A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Upatakulhelhiya 141
Yamalheke, nkakaamwoona Mwaana o Khondoro howeemelha vachulhu mwako wo Sayuni, vamoka ni uyo yaari attu 144,000, yaalhepiye nchina no Mwaana o Khondoro ni nchina na Athumwanawe vayuchini waya.
2
Paahi, nkakeewa nlhove ukhuma wiirimu, nlhove naari thoko namalhove o maashi menchi no uritima chinene thoko ithari. Nlhove neewilhe aka nari thoko malhove a attu anomwiina chikwesha yoopaka achikwesha aya.
3
Ni ayo yaari yiipachaka nchipo no naanano mmiholho wo ihiche yo imwene ni mmiholho mwa owupiya akumi acheshe ni ashulhupalhe alhe. Khaawo ntu onrie wiittucha nenno nchipo nno yaahikalhe attu 144,000 yoopolhiye velhaponi alhe.
4
Yayo attu ayo phi alhe ahinanarihiye, ahirumpe ni manyaathiyana mena ni ayo atakatifu, ahinapanga ishembwere. Yayo anonttwara Mwaana o Khondoro uriwoothe unokelhelha awe. Yayo phi opolhiye ukhuma mmilhokoni mwa attu akina, nkayaakhalha milhipu ni isadaka wa Nlhuku ni wa Mwaana o Khondoro.
5
Khanapacha mena ukhalha attu o woothacha, mena khanawonya wo iphiro iriyoothe.
6
Yamalheke, nkakoona nnepa nkina wo wiirimu uvavaka nchulhu wiirimu unari ni Malhove Orera o uhimalha a Nlhuku, ahimiache wa attu anokhalha velhaponi, o ilhapo chonkhaye ni makosho onkhaye ni o moolhumo onkhaye ni mahimo onkhaye.
7
Ni uyo nkawaakhuwelha, “Mmwooveke Nlhuku ni untotopelha! Ukhalhawaya isaa yo ukumiha ihukumu awe ihophiya. Munthimicheke yoyo opilhe irimu ni ilhapo, ibahari ni marapo o maashi.”
8
Nnepa nkina wo nayelhi wahonttwara o upacha uyo wiiraka, “Ihophomwaa! Eiyo, iwani yulhupalhe yo Babeli ihophomwaa! Iwani yo Babeli yaavanhe attu o makosho onkhaye idivai wiira awurie, idivai yo uhapalha yo ishembwere aya!”
9
Ni nnepa nkina wo neraru wahaattwara ayo elhi ayo ukhuwelhaka, “Ntu riyoothe nonthimicha mwannama o ulhuma uyo ni isinyago awe ni uttumiya inepo vayuchi ama vachulhu moono awe,
10
yoyo mwanene noowuria idivai yo urushiya wa Nlhuku imiiniye nchikompeni mwo nrusho nwe no uhithakanihiya ni maashi. Yoyo ntu uyo nootwaruwa umooroni ni malhuku o uka unopharelha mmiholho wo minepa chitakatifu ni mmiholho wo Mwaana o Khondoro.
11
Ni mwiishi wo mooro unaatwarusha attu unoowelha nchulhu mahuku o uhimalha ni uhimalha. Attu yanthimichilhe mwannama o ulhuma uyo ni isinyago awe ni uttumiya inepo yo nchina nawe, khanowa aapatta mpuha uriyoothe uhiyu ni uthana.”
12
Paahi etu ahothananiya attu a Nlhuku, yaani attu anovarechesha malhehero a Nlhuku ni unrumelhelha Yesu, akhalheke o uvilhelha.
13
Yamalheke, nkakeewa nlhove no ukhuma wiirimu niiraka, “Nlhepeke! Ahoreeriya attu anokhwa toka vano ni mahuku anowa, analhutanne ni Athithi.” Ni iyo Iphumu ya Nlhuku neera, “Eiyo! Anowiittuuwa ukhuma muuhuvani mwaya, ukhalhawaya maphepu o mitheko chaya anowattwara.”
