A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Namatayo 51
Yesu ooneke milhoko cha owiittucha awe, nkaawelha vamwaakoni, nkaakhalha. Owiittucha awe nkayaawacha,
2
ni uyo nkaapatakulha malhaku awe nkaachokholha weettuchiha.
3
“Ahoreeriya attu o nrima unohuvelha uchuwelha nlhove na Nlhuku Ukhalhawaya Imwene ya Nlhuku phi yawaya!”
4
“Ahoreeriya attu anonlha, Ukhalhawaya anomaalhihiya.”
5
“Ahoreeriya attu arii ni nrima wo wiitimarikha, Ukhalhawaya phi nohalha uhiyeriya ilhapo!”
6
“Ahoreeriya attu ammolhiya ithalha ni nttona no upanga chittu chinothanana awe Nlhuku, Ukhalhawaya anowa uwonihiya!”
7
“Ahoreeriya attu o ikiriri, Ukhalhawaya Nlhuku nowa waahiyerera milhatu chaya!”
8
“Ahoreeriya attu o nrima worera, Ukhalhawaya anowa umwoona Nlhuku!”
9
“Ahoreeriya attu aneewananiha attu, Ukhalhawaya anowa wiihaniya ashaana a Nlhuku!”
10
“Ahoreeriya attu anohuvihiya wo nlhatu wo upanga chittu chinothanana awe Nlhuku, Ukhalhawaya Imwene yo wiirimu phi yawaya!”
11
“Nhoreeriya inyu mwaattiva, attu oruwanakani ni uthurulhani ni uwotheriani wo kila iphiro yo unanara wo nlhatu no ukirumelhelha mii.
12
Nteelhiyeke ni uttapelhelha ukhalhawaya uttuviya winyu uhenchiva wiirimu. Phi chiichammo chaathurulhachiye aya anamilhohi yaari nhinaaya inyu.”
13
“Mwaattiva phi maakha a attu onkhaye. Nansho maakha athuwaka anohalha uchivihani? Khanolhoka tho, yaahikhalhe urihiya vattayani ni unyikalhiya ni attu.
14
“Mwaattiva phi nthuko wo velhaponi. Iwani ithekiye vachulhu mwaako khineevitha.
15
Khaawo ntu noparihelha ikhandiri ni ukhunelha ndebe. Nansho ikhandiri inothomeiya vachulhu ikiango, yaamwalhelheke onkhaye ari mpaani.
16
Chiichammo etu, nthuko inyu unothananiya umwalhieke mwaattuni, attu oone meetelho inyu oombone, wiira aavahe nthimicho Athumwaninyu ari wiirimu.”
17
“Nhaanyihere wiira kiwiilhe uchiichiha Malhehero a ashinna Musa ni ikano cha anamilhohi. Akiwiilhe uchiichiha, nansho uhimiechesha.
18
Kinouhimeriani we ikekhiaye wiira mpaka irimu ni ilhapo vanohalha aya uvira, khiiwo inakhalhaka inukuta imoka ama vakittu vakani chinene nhina Malhehero a ashinna Musa, vanohalha uwukulhiya mpaka onkhaye vanohalha aya uphiyelha.
19
Paahi etu, ntu riyoothe nolhoha uhiya nlheheriyo nimoka nikani upwaha onkhaye, ni weettuchiha attu akina apange chiicho, yoyo nowa waalhakelhiya mwankani nhina Imwene yo wiirimu. Nansho nolhoha uvara ni weettuchiha attu akina yoyo nookhalha mulhupalhe mu Imwene yo wiirimu.
20
Paahi kinouhimeriani, ikekhia inyu yaahipwaheke ulhoka wa Amafarisayo, ni attu owiittuchiha Malhehero khannowa mwaakelha mena nhina Imwene yo wiirimu.”
21
Nhomalha wiiwa wiira attu o khalhayi yeerelhiye, “Nhiive, nolhoha wiiva nohukumulhiya.”
22
Nansho mii vano kinouhimeriani wiira, ntu riyoothe nonthunanelha mmuchi awe yoyo arweehiye umilhatuni ahukumulhiye. Ntu nolhoha umwiirelha munnawe, Khannolhoka inyu! Yoyo arweehiyeke umilhatuni wulhupalhe, ni uyo hechatameriha umooroni Ujehannamu.
23
Mwarweehaka isadaka umadhubahuni uno muupuwelhaka wiira nhima inyu rii ni nlhove ni inyu,
24
nhiyeke isadaka inyu umadhubahuni nhokolhieke thoko mwamwiwanane nhima inyu, vavawo mmweeke tho ni ukumiha ishaani inyu.
25
Mmwiiwananeke ntu muntekenlhe inyu nhinaphiya umilhatuni. Mwaphiyaka wowo nhineewanana nowa uuhelhani mmathathani mwa attu o uhukumulha, ni ayo anowaavaha manyaasikari anaattuka attu, mwattukiye.
26
Kinouhimeriani wo ikekhiaye, wowo khannokhuma mpaka nholhiva nchurukhu wo umalhihera nlhatu winyu.
27
“Nheewa wiira attu yeerelhiye ‘Nhilhuve!’
28
Nansho mii kinouhimeriani, ntu nommweha nthiyana wonthanana, honlhuvana munrimani mwawe.
29
Paahi etu niitho ninyu no wiimonono nottekihakani, nkhulheke ni urihelha uwo shoro! Nambaya chinene uhikhalha ni itturi imoka mwiiruttuni mwinyu, iruttu yonkhaye ihiwe yaarihiya umooroni.
