A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Genesisy 171
[Ny nanovan'Andriamanitra ny anaran'i Abrama mivady, sy ny nanendreny ny fora ho famantarana ny fanekena nataony taminy, ary ny amin'ny hahaterahan'Isaka] Ary rehefa sivy amby sivi-folo taona Abrama, dia nisehoan'i Jehovah izy ka nitenenany hoe: Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.
2
Fa Izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra.
3
Dia niankohoka Abrama; ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe:
4
Raha ny amiko, dia, indro, aminao ny fanekeko, ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao.
5
Ary ny anaranao tsy hatao hoe Abrama intsony, fa hatao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao.
6
Dia hahamaro ny taranakao indrindra Aho, ka hataoko ho firenena maro ianao; ary hisy mpanjaka hiseho avy aminao.
7
Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho.
8
Ary homeko anao sy ny taranakao any aorianao ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanana rehetra, ho fananana mandrakizay; ary ho Andriamaniny Aho.
9
Dia hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby.
10
Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay hotandremanareo: hoforana ny lehilahy rehetra eo aminareo.
11
Dia hoforana ianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany.
12
Ny zazalahy teraka havaloana eo aminareo no hoforana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby: na ny ompikely. na izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao.
13
Tsy maintsy hoforana ny ompikelinao sy izay novidinao vola; ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay.
14
Ary ny lehilahy tsy voafora, izay tsy mbola noforana, dia hofongorana tsy ho amin'ny fireneny; efa nivadika ny fanekeko izy.
15
Dia hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: Ny amin'i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany.
16
Ary hitahy azy Aho ka hampanana azy zazalahy ho anao; eny, hitahy azy Aho, ka ho tonga firenena maro izy; ary hisy mpanjakan'ny firenena maro avy aminy.
17
Dia niankohoka Abrahama ary nitsiky, dia nanao anakampo hoe: Hiteraka va aho, izay efa zato taona? ary hiteraka va Saraha, izay efa sivi-folo taona?
18
Ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra : Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao!
19
Ary hoy Andriamanitra: Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy.
20
Ary ny amin'Isimaela, dia efa nihaino anao Aho; indro, efa nitahy azy Aho ka hahamaro ny taranany sy hampitombo azy indrindra; hiteraka andriana roa ambin'ny folo izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe.
21
Nefa ny fanekeko haoriko amin'Isaka. izay haterak'i Saraha aminao raha avy ny taona toy izao.
22
Ary rehefa vita ny teny nataony taminy, dia niakatra Andriamanitra niala teo amin'i Abrahama.
23
Koa dia nalain'i Abrahama Isimaela zanany sy ny ompikeliny rehetra mbamin'izay rehetra novidiny vola dia ny lehilahy rehetra tao an-tranony; dia noforany androtrizay indrindra ireo araka izay nolazain'Andriamanitra taminy.
24
Ary efa sivy amby sivi-folo taona Abrahama, raha noforana izy.
25
Ary efa telo ambin'ny folo taona Isimaela zanany, raha noforana izy.
26
Androtrizay indrindra no namorana an'i Abrahama sy Isimaela zanany;ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony, dia ny ompikely mbamin'izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena, dia samy niara-noforana taminy avokoa.
27
ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony, dia ny ompikely mbamin'izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena, dia samy niara-noforana taminy avokoa.Genesisy 17:1

Genesisy 17:2

Genesisy 17:3

Genesisy 17:4

Genesisy 17:5

Genesisy 17:6

Genesisy 17:7

Genesisy 17:8

Genesisy 17:9

Genesisy 17:10

Genesisy 17:11

Genesisy 17:12

Genesisy 17:13

Genesisy 17:14

Genesisy 17:15

Genesisy 17:16

Genesisy 17:17

Genesisy 17:18

Genesisy 17:19

Genesisy 17:20

Genesisy 17:21

Genesisy 17:22

Genesisy 17:23

Genesisy 17:24

Genesisy 17:25

Genesisy 17:26

Genesisy 17:27Genesisy 1 / Gen 1

Genesisy 2 / Gen 2

Genesisy 3 / Gen 3

Genesisy 4 / Gen 4

Genesisy 5 / Gen 5

Genesisy 6 / Gen 6

Genesisy 7 / Gen 7

Genesisy 8 / Gen 8

Genesisy 9 / Gen 9

Genesisy 10 / Gen 10

Genesisy 11 / Gen 11

Genesisy 12 / Gen 12

Genesisy 13 / Gen 13

Genesisy 14 / Gen 14

Genesisy 15 / Gen 15

Genesisy 16 / Gen 16

Genesisy 17 / Gen 17

Genesisy 18 / Gen 18

Genesisy 19 / Gen 19

Genesisy 20 / Gen 20

Genesisy 21 / Gen 21

Genesisy 22 / Gen 22

Genesisy 23 / Gen 23

Genesisy 24 / Gen 24

Genesisy 25 / Gen 25

Genesisy 26 / Gen 26

Genesisy 27 / Gen 27

Genesisy 28 / Gen 28

Genesisy 29 / Gen 29

Genesisy 30 / Gen 30

Genesisy 31 / Gen 31

Genesisy 32 / Gen 32

Genesisy 33 / Gen 33

Genesisy 34 / Gen 34

Genesisy 35 / Gen 35

Genesisy 36 / Gen 36

Genesisy 37 / Gen 37

Genesisy 38 / Gen 38

Genesisy 39 / Gen 39

Genesisy 40 / Gen 40

Genesisy 41 / Gen 41

Genesisy 42 / Gen 42

Genesisy 43 / Gen 43

Genesisy 44 / Gen 44

Genesisy 45 / Gen 45

Genesisy 46 / Gen 46

Genesisy 47 / Gen 47

Genesisy 48 / Gen 48

Genesisy 49 / Gen 49

Genesisy 50 / Gen 50