A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Namatayo 231
Amalheke Yesu nkaahimeria nlhoko wa attu ni owiittucha awe,
2
“Owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo ahanaa ikuru yo ulhamulha Malhehero a ashinna Musa.
3
Wo chiichammo etu, nvarechesheke ni uttwara nlhove niriyoothe ninohalha aya uwiirelhani, nansho nhithakihe chinopanga aya, ukhalhawaya khanopanga chineettuchiha aya.
4
Anoottuka misigo cho ulhemelha ni waathatha attu mmakhathani, nansho ashinene ahittunaka wookolha inakhalhaka nikokho wiira akushe chechiyo misigo chiyo.
5
Yayo anopanga mitheko chaya chonkhaye wiira yooniye ni attu. Anowara itepe chilhepiye Malhehero a ashinna Musa mmiononi ni ukhanulha miono cho miinjiro chaya.
6
Anothananacha ukhalha mapuro o urera mwaattuni ni ihiche cho nthimicho mu inupa cho unlhapelha Nlhuku.
7
Anoteelhiya ukohachiya wo nthimicho vanopangiya maronda ni uchivelhiya wiihaniya ni attu, ‘Owiittuchiha.’
8
Nansho mwaattiva nhiteelhiye wiihaniya ‘Owiittuchiha,’ ukhalhawaya Owiittuchiha arii amoka tu, ni mwaattiva onkhaye nri attu o nlhoko mmoka.
9
Mena nhimwiihane ntu riyoothe velhaponi va, ‘Thithi’ ukhalhawaya athumwaninyu ari amoka tu, arii wiirimu.
10
Mena nhiihaniye ‘Aholhelhi,’ ukhalhawaya nholhelhi inyu ri mmoka tu, phi Kuristo Moopolhi.
11
Rii mulhupalhe munlhokoni mwinyu yoyo akhalheke phi karumiya inyu.
12
Neewelhiha nookurushiya, neekurusha noowelhihiya.”
13
“Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni inyu Amafarisayo! Mwa anafiki inyu! Nnootiyelhelha nlhako wo umwene wo wiirimu vamiithoni va attu. Mwaashinene nhikelhaka mpaani, mena khannaahulhelha attu anthanana ukelha.
14
Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Nneepanga o urera nrima! Nnoonelha anankhwelhi ni wi chootheriha ukhalha attu o nrima woombone wo ulhapelha wo malhove menchi. Wo yoyo nlhatu uyo etu nnoowa mwaatwarushiya wo uweria.”
15
“Nhothapana inyu mwaatti o nkutiro wa owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki! Nneetakacha ubaharini ni velhaponi mumpatte ntu o uttwara meettuchiho inyu. Vanompatta inyu, nnonttekiha velhi wiira atikhelhiye vamooroni Ujehannamu, o uhiyakani mwaashinene.”
16
“Nhothapana inyu aholhelhi ohoona! Mwaattiva nneera eti ntu alhupelhaka Inupa ya Nlhuku, naapo nawe khani ittu, nansho alhupelhaka wo idhahabu iri Nnupani mwa Nlhuku, naapo nno ninommara.
17
Mwaattiva ohoona o uphupuwalha! Ittuni iri yoombone chinene, idhahabu ama Inupa ya Nlhuku inohapiha idhahabu iyo?
18
Tho nneettuchiha wiira, ‘Ntu alhupelhaka wo madhubahu, khava ittu, nansho alhupelhaka wo izawadi yeeshiye vamadhubahuni, nenno naapo nno ninommara.’
19
Mwaattiva ohoona va! Ittu yaani iri yoombone chinene, izawadi ama madhubahu anohapiha izawadi ithimichiye iyo?
20
Ntu nolhupelha vamadhubahuni holhupelha wo madhubahu ayo, ni wo ittu chonkhaye cheeshiye vachulhu waya,
21
ni ntu alhupelhaka wo ulhupelha Inupa ya Nlhuku, holhupelha wo yeyo Inupa ya Nlhuku iyo, ni wa Nlhuku, nokhalha nhina mwaya,
22
ni ntu alhupelhaka irimu, holhupelha varii ihiche yo Umwene ya Nlhuku ni wa Nlhuku nokhalha vachulhu waya.”
23
“Nhothapana, inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki! Nnaalhiviha attu isadaka yo nifungu no khumi, ata yo mathaakhuru o nihiriri noonukhelha, manjano ni ijira, uno nhiyaka chittu cho uchuwania cho Malhehero a ashinna Musa, ikiriri ni upisha nrima ni ukhulhuvelhiya. Kinouhimeriani wiira alha phi ayo mwaathananiye inyu uvarelhelha chinene, nhilhiyalhaka makina ayo.
24
Aholhelhi ohoona! Nnothamiha iphepelhe iri nhina cho uwuriya, nansho mmiriaka ingamiya!”