30
Ni moono inyu wo wiimonono wo uttekihakani, ntupulheke ni urihelha utayi! Nambaya mpoterihe itturi imoka mwiiruttuni mwinyu, iruttu inyu ihiwe yaatikhelhiya yonkhaye umooroni Ujehannamu.
31
“Tho, yaheeriya wiira, ‘ntu naahiya ahanu awe, aavaheke italaka yo umwalhaana.’
32
Nansho mii kinouhimeriani wiira ntu aahiyaka ahanu awe ni waavaha italaka yo umwalhaana vahirii nlhatu no ulhavalhava, haalhavalhaviha, ni ntu nottuna waathelha ni uyo holhavalhava.
33
“Tho nheewa wiira attu o khalhayi yeerelhiye ‘Nhilhiyalhe ulhupelha winyu, nansho ntimiriheke naapo ninyu wa Athithi.’
34
Nansho mii kinowirelhani nna, nhilhupelhe irimu, ukhalhawaya phi ihiche ya Nlhuku,
35
mena wo ilhapo, ukhalhawaya phi nipuro chineesha aya mieto chaya, mena wo Uyerusalemu, ukhalhawaya phi iwani ya Amwene olhupalhe.
36
Nhilhupelhe wo muru inyu, ukhalhawaya khannoria uthathusha ikharari inyu imoka ukhalha ipwii ama yooripa.
37
Mweeraka ‘Eiyo’ ikhalheke ‘Eiyo!’ Mweeraka ‘Kachihena’ ikhalheke ‘Kachihena.’ Ittu iriyoothe yo upwaha yayo inokhuma wa Nakare.
38
“Nheewa yeeriye wiira ‘Niitho wo niitho ni niino wo niino.’
39
Nansho mii kinouhimeriani wiira nhinhokolhoshere ntu no upangelhani cho uhilhoka. Ntu riyoothe o watakani nrama no wilhopwana, munrukunushelheke nikina no wiimushi nno.
40
Ni ntu riyoothe o urwehakani uhukumulhiyani athananaka uuthurulhani mwinjiro winyu, munhiyereke awieke ni nikoti ninyu.
41
Ni ntu okhanyererihakani wiira munkushere nsigo awe nkwaha wo imaili imoka, munrwaaneke imaili pilhi.
42
Ntu noovekelhani ittu mummaheke, nowaashimani ittu mmwaashimeke.
43
“Nheewa wiira yeeriye, ‘Munttuneke mmuchi inyu ni waavenga amalhaponi inyu.’
44
Nansho mii kinolhelhani wiira mwaattuneke amalhaponi inyu ni waalhapelhelha attu anowomolhani mwaattiva,
45
mmwe mwaakhalha ashaana a Athumwaninyu ari wiirimu. Ukhalhawaya yayo phi naapharelhiha nchuwa naya attu o uhilhoka ni attu o nrima woombone ni waarupelha ipulha attu oombone ni attu o unanara mirima.
46
Chani Nlhuku nolhoha uttuvani ittu yaani wo waattuna attu anouttunani vekha aya? Ata attu anolhiviha ikhodi aneera chiicho!
47
Mwaakohachaka ashilhoko inyu vekha aya, chani vavawo nhopanga ittu yo ulhoka? Ata attu ahinchuwenlhe Nlhuku ni ayo anopanga chiichammo!
48
Paahi etu nkhalheke o wiiraniha thoko Athumwanihu o wiirimu chiri aya!Namatayo 5:1
Namatayo 5:2
Namatayo 5:3
Namatayo 5:4
Namatayo 5:5
Namatayo 5:6
Namatayo 5:7
Namatayo 5:8
Namatayo 5:9
Namatayo 5:10
Namatayo 5:11
Namatayo 5:12
Namatayo 5:13
Namatayo 5:14
Namatayo 5:15
Namatayo 5:16
Namatayo 5:17
Namatayo 5:18
Namatayo 5:19
Namatayo 5:20
Namatayo 5:21
Namatayo 5:22
Namatayo 5:23
Namatayo 5:24
Namatayo 5:25
Namatayo 5:26
Namatayo 5:27
Namatayo 5:28
Namatayo 5:29
Namatayo 5:30
Namatayo 5:31
Namatayo 5:32
Namatayo 5:33
Namatayo 5:34
Namatayo 5:35
Namatayo 5:36
Namatayo 5:37
Namatayo 5:38
Namatayo 5:39
Namatayo 5:40
Namatayo 5:41
Namatayo 5:42
Namatayo 5:43
Namatayo 5:44
Namatayo 5:45
Namatayo 5:46
Namatayo 5:47
Namatayo 5:48


Namatayo 1 / Nam 1
Namatayo 2 / Nam 2
Namatayo 3 / Nam 3
Namatayo 4 / Nam 4
Namatayo 5 / Nam 5
Namatayo 6 / Nam 6
Namatayo 7 / Nam 7
Namatayo 8 / Nam 8
Namatayo 9 / Nam 9
Namatayo 10 / Nam 10
Namatayo 11 / Nam 11
Namatayo 12 / Nam 12
Namatayo 13 / Nam 13
Namatayo 14 / Nam 14
Namatayo 15 / Nam 15
Namatayo 16 / Nam 16
Namatayo 17 / Nam 17
Namatayo 18 / Nam 18
Namatayo 19 / Nam 19
Namatayo 20 / Nam 20
Namatayo 21 / Nam 21
Namatayo 22 / Nam 22
Namatayo 23 / Nam 23
Namatayo 24 / Nam 24
Namatayo 25 / Nam 25
Namatayo 26 / Nam 26
Namatayo 27 / Nam 27
Namatayo 28 / Nam 28