A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

Nayohana 15

1
“Miyaano phi nzabibu we ikeekhene, ni Athumwanaka phi namalhima.
2
Kila nritta nhina mwaka nihinemma maphepu nenno ninoothamihiya, kila nritta ninemma rata ninookhwacheriya nithepeke wimma.
3
Mwaattiva nhokhalha orera wo nlhatu no meettuchiho kuwiittuchinheakani.
4
Nkhalheke nnalhutaanne ni mii, ni mii kikhalhe nhina mwinyu. Nritta khaninooria wimma vekha aya, naahilhutaaneke ni ntepo naya. Phi chiichammo etu ni inyu mwaattiva khannooria wimma izabibu mwaahilhutaaneke ni mii nhina mwaka.
5
“Miyaano phi ntepo no zabibu, ni inyu mwaatti phi maritta. Nolhutaana ni mii, ni mii kalhutaanaka nhina mwawe, yoyo nowimma maphepu menchi, ukhalhawaya ntu hinokhalha ni mii khanooria upanga ittu iriyoothe.
6
Ntu riyoothe ahilhutaaneke ni mii noorihelhiya vathe thoko nritta ninorihiya aya vachereshere nkanooma. Maritta thoko yayo anookhupiya ni urihelhiya vamooroni avie.
7
Mwakhalhaka nhina mwaka ni malhove aka akhalhaka nhina mwinyu, paahi etu, nlhepelheke ittu iriyoothe nnothanana inyu, nnoovahiya.
8
Nthimicho wa Athithi unowoonia mwemmaka maphepu menchi, vavawo etu phi noohalha inyu ukhalha owiittucha aka.
9
Kinottunani mwaattiva thoko Athithi chikittunne aya mii, nhalheke nchuwelhaka wiira kinouttunani.
10
Mwavaraka malhehero aka nnookhalha mu uttunani mwaka, thoko ni mii chivanre aka malhehero a Athumwanaka ni ukhalha mu uttunani mwaya.
11
“Kihoohimeriani ulha mwaha ulha ikhalhe wiira uteelhiya waka ukhalhe nhina mwinyu, ni uteelhiya winyu utimire.
12
Malhehero aka phi alha, nttunaneke mwaashineneru, nttunaneke thoko chuuttunne akani mwaattiva.
13
Khuuwo uttuna wulhupalhe chinene umpwaha uttuna wo ntu nokumiha ukumi awe wo nlhatu no manyampwana awe.
14
Mwaattiva nnookhalha manyampwana aka mwapangaka kinoolheherakani alha.
15
Khakinowiihanani tho mwaatti akarumiya, ukhalhawaya karumiya khanochuwelha chinopanga aya anene ntheko anonruma. Nansho miyaano kinowiihanani mwaattiva manyampwana, ukhalhawaya kihouhimeriani chonkhaye chiiwilhe aka wa Athumwanaka.
16
Kanhiwe mwaatti mwaakithanlhe miyaano, mii phi othanlheni, nkakoorumani nrwee mwemme maphepu menchi, maphepu anolhokelha. Athithi awe yoovahani ittu iriyoothe inaalhepelha inyu wo nchina naka.
17
Paahi etu, malhehero aka uwaninyu phi alha, nttunaneke mwaashineneru.
18
“Ichimwa ya attu o velhaponi yoophwanyakani mwaattiva, muupuwelheke wiira yahokiphwanya miyaano ihinaaya uuphwanyani mwaatti.
19
Yakaari wiira nri attu o velhaponi, ilhapo yaanottunani mwaattiva thoko attu aya. Mwaattiva kanhiwe attu o velhaponi, nansho miyaano kihouthanlhani velhaponi va, wo yoyo nlhatu uyo etu ilhapo inoupangelhani ichimwa.
20
Muupuwelhacheke yohimenrieakani wiira, ‘Ipotta khachirina ikuru umpwaha mwanene ntheko naaruma.’ Yakhalhaka ahokihuviha miyaano, anouhuvihani ni mwaattiva chiicho, yakhalhaka ahovara nlhove naka, anoovara ni nlhove ninyu chiicho.
21
Chechiyo chonkhaye chiyo anowa opangelhani mwaattiva wo nlhatu wo urumelhelha nchina naka, ukhalhawaya khayaachuwenlhe akirumme.
22
Yakaari khakaawilhe ni wulhumacha, yayo khayaakhalha ni milhatu, nansho vano kharina nlhove no wiivaraanga wiira khanawonya.
23
“Ntu nokipangelha ichimwa miyaano, nowaapangelha ichimwa ni Athumwanaka chiicho.
24
Kihikaapannge uwannyaya mwaha uhinapacha upangiya ni ntu nkina khayaakhalha ni nlhatu wiira ahowonya. Nansho vano ahoona chipannge aka nkayaakipangelha ichimwa miyaano, nkayaapangelha ichimwa Athumwanaka chiicho.
25
Paahi etu, malhove arii nhina Malhehero aya, ahophiyelha, ‘Ahokipangelha ichimwa wo uhikhalha nlhatu!’
26
“Vanohalha awe uwa Okaviha kinohalha aka unruma uwaninyu uyo, Iphumu ya Nlhuku, nowa aapatakulha ikeekhene ya Nlhuku, yoyo noowa aahimiechesha ikeekhene inokaacha mii.
27
Ni inyu mwaattiva chiicho, nnoowa mwaakihimiechesha ukhalhawaya nri vamoka ni mii ukhuma vaachokhonlhe aya.”
Nayohana 15:1
Nayohana 15:2
Nayohana 15:3
Nayohana 15:4
Nayohana 15:5
Nayohana 15:6
Nayohana 15:7
Nayohana 15:8
Nayohana 15:9
Nayohana 15:10
Nayohana 15:11
Nayohana 15:12
Nayohana 15:13
Nayohana 15:14
Nayohana 15:15
Nayohana 15:16
Nayohana 15:17
Nayohana 15:18
Nayohana 15:19
Nayohana 15:20
Nayohana 15:21
Nayohana 15:22
Nayohana 15:23
Nayohana 15:24
Nayohana 15:25
Nayohana 15:26
Nayohana 15:27
Nayohana 1 / Nay 1
Nayohana 2 / Nay 2
Nayohana 3 / Nay 3
Nayohana 4 / Nay 4
Nayohana 5 / Nay 5
Nayohana 6 / Nay 6
Nayohana 7 / Nay 7
Nayohana 8 / Nay 8
Nayohana 9 / Nay 9
Nayohana 10 / Nay 10
Nayohana 11 / Nay 11
Nayohana 12 / Nay 12
Nayohana 13 / Nay 13
Nayohana 14 / Nay 14
Nayohana 15 / Nay 15
Nayohana 16 / Nay 16
Nayohana 17 / Nay 17
Nayohana 18 / Nay 18
Nayohana 19 / Nay 19
Nayohana 20 / Nay 20
Nayohana 21 / Nay 21