A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Ugalatia 61
Ashilhoko aka, mwamwoonaka ntu howonya ittu iriyoothe, mwaattiva nri o Iphumu ya Nlhuku va mmwaamukeke, nansho mpangeke wo wiitimarikha mwiicheshaka rata ni inyu nhiwe mwaalhikachiya.
2
Nkavihaneke mwaashinene vanokwana inyu, vavawo etu nnotimiriha malhehero a Kuristo.
3
Yakhalhaka ntu ehelhelhaka, uno hikhalhaka ittu, yoyo heethepiacha mwanene.
4
Kila ntu achuwelheke meetelho awe. Chalhokaka, vavawo nookhalhana nlhatu wo wiifunelha, wo uhilhikaaniha ni ntu nkina.
5
Ukhalhawaya kila mmoka ihu noowa aakohiya wo mitheko chawe mwanene.
6
Aneettuchihiya nlhove na Kuristo, aapuhaneke owiittuchiha aya chittu choombone chinopuha aya.
7
Nhithepiye, Nlhuku khanopangelhiya ncheche. Ukhalhawaya ittu inaalha awe ntu, phi yeyo inowa awe ukhungura.
8
Ntu naalha chittu cho uchivelhiha nikakata no mwiiruttuni, mommo nowa ukhungura cho nnookhwani, nansho naalha cho uchivelhiha Iphumu ya Nlhuku, yoyo nowa ukhungura ukumi wo uhimalha wo Iphumu ya Nlhuku.
9
Paahi etu, nihoochee upanga morera, ukhalhawaya neelhipihaka ninowa naakhungura vanlhaalhani.
10
Wo chiichammo etu, vanopatta ihu nipesha naapangelheke attu morera, ithepaka wa anamitheko ashilhoko ihu o nrima mmoka ni hii.
11
Mwooneke etu, chineera aka wo ulhepa wo iherufi chulhupalhe, wo moono aka kimwanene!
12
Attu anolhikacha ukhanyererihani wiira mwiinelhiye unyawo, phi yayo anoukurumichani wiira mwiifunelhe chittu cho mwiiruttuni. Aneera chiicho wo nlhatu nimoka, wiira ahiwe aahuvihachiya wo nlhatu no nsalaaba wa Kuristo.
13
Ukhalhawaya ata yayo attu eenelhiye unyawo ayo khanovara Malhehero, anothanana aya iri wiira mwiinelhiye, awe efunelha ittu ipangiye mwiiruttuni mwinyu iyo.
14
Nansho mii, kineefunelha nsalaaba wa Athithi Yesu Kuristo vekha, ukhalhawaya wo iphiro yo nsalaaba waya iyo, iphiro cho mwiiilhaponi chihokhomelhelhiya ni mii kihokhwa thoko chikhwiilhe aya.
15
Ukhalhawaya wiinelhiya unyawo ama uhinelhiya unyawo khuve ittu, inolhoka iri wuupiya tho.
16
Attu onkhaye anttwara nenno nlhove nno kinowaalhepelha mpuha ni ikiriri chikhalhe ni ayo, ni mpuha ni ikiriri ata wa attu o Uisraeli anonrumelhelha Nlhuku!
17
Wo umalhihera, toka naanano ntu hikihuvihe tho, ukhalhawaya marotelha kirina aka mwiiruttuni alha, phi nohimiechesha wiira kihotwarushiya wo nlhatu na Yesu.
18
Kinowulhapelhani nnema wa Athithi Yesu Kuristo ukhalhe vamoka ni mirima chinyu, ashilhoko aka. Aye.Ugalatia 6:1

Ugalatia 6:2

Ugalatia 6:3

Ugalatia 6:4

Ugalatia 6:5

Ugalatia 6:6

Ugalatia 6:7

Ugalatia 6:8

Ugalatia 6:9

Ugalatia 6:10

Ugalatia 6:11

Ugalatia 6:12

Ugalatia 6:13

Ugalatia 6:14

Ugalatia 6:15

Ugalatia 6:16

Ugalatia 6:17

Ugalatia 6:18Ugalatia 1 / Uga 1

Ugalatia 2 / Uga 2

Ugalatia 3 / Uga 3

Ugalatia 4 / Uga 4

Ugalatia 5 / Uga 5

Ugalatia 6 / Uga 6