25
“Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo va! Mwa anafiki! Nnohapiha ikahi ni inyipo wo vathe, nansho nnohiya nhina chinananre chittu cho nanrokotolhe ni chittu chipante inyu wo uhichooria winyu, wo waathurulha attu ni ilhema.
26
Afarisayo ohoona inyu! Nhapiheke ikahi nhina thoko ni vathe vawo vanoorera chiicho.”
27
“Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki! Nri thoko mahiye ahikiye ishwaakara wo vathe yooniaka orera, nansho nhina anachanre makhuva a attu akhwilhe ni kila ittu iri yo unanara.
28
Wo vathe mwaattiva nnoonia ni attu thoko attu o nrima woombone, nansho nhina anafiki ni o nrima wo uhilhoka.”
29
“Nhothapana mwaatti owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki va! Nnothekelha mahiye a anamilhohi ni ushiringa mahiye a attu orera nrima.
30
Mwiiraka wiira yakaari mwahokhalha yeyo ikatema ya ashulhupalhe ihu iyo, khamwaakaviha chittu chenre aya, weevakacha anamilhohi.
31
Chiichammo etu, nnowiihimiechesha wiira mwaattiva mwaashinene phi ashaana a attu yeevilhe anamilhohi.
32
Haya etu, mmalhihereke ntheko waachokholhiye ni ashulhupalhe inyu!
33
Inyu nri inwaa ni iyari yo inwaa! Nnoorieke chani ushemba ihukumu yo mooro wo Ujehannamu?
34
Phi nlhatu etu, mii kinouwiherani mwaattiva anamilhohi ni attu o irusho ni owiittuchiha, mmwaaka mweevaka ni waakhomelhelhacha akina aya, ni waatakacha ikopo mu inupa chinyu cho unlhapelha Nlhuku ni waavia avia kila iwani.
35
“Paahi etu, utwarushiya wo nlhatu no weeva attu o rera nrima vahirii nlhatu, unowupatani wo nlhatu no iphome aya. Eiyo, toka urihia wo iphome i Nahabilu ahaattenke, mpaka ya Nazakariya, mwaana a Abarakiya, mweevilhe inyu iriyari yo madhubahu u Inupa ya Nlhuku.
36
Wo ikekhiaye kinouhimeriani tho wiira, utwarushiya waya alha attu o niiviho alha unoowa waawulhuwelhaka attu a alha mahuku alha!
37
“Uyerusalemu! Uyerusalemu! Nneeva anamilhohi nnaata malhuku akarumiya arumiye ni Nlhuku uwaninyu! Vachani kilhikanche aka waathukumaniha ashaana inyu uwannyaka, thoko nankutu chinaathukumaniha awe achishaana awe mmapuphani mwawe, nansho khamwaattunne.
38
Haya etu, Inupa inyu ya Nlhuku inoohiiya mathalha.
39
Kinouhimeriani uchokholha nna va wiira, khannokoona tho, mpaka ikatema vanohalha inyu wiira ‘Avahiye ibarakha uyo nowa wo nchina ni Athithi uyo.’ ”Namatayo 23:1
Namatayo 23:2
Namatayo 23:3
Namatayo 23:4
Namatayo 23:5
Namatayo 23:6
Namatayo 23:7
Namatayo 23:8
Namatayo 23:9
Namatayo 23:10
Namatayo 23:11
Namatayo 23:12
Namatayo 23:13
Namatayo 23:14
Namatayo 23:15
Namatayo 23:16
Namatayo 23:17
Namatayo 23:18
Namatayo 23:19
Namatayo 23:20
Namatayo 23:21
Namatayo 23:22
Namatayo 23:23
Namatayo 23:24
Namatayo 23:25
Namatayo 23:26
Namatayo 23:27
Namatayo 23:28
Namatayo 23:29
Namatayo 23:30
Namatayo 23:31
Namatayo 23:32
Namatayo 23:33
Namatayo 23:34
Namatayo 23:35
Namatayo 23:36
Namatayo 23:37
Namatayo 23:38
Namatayo 23:39


Namatayo 1 / Nam 1
Namatayo 2 / Nam 2
Namatayo 3 / Nam 3
Namatayo 4 / Nam 4
Namatayo 5 / Nam 5
Namatayo 6 / Nam 6
Namatayo 7 / Nam 7
Namatayo 8 / Nam 8
Namatayo 9 / Nam 9
Namatayo 10 / Nam 10
Namatayo 11 / Nam 11
Namatayo 12 / Nam 12
Namatayo 13 / Nam 13
Namatayo 14 / Nam 14
Namatayo 15 / Nam 15
Namatayo 16 / Nam 16
Namatayo 17 / Nam 17
Namatayo 18 / Nam 18
Namatayo 19 / Nam 19
Namatayo 20 / Nam 20
Namatayo 21 / Nam 21
Namatayo 22 / Nam 22
Namatayo 23 / Nam 23
Namatayo 24 / Nam 24
Namatayo 25 / Nam 25
Namatayo 26 / Nam 26
Namatayo 27 / Nam 27
Namatayo 28 / Nam 28