A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

Mitheko 17

1
Napaolo ni Nasila nkayaarwaa aviraka iwani cho Uamfipoli ni Uapoloniya mpaka Uthesalonike, waari aya inupa yo unlhapelha Nlhuku ya Ayahudi.
2
Thoko chenre aya wo ulhemalhelha, Napaolo yahorwaa unupani wo unlhapelha Nlhuku. Ni wo Mahuku Owiittuwa mararu ahoopana attu mwaha unaacha Malhove Matakatifu.
3
Ahohimiacha ni wooniha wiira Kuristo ahophwanelhiya wiira atwarushiye ni uhihimmwa unookhwani ahimiaka wiira, “Yesu kinonhimiacha aka phi Kuristo Moopolhi thanlhiye ni Nlhuku.”
4
Akina yahorumelhelha nkayaalhutaana ni Napaolo ni Nasila. Tho, nlhoko mulhupalhe wa Ayunani yanthimicha Nlhuku vamoka ni manyaathiyana enchi o nhakhu, yaholhutaana ni ayo.
5
Nansho Ayahudi akina nkayaakelhiya ihache, nkayaalhatulha attu o uhilhoka, nkayeesha nkutaano wo nlhatu wo utharamulha injarare iwani yonkhaye. Nkayaakelha unupani wa Nayasoni akhulhuvelhaka wiira anokowaapatta Napaolo ni Nasila yaawiihe upuwani.
6
Nansho khayaapantte, paahi etu nkayaakweremiha Nayasoni vamoka ni ashilhoko akina mpaka wa aholhelhi o iwani, uno anyakulhachaka wiira, “Alha attu alha anootindaniha ilhapo yonkhaye ni vano arii vawanihuva.
7
Ni Nayasoni ahaapochera uwannyaya. Ni ayo onkhaye anopanga mwaha uhinaathana ni malheheriyo a Akaisari, eeraka eti, hawo mwene nkina, neehaniya Yesu.”
8
Wo yayo malhove ayo yahaahelha ichuku aholhelhi o iwani ni attu onkhaye.
9
Aholhelhi nkayaalhiviha Nayasoni ni akhunanaya nchurukhu wiira ahiyereriye, yalhiveke yahohiiya arwaache.
10
Uhiyu, nlhoko wa attu arumelhenlhe nkayaakurumicha Napaolo ni Nasila arwee Ubereya. Vaaphiilhe aya wowo nkayarwaa inupa yo unlhapelha Nlhuku ya Ayahudi.
11
Attu o wowo yaari owiiwelhelha chinene waapwaha attu o Uthesalonike alhe. Yahopochera nttenga wo wiiwelhelha chinene, nkayaawehaweha Malhove Matakatifu kila nihuku wiira yoone akhalhaka alhe yaahimiachiya ni Napaolo ni Nasila yaari ye ikeekhene.
12
Attu enchi yahorumelhelha tho manyaathiyana Ayunani o nhakhu ni manyaalhopwana e Iyunani yahorumelhelha chiicho.
13
Nansho Ayahudi o Uthesalonike yeeweke wiira Napaolo yaari ahimiachaka nlhove na Nlhuku Ubereya, yahorwaa wowo, nkayaatharamulha injarare ni waathunalhiha milhoko cha attu.
14
Nlhoko wa attu aarumelhenlhe alhe nkayaavelheelha Napaolo wo waakuva urwaa umbwaani nansho Nasila ni Natimotheo nkayaahalha Ubereya.
15
Attu yaavelhenlhe Napaolo alhe nkayaarwaa vamoka ni ayo mpaka Uathene. Yamalheke nkayaahokolhia ni malhehero ukhuma u Napaolo wiira Nasila ni Natimotheo arwee yaattware wo waakuva chinooria aya.
16
Napaolo vaari aya yaalhitelhelhaka Nasila ni Natimotheo Uathene, nrima aya nkawaarushiya chinene voonilhe aya iwani yonkhaye inachanre isinyago cho milhuku.
17
Yahoolhumana Ayahudi ni attu akina yanthimicha Nlhuku nnupani mwo unlhapelha Nlhuku, ni kila nihuku yaari olhumanaka vakittu vapangiya maronda ni attu onkhaye yaakhumelhenlhe.
18
Attu akina yaattwara meettuchiho o Epikuro ni o Stoiki yahovaanyihanana ni ayo. Akina aya yeera, “Nothanana uhimiani ulha o upwesha mahulha ulha?” Akina aya nkayaakhulha, “Inowoonia thoko wiira nohimiacha malhove anaacha milhuku chilheto.” Yoolhumanche chiicho ukhalhawaya Napaolo yaahimiacha vachulhu ya Yesu ni vachulhu yo uhihimmwa.
19
Paahi etu, nkayaakusha Napaolo, nkayaarweha wiipuwa yeehaniya Areopago, eeraka, “Ninothanana uchuwelha ulha mwaha wo naanano nnohimiacha inyu ulha.
20
Nihowiiwani muulhumachaka chittu chilheto. Ninoothanana uchuwelha maana ya phi ishiyani.”
