A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

2 Natim 2

1
Paahi etu, uwe mwaamwanaka wiilhipiheke mu nnemani ninovahiya ihu wo ulhutaana ni Kuristo Yesu.
2
Nkusheke meettuchiho mweewilhe inyu kiittuchihaka wa attu o uhimiechesha enchi, mweettuchiheke attu o ukhulhuvelhiya anohalha wooria weettuchiha attu akina chiicho.
3
Nvilhelheke uhuva vamoka ni hii, nkhalhaka thoko nsikari o ukhulhuvelhiya a Kuristo Yesu.
4
Nsikari vanaatakana awe ikhoto noohiya chittu chinopanga awe mahuku ene, ukhalhawaya nothanana unteelhiha nholhelhi awe.
5
Chiichammo ntu riyoothe nothwelha nhapo wo uttawa ni akhunanawe khanowarihiya mphumburu aahittaweke thoko chinothananiya aya.
6
Namalhima hunvee phi nothananiya upatta nifungu no upacha no choolhia.
7
Nvarelheke yayo anohimiacha aka ayo, ukhalhawaya Athithi anouvahani irusho cho uchuwelha chittu chonkhaye.
8
Mmuupuwelheke Yesu Kuristo o iyari ya Adaudi, aahihimushiye, thoko chinohimia aya Malhove Orera anohimiacha aka wa attu.
9
Ni mii wo nlhatu no uhimiacha Malhove Orera ayo kinootwarushiya ni uttukiya mittondoro thoko ntu ttekilhe. Nansho nlhove na Nlhuku khaninttukiya mittondoro.
10
Paahi etu kinoovilhelha kila ittu wo nlhatu no attu athanlhiye a Nlhuku, wiira ni ayo ampatte noopo nopattiya wo iphiro ya Yesu Kuristo, inowiiha nthimicho wo uhimalha.
11
Nna nlhove nna phi no ukhulhuvelhiya. “Nakhalhaka nahokhwa vamoka ni uyo, Ninookhalha akumi vamoka ni uyo.
12
Navilhelhaka, Ninootawara vamoka ni uyo. Nankhotaka, Ni uyo chiicho noonikhota.
13
Naahirumelhelheke, Yoyo noohalha o ukhulhuvelhiya ikatema choothe. Ukhalhawaya yoyo khaanoria wiikhota mwanene.”
14
Mwoopusheke attu ayo yoyo mwaha uyo uno mwaamukaka mmiholho wa Nlhuku ahiye mwaha wo uvaanyihana malhove o uhikhalha maana, anaahononacha attu aneewelhelha ayo.
15
Mmindeke upanga chinothanana awe Nlhuku, ukhalha namitheko hinoolhiya muru vachulhu ntheko awe, neettuchiha rata nttenga we ikeekhene.
16
Mwiihapusheke malhove o waakhulhana o unanara o uhikhalha maana, ukhalhawaya yayo anowaathepiha unkhalhelha Nlhuku utayi.
17
Meettuchiho thoko yayo anokhalha thoko nampathani. Munlhokoni mwa yayo attu ayo ahawo Nahumenayo ni Nafileto,
18
akufiananne ikeekhene ilhe wo uhimia wiira uhihimushiya wa attu uhomalha uwa, ata nkayaapitikusha attu akina nrima aya.
19
Nansho ikeekhene ya Nlhuku iheemelha chichiriki thoko nsingi wo malhuku. Vachulhu waya aholhepiya alha malhove alha, “Athithi ahaachuwelha arii awaya.” Ni “Kila neechiirelha wiira uyo a Athithi, ahiyeke uhilhoka.”
20
Paahi nhina inupa yuulhupalhe khachirii iyombo cho idhahabu ni cho malhuku o fedha chinolhohiya chinene vekha ayaru, nansho chihaawo chikina cho miri ni cho ulhoko, chihinolhohiya rata.
21
Paahi ntu ehapihaka ni wiihapusha chechiyo chittu cho uhilhoka chiyo, nookhalha ittu yo uthimichiya ukhalhawaya hotelhihiya ukhalha ittu inaachivelha Athithi ikooroshiye wo nlhatu wo ntheko woombone.
22
Nansho nhittware itama che imirawo ntwareke ikekhiaye ni nrima ni uttuna ni mpuha vamoka ni alhe aneehana Athithi wo nrima worera.
23
Nansho nshembeke waakhulhana mwaha wo uhikhalha irusho ni maana nchuwelhaka wiira yoyo phi nowiiha indewo.
24
Paahi etu karumiya a Athithi khanothananiya waana nansho akhalheke o umanya wa attu onkhaye, nooria wiittuchiha ni o uvilhelha,
25
naamuka wo wiitimarikha attu anompangelha ichimwa, ikhalhe wiira Nlhuku aavahere nipesha no ukhoroma uwonya waya ni uchuwelha ikeekhene.
26
Apatte tho irusho chaya ni ukhuma mu nriankhoni mwa Nakare mwaawayinhe awe wiira aapangihe chinothanana awe.
2 Natim 2:1
2 Natim 2:2
2 Natim 2:3
2 Natim 2:4
2 Natim 2:5
2 Natim 2:6
2 Natim 2:7
2 Natim 2:8
2 Natim 2:9
2 Natim 2:10
2 Natim 2:11
2 Natim 2:12
2 Natim 2:13
2 Natim 2:14
2 Natim 2:15
2 Natim 2:16
2 Natim 2:17
2 Natim 2:18
2 Natim 2:19
2 Natim 2:20
2 Natim 2:21
2 Natim 2:22
2 Natim 2:23
2 Natim 2:24
2 Natim 2:25
2 Natim 2:26
2 Natim 1 / 2Nat 1
2 Natim 2 / 2Nat 2
2 Natim 3 / 2Nat 3
2 Natim 4 / 2Nat 4