14
Yamalheke, nkakaaweha, nkakoona nihute noteelha uholho waka, vachulhu nihute nno ahokhalha ntu aalhikaana ni Mwaana a Ntu. Aari neettunke mphumburu wo idhahabu mmuruni, navarenlhe imboopo yo wiithia mmathathani mwawe.
15
Yamalheke nnepa nkina nkawaakhuma Inupa ya Nlhuku yo wiirimu. Nkawaakhuwelha, nkawaamwirelha ulhe aakhanlhe vachulhu nihute ulhe, “Chonte, ukusheke imboopo awo wakhungure choolhia, ukhalhawaya nlhaalha wo cholhia uhaaya, nlhaalha wo velhaponi uhokhomaalha.”
16
Paahi, ulhe aakhanlhe vachulhu nihute ulhe nkookolha moono wo imboopo awe velhaponi nkaakhwacha nlhaalha wo velhaponi, nkawaakunguria.
17
Yamalheke, nnepa nkina nkawaakhuma Inupa ya Nlhuku yo wiirimu ni uyo aari navarenlhe imboopo yo wiithia.
18
Yamalheke nnepa nkina wo wemelhelha mooro, nkawaakhuma umadhubahuni, nkawaakhuwelha umwiirelha nnepa urii ni imboopo yo wiithia ulhe, “Ni inyu nkusheke imboopo inyu yo wiithia iyo, mwathikilheke ikhuche cho nzabibu wo velhaponi, ukhalhawaya izabibu chaya chihotokotta!”
19
Paahi, nnepa uyo nkawookolha moono wo imboopo aya velhaponi, nkaawaathikilha ikhuche cho izabibu cho velhaponi, nkawaalhowolhelha mu nlhikiti nulhupalhe nnaamelhiya izabibu no urushiya wa Nlhuku.
20
Izabibu nkachaamiya mu nlhikiti no vachereshere iwani, iphome nkayaakhuma munlhikitini mmo nkayaakhoolha thoko mwoolhoko uphiyelha nchusha no ifarasi ni uwanelha urekama waaphiyelha imaili imia imoka khuwa makhumi nane ama ikilometa imia taaru.Upatakulhelhiya 14:1
Upatakulhelhiya 14:2
Upatakulhelhiya 14:3
Upatakulhelhiya 14:4
Upatakulhelhiya 14:5
Upatakulhelhiya 14:6
Upatakulhelhiya 14:7
Upatakulhelhiya 14:8
Upatakulhelhiya 14:9
Upatakulhelhiya 14:10
Upatakulhelhiya 14:11
Upatakulhelhiya 14:12
Upatakulhelhiya 14:13
Upatakulhelhiya 14:14
Upatakulhelhiya 14:15
Upatakulhelhiya 14:16
Upatakulhelhiya 14:17
Upatakulhelhiya 14:18
Upatakulhelhiya 14:19
Upatakulhelhiya 14:20


Upatakulhelhiya 1 / Upa 1
Upatakulhelhiya 2 / Upa 2
Upatakulhelhiya 3 / Upa 3
Upatakulhelhiya 4 / Upa 4
Upatakulhelhiya 5 / Upa 5
Upatakulhelhiya 6 / Upa 6
Upatakulhelhiya 7 / Upa 7
Upatakulhelhiya 8 / Upa 8
Upatakulhelhiya 9 / Upa 9
Upatakulhelhiya 10 / Upa 10
Upatakulhelhiya 11 / Upa 11
Upatakulhelhiya 12 / Upa 12
Upatakulhelhiya 13 / Upa 13
Upatakulhelhiya 14 / Upa 14
Upatakulhelhiya 15 / Upa 15
Upatakulhelhiya 16 / Upa 16
Upatakulhelhiya 17 / Upa 17
Upatakulhelhiya 18 / Upa 18
Upatakulhelhiya 19 / Upa 19
Upatakulhelhiya 20 / Upa 20
Upatakulhelhiya 21 / Upa 21
Upatakulhelhiya 22 / Upa 22