A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

2 Ukorintho 2

1
Paahi kiholhakelha wiira kihiwe uwaninyu tho wo uchuwelha wiira, kihiwe kooweriani mirima chinyu.
2
Ukhalhawaya kooweriakani mirima chinyu mwaattiva, mpani nolhoha ukiteelhiha nrima? Phi inyu mwaatti kuwerelhe akani mirimava.
3
Kiholhepa iwarakha uwaninyu wiira vanohalha aka uwa vawo, kihiwe kaakelhiya ihuzuni ni attu aaphwanelhiye ukiteelhiha nrima aka. Kihochuwelha wiira mii kateelhiyaka, mwaattiva onkhaye nnoowa mwaateelhiya chiicho.
4
Vaalhempe aka iwarakha ilhe uwaninyu, kihuvaka ni uchukulhachaka munrimani, kunlhaka miithori pakatapakata, khayari wo nlhatu wo uweriani munrimani nansho wo uwonihani wiira kinowuttunani chinene.
5
Ntu mmwerelhe munrimani ntu nkina, khakiwerelhe mii vekha aka, nansho owerelheni mwaattiva onkhaye. Ni mii akittunaka ukhalha ntu o uchacha chinene.
6
Utwarushiya unotwarushiya awe ni attu enchi uwo, unonthosha yoyo ntu uyo.
7
Paahi etu ittu ihalhenlhe iri ambaya unhiyerera yoyo ntu uyo ni unhelha nrima wiira hiwe aathepa ukhalha nkhwaachuni chinene ni ukhwa nrima.
8
Wo chiichammo etu kinowushontelhani, mmwooniheke wiira nnonttuna chinene.
9
Kaalhempe iwarakha ilhe wo uthanana uchuwelha yakhalhaka nnowooria ukiiwelhelha wo kila nlhove.
10
Mwanlhevelhelhaka ntu nlhatu wawe ni mii kinonlhevelhelha. Ukhalhawaya vanolhevelhelha aka, yakhalhaka kihanaa nlhove no unhiyerera, kinonhiyerera mmiholho mwa Kuristo wo nlhatu winyu,
11
wiira nihimmahe Nakare iphiro yo unithepiacha, ukhalhawaya nihochuwelha irusho chawe chiri aya.
12
Vano etu vaaphilhe aka Utroa uhimiachani Malhove Orera a Kuristo, kahophwanya Athithi ahokihulhelha nlhako wo uvara ntheko aka wowo,
13
nansho kahothemwa chinene munrimani wo nlhatu wo uhimphwanya munnihu Tito. Paahi kahaalheha attu vavawo nkakaarwaa Umakedoniya.
14
Nansho ninshukuruku Nlhuku noniholhelha kila nihuku mu mphingo wo wooniha ukottolha wihu muulhutaanani ni Kuristo. Yoyo phi nonooriha niwanelhihe ikeekhene ya Kuristo thoko nihiriri no unukhelha chinene kila vakittu.
15
Ukhalhawaya hii niri thoko nihiriri noombone no ubani kuminhe awe Kuristo wa Nlhuku, nihiriri ninaaphiyelha attu onkhaye, anoopolhiya ni ayo anopotera.
16
Wo alhe anopotera alhe hii phi nihiriri no nookhwa nansho wo alhe anoopolhiya alhe hii phi nihiriri ninowiiha ukumi. Phi mpani etu nooria ukaviha ntheko wo yeyo iphiro iyo?
17
Paahi etu, hiyaano kanihiwe thoko attu akina anochurusha Nttenga wa Nlhuku thoko maronda. Nansho hiyaano nilhutanne ni Kuristo va, ninohimiacha wo ikekhiaye mmiholho wa Nlhuku, thoko attu arumiye ni Nlhuku.
2 Ukorintho 2:1
2 Ukorintho 2:2
2 Ukorintho 2:3
2 Ukorintho 2:4
2 Ukorintho 2:5
2 Ukorintho 2:6
2 Ukorintho 2:7
2 Ukorintho 2:8
2 Ukorintho 2:9
2 Ukorintho 2:10
2 Ukorintho 2:11
2 Ukorintho 2:12
2 Ukorintho 2:13
2 Ukorintho 2:14
2 Ukorintho 2:15
2 Ukorintho 2:16
2 Ukorintho 2:17
2 Ukorintho 1 / 2Uko 1
2 Ukorintho 2 / 2Uko 2
2 Ukorintho 3 / 2Uko 3
2 Ukorintho 4 / 2Uko 4
2 Ukorintho 5 / 2Uko 5
2 Ukorintho 6 / 2Uko 6
2 Ukorintho 7 / 2Uko 7
2 Ukorintho 8 / 2Uko 8
2 Ukorintho 9 / 2Uko 9
2 Ukorintho 10 / 2Uko 10
2 Ukorintho 11 / 2Uko 11
2 Ukorintho 12 / 2Uko 12
2 Ukorintho 13 / 2Uko 13