary hoy Izy: Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo.
32
Ary hoy izy: Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho: Angamba folo no ho hita ao. Ary hoy Izy: Tsy mba handringana Aho noho ny folo.Dia lasa nandeha Jehovah, rehefa vita ny teny nataony tamin'i Abrahama; ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany.
33
Dia lasa nandeha Jehovah, rehefa vita ny teny nataony tamin'i Abrahama; ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany.Genesisy 18:1

Genesisy 18:2

Genesisy 18:3

Genesisy 18:4

Genesisy 18:5

Genesisy 18:6

Genesisy 18:7

Genesisy 18:8

Genesisy 18:9

Genesisy 18:10

Genesisy 18:11

Genesisy 18:12

Genesisy 18:13

Genesisy 18:14

Genesisy 18:15

Genesisy 18:16

Genesisy 18:17

Genesisy 18:18

Genesisy 18:19

Genesisy 18:20

Genesisy 18:21

Genesisy 18:22

Genesisy 18:23

Genesisy 18:24

Genesisy 18:25

Genesisy 18:26

Genesisy 18:27

Genesisy 18:28

Genesisy 18:29

Genesisy 18:30

Genesisy 18:31

Genesisy 18:32

Genesisy 18:33Genesisy 1 / Gen 1

Genesisy 2 / Gen 2

Genesisy 3 / Gen 3

Genesisy 4 / Gen 4

Genesisy 5 / Gen 5

Genesisy 6 / Gen 6

Genesisy 7 / Gen 7

Genesisy 8 / Gen 8

Genesisy 9 / Gen 9

Genesisy 10 / Gen 10

Genesisy 11 / Gen 11

Genesisy 12 / Gen 12

Genesisy 13 / Gen 13

Genesisy 14 / Gen 14

Genesisy 15 / Gen 15

Genesisy 16 / Gen 16

Genesisy 17 / Gen 17

Genesisy 18 / Gen 18

Genesisy 19 / Gen 19

Genesisy 20 / Gen 20

Genesisy 21 / Gen 21

Genesisy 22 / Gen 22

Genesisy 23 / Gen 23

Genesisy 24 / Gen 24

Genesisy 25 / Gen 25

Genesisy 26 / Gen 26

Genesisy 27 / Gen 27

Genesisy 28 / Gen 28

Genesisy 29 / Gen 29

Genesisy 30 / Gen 30

Genesisy 31 / Gen 31

Genesisy 32 / Gen 32

Genesisy 33 / Gen 33

Genesisy 34 / Gen 34

Genesisy 35 / Gen 35

Genesisy 36 / Gen 36

Genesisy 37 / Gen 37

Genesisy 38 / Gen 38

Genesisy 39 / Gen 39

Genesisy 40 / Gen 40

Genesisy 41 / Gen 41

Genesisy 42 / Gen 42

Genesisy 43 / Gen 43

Genesisy 44 / Gen 44

Genesisy 45 / Gen 45

Genesisy 46 / Gen 46

Genesisy 47 / Gen 47

Genesisy 48 / Gen 48

Genesisy 49 / Gen 49

Genesisy 50 / Gen 50