21
Anenchi o Uathene ni anenchi akina o wowo yaari akhalhaka ikatema aya yonkhaye wo uhimeriana ni wiiwelhelha mwaha wo naanano.
22
Paahi, Napaolo yaheemelha upuwani Uareopago, nkayeera, “Anenchi o Uathene, kinowoona wiira wo iphiro iriyoothe mwaatti nri attu o idini chinene.
23
Vaavira aka kiviraka uwo ni uwo kiwehawehaka isinyago chinolhapelhacha inyu, kahoona madhubahu ilhepiye, ‘Wa Nlhuku hinochuwania.’ Paahi, uyo nnonthimicha inyu wo uhinchuwelha, phi nonhimiacha aka uwaninyu.
24
Nlhuku oopilhe ilhapo ni chonkhaye chiriwo ni Athithi o irimu ni ilhapo, yayo khanokhalha Inupa cha Nlhuku chithekiye wo miono cha attu.
25
Mena khanothanana ittu iriyoothe, ukhalhawaya yayo anene phi naalhamiha attu ni wooriha umumulha ni waakawelha attu onkhaye kila ittu.
26
Uchokholha wa ntu mmoka yahoopa ilhapo chonkhaye ni uthikitheria velhaponi vonkhaye. Aholhakelha upanga ilhapo ihinaaya yaakhani ni vayi chechiyo ilhapo chiyo unohalha aya ukhalha.
27
“Nlhuku aapannge chiicho wiira chechiyo ilhapo chiyo chinkhulhuvelhe, inakhalhaka wo waapaapelhacha, chiwe champhiyelha, inakhalhaka kharii utayi ni kila mmoka ihu.
28
‘Thoko chihimmie awe ntu mmoka, nhina mwawe hiyaano ninookhalha akumi, ninowiichooria ni ulhokelha!’ Thoko mmoka inyu owiipa ichipo chenre awe wo ikekhiaye wiira hiyaano phi ashaana awe.”
29
“Yakhalhaka etu, hiyaano phi ashaana a Nlhuku, khinlhoka umwaanyihera Nlhuku ukhalha thoko idhahabu, nchurukhu ama nlhuku nihaniye ni urerihiya ni attu.
30
Nlhuku aheepanga wiira thoko khanoona ikatema attu vaari o uhichuwelha valhe. Nansho vano nowaalhehera attu onkhaye kila vakittu akhorome.
31
Ukhalhawaya homalha weesha nihuku ninohalha awe uhukumulha ilhapo we ikekhiaye wo iphiro yo ntu mmoka nrumelhenlhe awe. Nlhuku hooniha onkhaye ulha mwaha ulha wo unhihimusha unookhwani yoyo ntu uyo!”
32
Yeeweke Napaolo yuulhumachaka mwaha wo uhihimmwa unookhwani, attu akina aya yahothiaa, nansho akina yaheera, “Ninoothanana uwiiwani nhimiachaka yoyo mwaha uyo tho.”
33
Paahi, Napaolo nkayaahiya, nkayaathama vapuwani vawo.
34
Nansho attu enchi yahaattukana, ni ukhalha arumelhenlhe. Munlhokoni mwaya yaari Nadionisi yaari amoka mwa attu o ipuwa yo Areopago ni nthiyana amoka eehaniya Damaresi ni attu akina.
Mitheko 17:1
Mitheko 17:2
Mitheko 17:3
Mitheko 17:4
Mitheko 17:5
Mitheko 17:6
Mitheko 17:7
Mitheko 17:8
Mitheko 17:9
Mitheko 17:10
Mitheko 17:11
Mitheko 17:12
Mitheko 17:13
Mitheko 17:14
Mitheko 17:15
Mitheko 17:16
Mitheko 17:17
Mitheko 17:18
Mitheko 17:19
Mitheko 17:20
Mitheko 17:21
Mitheko 17:22
Mitheko 17:23
Mitheko 17:24
Mitheko 17:25
Mitheko 17:26
Mitheko 17:27
Mitheko 17:28
Mitheko 17:29
Mitheko 17:30
Mitheko 17:31
Mitheko 17:32
Mitheko 17:33
Mitheko 17:34
Mitheko 1 / Mit 1
Mitheko 2 / Mit 2
Mitheko 3 / Mit 3
Mitheko 4 / Mit 4
Mitheko 5 / Mit 5
Mitheko 6 / Mit 6
Mitheko 7 / Mit 7
Mitheko 8 / Mit 8
Mitheko 9 / Mit 9
Mitheko 10 / Mit 10
Mitheko 11 / Mit 11
Mitheko 12 / Mit 12
Mitheko 13 / Mit 13
Mitheko 14 / Mit 14
Mitheko 15 / Mit 15
Mitheko 16 / Mit 16
Mitheko 17 / Mit 17
Mitheko 18 / Mit 18
Mitheko 19 / Mit 19
Mitheko 20 / Mit 20
Mitheko 21 / Mit 21
Mitheko 22 / Mit 22
Mitheko 23 / Mit 23
Mitheko 24 / Mit 24
Mitheko 25 / Mit 25
Mitheko 26 / Mit 26
Mitheko 27 / Mit 27
Mitheko 28 / Mit 28