A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Namatayo 61
“Mwiichinanelheke nhiwe mwaapanga chittu chinothanana awe Nlhuku vaattuni, mwoonachiye ni attu. Mwapangaka chiicho vaattuni, khiiwo inohalha inyu uttuvelhiya ni Athumwaninyu o wiirimu.
2
“Paahi etu vanommaha inyu ittu ntu hirina ittu nhiikhuwelhelhe, nhipange thoko chineera aya anafiki mu inupa cho unlhapelha Nlhuku ni mmaphironi. Aneera chiicho wiira yoonachiye ni attu avahiye nthimicho. Ikekhia kinouhimeriani, yayo ahomalha upochera uttuviya waya.
3
Nansho inyuva vanommaha inyu ntu novekelha ittu, mpangeke wo munrimani mwinyu ata ampwana inyu ahichuwelhe.
4
Mummaheke wo nivitho. Ni Athithi anoona nnivithoni anowuttuvani.
5
“Vanolhapelha inyu, nhipange thoko anafiki! Anottuna ulhapelha aneemenlhe mu inupa cho unlhapelha Nlhuku ni mmaphironi wiira yoonachiye ni attu. Ikekhiaye kinouhimeriani, yayo ahomalha uttuvelhiya.
6
Nansho inyu vanolhapelha inyu, mwiittelheke mpaani, ni waalhapelha Athithi inyu ahinoonia. Athithi anoona chiivinthe anowuttuvani.
7
“Vanolhapelha inyu, nhipwapwache malhove thoko attu ahinchuwenlhe Nlhuku, anaanyihera wiira milhuku chaya chinowewelhelha wo nlhatu no malhove menchi.
8
Nhilhikaane thoko yayo. Athumwaninyu ahochuwelha anohalha inyu uthanana nhinaalhepelha.
9
Vano etu, iphiro inothananiya inyu wulhumacha vanolhapelha inyu phi ilha, mwiireke ‘Athithi nri Wiirimu, Nchina ninyu nithimichiye,
10
Imwene inyu iwe, Chinothanana inyu, chipangieke velhaponi va thoko wiirimu.
11
Nnivaheke lhelho cholhia chihu cho kila nihuku.
12
Nnihiyerereke uwonya wihu, Thoko ni hii chineera ihu waahiyerera attu annittekelha.
13
Nhinihelhe mu ulhikachiyani Nansho nnoopolheke ni ulhe o mitheko cho unanara ulhe.’ (Ukhalhawaya umwene uri wawinyu ni machiri ni nthimicho wo mahuku o uhimalha. Aye.)
14
“Ukhalhawaya mwaahiyereraka attu milhatu chaya, Athumwaninyu o wiirimu anouhiyererani uwonya ni inyu.
15
Nansho mwaahahiyerereke attu akina milhatu chaya, ni ayo Athumwaninyu khanouhiyererani uwonya winyu.
16
“Vanottuka inyu, nhoonihe ichuku wiitho thoko anafiki chineera aya. Yayo anokhunyanyihacha wiitho yoonachiye ni attu wiira ahottuka. Kinouhimeriani wo ikekhiaye wiira, yayo ahomalha uttuviya.
17
Vanottuka inyu mwiihikeke makhura mmuruni, nkhucheke wiitho ni uvacha ikharari chinyu,
18
attu akina ahichuwelhe wiira nhottuka. Nansho ichuwaniaka tu ni Athumwaninyu ahinoonia. Ni ayo Athumwaninyu anoona chiivinthe, anowuttuvani.
19
“Nhiicheshere nhakhu velhaponi va, vari ni ucheshe ni nrenje unotanganya ni attu owiiya aphomolhaka inupa ni wiiya.
20
Nansho mwiicheeshereke nhakhu inyu wiirimu, ucheshe ni nrenje uhinooria aya utanganyacha ni attu owiiya khanooria uphomolha ni wiiya.
21
Ukhalhawaya vari nhakhu inyu ni nrima inyu phi nohalha aya ukhalha vavawo.
22
“Miitho phi nthuko wo iruttu. Miitho inyu akhalhaka makumi iruttu yonkhaye iri voonene.
23
Nansho miitho inyu akhalhaka mareta iruttu yonkhaye inohalha ukhalha mwo unanara mwiipiphini. Nthuko uri mwiiruttuni mwinyu wakelhiyaka ipiphi paahi etu, yeyo ipiphi iyo iri yo woopiha chinene!
