A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Genesisy 151
[Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin'i Abrama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao.
2
Ary hoy Abrama: Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompon'ny ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy.
3
Ary hoy koa Abrama: Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no handova ahy.
4
Ary, indro, ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.
5
Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lay Izy ka nanao hoe: Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao.
6
Ary nino an'i Jehovah izy; ka dia nisainy ho fahamarinany izany.
7
Ary hoy Izy taminy: Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran'ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao.
8
Ary hoy Izy: Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho?
9
Ary hoy Izy taminy: Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala.
10
Dia nentiny teo aminy izany rehetra izany; ary nosasahiny ireny, ka nampifanandrifiny avy ny tapany; fa ny vorona tsy mba nosasahiny.
11
Ary nidina teo amin'ny fatin'ireo ny vorona mpihaza, fa nandroaka azy Abrama.
12
Ary rehefa hilentika ny masoandro, dia sondrian-tory Abrama; ary, indro, aizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy.
13
Ary hoy Jehovah tamin'i Abrama: Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy.
14
Ary izany firenena izany kosa, izay hotompoiny, dia hotsaraiko; ary rehefa afaka izany, dia hivoaka mitondra harem-bevava izy.
15
Nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana; ho tratrantitra indrindra ianao vao hodi-mandry.
16
Fa raha mby amin'ny zafiafy, dia hiverina atỳ izy; fa tsy mbola tanteraka ny heloky ny Amorita.
17
Ary rehefa maty ny masoandro, ka maizina dia maizina ny andro, dia, indro, nisy fatana fandoroana mivoa-tsetroka sy fanilo mirehitra, izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo.
18
Tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'i Abrama ka nanao hoe: Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onin'i Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata,
19
dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita
20
ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaitaary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita.
21
ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita.Genesisy 15:1
Genesisy 15:2
Genesisy 15:3
Genesisy 15:4
Genesisy 15:5
Genesisy 15:6
Genesisy 15:7
Genesisy 15:8
Genesisy 15:9
Genesisy 15:10
Genesisy 15:11
Genesisy 15:12
Genesisy 15:13
Genesisy 15:14
Genesisy 15:15
Genesisy 15:16
Genesisy 15:17
Genesisy 15:18
Genesisy 15:19
Genesisy 15:20
Genesisy 15:21


Genesisy 1 / Gen 1
Genesisy 2 / Gen 2
Genesisy 3 / Gen 3
Genesisy 4 / Gen 4
Genesisy 5 / Gen 5
Genesisy 6 / Gen 6
Genesisy 7 / Gen 7
Genesisy 8 / Gen 8
Genesisy 9 / Gen 9
Genesisy 10 / Gen 10
Genesisy 11 / Gen 11
Genesisy 12 / Gen 12
Genesisy 13 / Gen 13
Genesisy 14 / Gen 14
Genesisy 15 / Gen 15
Genesisy 16 / Gen 16
Genesisy 17 / Gen 17
Genesisy 18 / Gen 18
Genesisy 19 / Gen 19
Genesisy 20 / Gen 20
Genesisy 21 / Gen 21
Genesisy 22 / Gen 22
Genesisy 23 / Gen 23
Genesisy 24 / Gen 24
Genesisy 25 / Gen 25
Genesisy 26 / Gen 26
Genesisy 27 / Gen 27
Genesisy 28 / Gen 28
Genesisy 29 / Gen 29
Genesisy 30 / Gen 30
Genesisy 31 / Gen 31
Genesisy 32 / Gen 32
Genesisy 33 / Gen 33
Genesisy 34 / Gen 34
Genesisy 35 / Gen 35
Genesisy 36 / Gen 36
Genesisy 37 / Gen 37
Genesisy 38 / Gen 38
Genesisy 39 / Gen 39
Genesisy 40 / Gen 40
Genesisy 41 / Gen 41
Genesisy 42 / Gen 42
Genesisy 43 / Gen 43
Genesisy 44 / Gen 44
Genesisy 45 / Gen 45
Genesisy 46 / Gen 46
Genesisy 47 / Gen 47
Genesisy 48 / Gen 48
Genesisy 49 / Gen 49
Genesisy 50 / Gen 50