A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

Nayohana 14

1
Yesu nkeerelha, “Nhichukulhe munrimani mwinyu. Munrumelhelheke Nlhuku, nkirumelhelheke ni mii.
2
Uwani wa Athumwanaka mapuro ari menchi, ihikaari chiicho, kanouhimeriani. Vano mii kinokelha ukoroshelhani nipuro.
3
Karwaaka ni ukoroshelhani nipuro, kinoohokolhia uwa ukushani uwannyaka, ni inyu nkhalhe variaka miyaano.
4
Ni inyu nhochuwelha iphiro yo urwaa wowo unokelha aka uwo.”
5
Natomaso nkayankoha, “Thithi, khaninchuwelha unokelha inyu, ninohalha uchuwelha chani etu, yeyo iphiro iyo?”
6
Yesu nkaakhulha, “Miyaano phi iphiro, ikeekhene ni ukumi. Khaawo ntu nooria urwaa wa Athithi aahivireke uwannyaka.
7
Yakhalhaka nhokichuwelha miyaano, nnowaachuwelha ni Athumwanaka chiicho. Ni toka vano, nnowaachuwelha, tho nhomalha woona.”
8
Nafilipo nkayaamwiirelha, “Thithi, nnooniheke Athithi, ni hii inonithosha.”
9
Yesu nkeerelha, “Kihokhalha ni inyu mahuku onkhaye alha, ni inyu Nafilipo bado khannakichuwelha? Akoonne mii ahoona Athithi. Nnooria chani etu wiira, ‘Nnoonihe Athithi?’
10
Chani Nafilipo khannorumelhelha wiira miyaano kinokhalha nhina Athithi, ni ayo Athithi anokhalha nhina mwaka? Akinoolhumacha malhove wo ikuru aka, Athithi arii nhina mwaka phi nopanga mitheko chaya.
11
Nhothananiya ukirumelhelha vaneera aka wiira miyaano kinokhalha nhina Athithi ni ayo Athithi anokhalha nhina mwaka. Ama etu, nrumelhelheke wo nlhatu no mitheko chinopanga aka.
12
Ikekhiaye kinouhimeriani, anokirumelhelha mii anoopanga mitheko chinopanga aka miyaano, eiyo, anoopanga ata moolhupalhe chinene, ukhalhawaya kinokelha wa Athithi.
13
Ittu iriyoothe inottuna inyu ulhepelha wo nchina naka kinoopanga, wiira nthimicho wa Athithi wooniye nhina mwawe Mwaana a Ntu.
14
Mwakilhepelhaka ittu iriyoothe wo nchina naka, kinouvahani.
15
“Mwakittunaka, nnoovara malhehero aka.
16
Kinowaalhepelha Athithi wiira ammwiihe Okaviha nkina, nohalha ukhalha ni inyu mwaattiva wo mahuku o uhimalha.
17
Yoyo phi Iphumu ya Nlhuku nohalha upatakulha ikeekhene ya Nlhuku. Attu o velhaponi khanowa ampochera ukhalhawaya khanowa aamwoona, mena unchuwelha. Nansho mwaattiva nnowa mwanchuwelha ukhalhawaya noowa aakhalha nhina mwinyu.
18
“Khakinoohiyani mwaattiva thoko ashaana ohiiya, kinoohokolhia tho uwaninyu.
19
Ihohalha vakani attu o velhaponi khanowa yaakona tho. Nansho mwaattiva nnookona, ukhalhawaya miyaano kinkumi, ni inyuva chiicho nnookhalha akumi.
20
Nenno nihuku nno vanohalha aya waaya nnoowa mwaachuwelha wiira miyaano kiri nhina mwa Athithi, ni inyuva nrii nhina mwaka, thoko ni mii kiriaka nhina mwinyu.
21
“Ntu nopochera malhehero aka ni uvara, yoyo phi nokittuna. Ntu nokittuna miyaano noottuniya ni Athumwanaka, ni mii kinowaattuna ni wiichoniha uwannyaya.”
22
Nayuda, kahiwe Isikariote ulhe, nkayaamwiirelha, “Thithi, vanoorieke chani inyuva wiichooniha uwanihu hii, kuhiwe wa attu o velhaponi?”
23
Yesu nkaakhulha, “Ntu akittunaka, noovarelhelha malhove aka. Athumwanaka anonttuna, ni hii ninoowa neesha nipuro uwannyawe.
24
Ntu hinokittuna khanovarelhelha malhove aka. Nlhove niiwilhe inyu nno kanihiwe nawaka, nansho na Athithi akirumme.
25
“Kihoohimeriani ulha mwaha ulha vano, kinari vamoka ni inyu.
26
Okaviha, Iphumu ya Nlhuku, nottuna urumiya ni Athithi wo nchina naka uyo, noowittuchihani kila ittu ni uwupushani chittu chonkhaye chuuhimenrieakani.
27
“Mpuha phi nouhiyeraakani, kinouvahani mpuha aka. Akinoovahani thoko attu o velhaponi chineera aya. Nhikhelhiye nipampa munrimani, mena nhoove.
28
Nheewa kuuhimeriakani, ‘Kinoorwaa, nansho kinoohokolhia tho uwaninyu.’ Yakaari mwahokittuna, mwanteelhiya woona wiira kinokelha wa Athithi, ukhalhawaya yayo phi olhupalhe ukipwaha mii.
29
Kihoohimeriani malhove menchi ihinaya ukhumelhelha, vanohalha aya ukhumelhelha vawo mmwe mwaarumelhelha.
30
Khakinoolhumacha ni inyu tho mwaha mulhupalhe, ukhalhawaya nholhelhi o velhaponi, Nakare ri muuwani. Nansho uwannyaka miyaano kharina machiri,
31
nansho attu o velhaponi anoothananiya uchuwelha wiira kinowaattuna Athithi, phi nlhatu noopanga kila ittu thoko Athithi chikilheherilhe aya. “Mweemelheke, nirweeke, nngwe nithame vaa.
Nayohana 14:1
Nayohana 14:2
Nayohana 14:3
Nayohana 14:4
Nayohana 14:5
Nayohana 14:6
Nayohana 14:7
Nayohana 14:8
Nayohana 14:9
Nayohana 14:10
Nayohana 14:11
Nayohana 14:12
Nayohana 14:13
Nayohana 14:14
Nayohana 14:15
Nayohana 14:16
Nayohana 14:17
Nayohana 14:18
Nayohana 14:19
Nayohana 14:20
Nayohana 14:21
Nayohana 14:22
Nayohana 14:23
Nayohana 14:24
Nayohana 14:25
Nayohana 14:26
Nayohana 14:27
Nayohana 14:28
Nayohana 14:29
Nayohana 14:30
Nayohana 14:31
Nayohana 1 / Nay 1
Nayohana 2 / Nay 2
Nayohana 3 / Nay 3
Nayohana 4 / Nay 4
Nayohana 5 / Nay 5
Nayohana 6 / Nay 6
Nayohana 7 / Nay 7
Nayohana 8 / Nay 8
Nayohana 9 / Nay 9
Nayohana 10 / Nay 10
Nayohana 11 / Nay 11
Nayohana 12 / Nay 12
Nayohana 13 / Nay 13
Nayohana 14 / Nay 14
Nayohana 15 / Nay 15
Nayohana 16 / Nay 16
Nayohana 17 / Nay 17
Nayohana 18 / Nay 18
Nayohana 19 / Nay 19
Nayohana 20 / Nay 20
Nayohana 21 / Nay 21