24
“Khaawo ntu nokhalha ipotta yo uvara ntheko wa attu elhi ukhalhawaya nohalha unttuna mmoka ni unvenga nkina, nokhalha o ukhulhuvelhiya wa ntu mmoka, ni uhikulhuvelhiya wa ntu nkina uyo. Khannoria ukavihera mitheko cha Athithi Nlhuku ni nhakhu vamoka.
25
“Phi iyo inouhimeriakani wiira, nhikhalhe ni nipampa no yolhia ni cho uwuriya chinothananiya ni ukumi inyu wiira nlhame, mena no ikuwo cho uwara mwiiruttuni. Chani ulhia yolhia phi ulhama? Ni iruttu chani ngati phi thempe upwaha ikuwo?
26
Mwooneke ashinuni, khanaalha imbeyu, khanokhungura mena khanoshunga nnikhupini, nansho Athithi o wiirimu anowaalhiha. Chani mwaattiva kanhiwena o ulhoka waapwaha ashaanuni?
27
Phi mpani munlhokoni mwinyu ri ni nipampa ninchi nooria wuncherera mahuku o ulhokelha wawe?
28
“Ni nlhatuni no ukhalha ni nipampa no ikuwo? Mwooneke ituva cho mmatimani chineera aya wookonda, khachinopanga mitheko mena utiva.
29
Nansho kinouhimeriani wiira anakhalhaka Amwene Naselemani anene ni upuha waya wonkhaye, khayaapante uwara ikuwo cho nthimicho thoko ituva imoka aya.
30
Nlhuku phi nokondiha thoko chiicho mathaakhuru o mmatani arii lhelho ahawo meelho ahorihiya vamooroni. Chani khanoria uwarihani mwaattiva wo upwaha chinene? Mwaattiva, chani woonaka mirima chinyu chiri chikani?
31
“Paahi etu nhikelhiye nipampa ‘Ninohalha ulhiani? Ama ninohalha uwuriani? Ama ninohalha uwarani!’
32
Ukhalhawaya chechiyo chonkhaye chiyo chinohuvelhiya ni attu ahinchuwenlhe Nlhuku. Athithi inyu o wiirimu ahochuwelha wiira nnothanana chechiyo chittu chonkhaye chiyo.
33
Nansho, mwaatti mwaavieke thoko umwene wa Nlhuku ni chittu chinothananiya ni chiyo chonkhaye nnowunchereriya.
34
Paahi etu nhikhelhiye nipampa wo nlhatu no meelho, meelho nihawo nihuku naya. Uthemwa wo nihuku nimoka unowuthoshani wo nenno nihuku nno.Namatayo 6:1
Namatayo 6:2
Namatayo 6:3
Namatayo 6:4
Namatayo 6:5
Namatayo 6:6
Namatayo 6:7
Namatayo 6:8
Namatayo 6:9
Namatayo 6:10
Namatayo 6:11
Namatayo 6:12
Namatayo 6:13
Namatayo 6:14
Namatayo 6:15
Namatayo 6:16
Namatayo 6:17
Namatayo 6:18
Namatayo 6:19
Namatayo 6:20
Namatayo 6:21
Namatayo 6:22
Namatayo 6:23
Namatayo 6:24
Namatayo 6:25
Namatayo 6:26
Namatayo 6:27
Namatayo 6:28
Namatayo 6:29
Namatayo 6:30
Namatayo 6:31
Namatayo 6:32
Namatayo 6:33
Namatayo 6:34


Namatayo 1 / Nam 1
Namatayo 2 / Nam 2
Namatayo 3 / Nam 3
Namatayo 4 / Nam 4
Namatayo 5 / Nam 5
Namatayo 6 / Nam 6
Namatayo 7 / Nam 7
Namatayo 8 / Nam 8
Namatayo 9 / Nam 9
Namatayo 10 / Nam 10
Namatayo 11 / Nam 11
Namatayo 12 / Nam 12
Namatayo 13 / Nam 13
Namatayo 14 / Nam 14
Namatayo 15 / Nam 15
Namatayo 16 / Nam 16
Namatayo 17 / Nam 17
Namatayo 18 / Nam 18
Namatayo 19 / Nam 19
Namatayo 20 / Nam 20
Namatayo 21 / Nam 21
Namatayo 22 / Nam 22
Namatayo 23 / Nam 23
Namatayo 24 / Nam 24
Namatayo 25 / Nam 25
Namatayo 26 / Nam 26
Namatayo 27 / Nam 27
Namatayo 28 / Nam 28