A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Arumi 71
Ashilhoko aka nnoochuwelha malhove kinohalha aka uhimeriani, ukhalhawaya mwaatti onkhaye nhochuwelha chittu chinaacha malhehero. Chechiyo chinontawara ntu ri nkumi.
2
Niireke wiira, opani o munthelhini, anottukiya ni malhehano o owannyaya ikatema yonkhaye vari aya akumi, nansho arimeelhaka, paahi vavawo ahohiyereriya malhehero aattuka ayo.
3
Paahi opani ayo avekiyaka ni alhopwana akina uno owannyaya anari akumi, aneerelhiya wiira aholhavalhava. Nansho alhopwana ayo akhwaaka, Malhehero ahaahiyerera, avekiyaka khaneerelhiya tho wiira aholhavalhava.
4
Phiri aya chiicho uwaninyu mwaatti, ashilhoko aka va. Mwaatti nhokhwelha Malhehero wo ulhutaana ni iruttu ya Kuristo, ni ukhalha vano attu a ntu nkina, uyo hihimmwe, wiira nimpangelhe Nlhuku moombone.
5
Ukhalhawaya vaari ihu nitawariyaka ni iruttu, nikakata no uwonya ninthotheriya ni Malhehero, naari ninipahaka mwiiruttuni mwihu, nimalhelhaka unookhwani.
6
Nansho vano, Malhehero khannittuka tho, ukhalhawaya nihokhwa wo mwaha waaneesha ipotta, wiira nivare ntheko wo ukumi wo naanano wo iphiro yo Iphumu ya Nlhuku, kuhiwe wo iphiro yo khalhayi yo Malhehero ilhepiye.
7
Vano niireke chani etu? Niireke wiira Malhehero phi uwonya? Ata mena! Nansho wo ikekhiaye Malhehero phi kichuwelhinhe mii uwonya phi ishiyani. Yakhalhaka malhehero khayaahimmie wiira, “Nhimirelhe ishenye chittu cha attu akina.” Khakaachuwelha umirelha ishenye phi ishiyani.
8
Nansho wo yayo Malhehero ayo, uwonya wahopatta iphiro yo uthotheria nikakata no uhilhoka mwiiruttuni mwaka. Ukhalhawaya Malhehero ahikhalheke, uwonya khuuwo.
9
Khalhayi, kaari ki ntu nkumi kihiri ni Malhehero, nansho Malhehero vaawilhe aya, uwonya wahohihimmwa,
10
nkakaakhwa. Malhehero yaathananiya uwiiha ukumi, uwannyaka yahommwiiha nookhwa.
11
Ukhalhawaya uwonya wahopatta iphiro yaavahiye aya wo malhehero, nkawaakithepia ni ukiiva.
12
Paahi etu, Malhehero aneneru arii matakatifu, ni malhehero tho phi matakatifu, o ikekhiaye ni oombone.
13
Chani etu, ittu yoombone iyo ihommwiiha nookhwa? Ata vakani kuhiwe! Yaapangelhe chiicho wiira uwonya woonie mwaari, uchuwaniee wiira phi uwonya. Nkayaavara ittu yoombone ni ummwiiha nookhwa aka. Chiichammo etu, malhehero yahooniha uwonya chiri aya wo uhilhoka.
14
Nihochuwelha wiira Malhehero arii o munnepani, nansho mii o mwiiruttuni, kihothumihiya ukhalha ipotta yo mu uwonyani.
15
Akichuwenlhe ittu kinopanga aka, ukhalhawaya akinopanga ittu kinothanana aka upanga, nansho kinopanga ittu inovenga aka.
16
Paahi etu kapangaka ittu kihinottuna aka upanga, vavawo etu kihorumelhelha wiira, Malhehero ari orera.
17
Akihiwe mii etu nopanga chiicho, nansho uwonya unkhalha nhina mwaka phi nopanga chiicho.
18
Kihochuwelha wiira khiiwo ittu iriyoothe yoombone inokhalha nhina mwaka, mwiiruttuni mwaka mwo uwonya. Ukhalhawaya ata kithananaka upanga chittu cho ikekhiaye, akinooria upanga chiicho.
19
Ukhalhawaya akinopanga ittu yoombone kinothanana aka upanga, nansho kiwonyaka kihithananaka uwonya.
20
Kapangaka ittu yo uhilhoka, akinopanga wo uttuna waka, nansho uwonya wo mwiiruttuni mwaka phi nopanga.
21
Paahi malhehero makina vano, kila vanothanana aka upanga ittu yorera, uwonya urii vavawo.
22
Nhina munrimani waka Malhehero a Nlhuku anokiteelhiha.
23
nansho koonaka wiira ihaawo iphiro ikina inopanga ntheko mwiiruttuni mwaka, Malhehero ahinaathana ni iphiro inopocheriya ni irusho chaka. Yeyo phi nokipanga ukhalha ipotta yo malhehero yo uwonya unokivaravara mwiiruttuni mwaka.
24
Kihohuva mii! Mpani nohalha ukoopolha mwiiruttuni nnokirweeha unookhwani?
25
Kinonshukuru Nlhuku nopanga chittu wo iphiro ya Athithi Yesu Kuristo. Alha vano, phi makhalhelho aka, mii kimwanene wo irusho chaka kinoovara ntheko wo malhehero a Nlhuku, nansho mwiiruttuni mwaka kinovara malhehero o uwonya.Arumi 7:1
Arumi 7:2
Arumi 7:3
Arumi 7:4
Arumi 7:5
Arumi 7:6
Arumi 7:7
Arumi 7:8
Arumi 7:9
Arumi 7:10
Arumi 7:11
Arumi 7:12
Arumi 7:13
Arumi 7:14
Arumi 7:15
Arumi 7:16
Arumi 7:17
Arumi 7:18
Arumi 7:19
Arumi 7:20
Arumi 7:21
Arumi 7:22
Arumi 7:23
Arumi 7:24
Arumi 7:25


Arumi 1 / Aru 1
Arumi 2 / Aru 2
Arumi 3 / Aru 3
Arumi 4 / Aru 4
Arumi 5 / Aru 5
Arumi 6 / Aru 6
Arumi 7 / Aru 7
Arumi 8 / Aru 8
Arumi 9 / Aru 9
Arumi 10 / Aru 10
Arumi 11 / Aru 11
Arumi 12 / Aru 12
Arumi 13 / Aru 13
Arumi 14 / Aru 14
Arumi 15 / Aru 15
Arumi 16 / Aru 16