A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

1 Samuel 131
Saulo ne ja-higni piero adek kane ochako bedo ruoth kendo nobedo ruodh Israel kuom higni piero angʼwen gariyo.
2
Saulo noyiero ji alufu adek kuom jo-Israel; to kuom joma noyierogo ji alufu ariyo ne ni kode Mikmash gi pinje gode mag Bethel, to ji alufu achiel ne nigi Jonathan e gwengʼ Gibea e piny Benjamin. To ji duto modongʼ nonyiso nodog miechgi.
3
Jonathan nomonjo kambi man Geba mar jolwenj jo-Filistia kendo jo-Filistia nowinjo wachno. Eka Saulo nochiko mondo ogo tungʼ e piny duto mi owacho niya, “We jo-Hibrania owinji!”
4
Omiyo jo-Israel duto nowinjo wach ni Saulo osemonjo kambi jo-Filistia kendo koro jo-Filistia oselo gi jo-Israel. Mine oluong ji mondo odhi ir Saulo Gilgal.
5
Jo-Filistia nochokore mar kedo gi jo-Israel, ka gin gi geche alufu adek, gi geche mag farese alufu auchiel, gi jolweny mathoth ka kwoyo man e dho nam. Negiwuok mi gidhi gibworo Mikmash man yo wuok chiengʼ mar Beth Aven.
6
Kane jo-Israel oneno kaka wach chal kuomgi kendo ni jolwenjgi othungʼ marach, ne gipondo e rogo, e bunge, e kind lwendni, e buche matut, e soko.
7
Jo-Hibrania moko nongʼado aora Jordan modhi e piny Gad gi Gilead. Saulo to nodongʼ Gilgal, to jolwenje mane ni kode ne tetni ka luoro omakogi.
8
Norito Samuel kuom ndalo abiriyo kaka Samuel nosechiko, to Samuel ne ok obiro Gilgal kendo joma ne nigi Saulo nochako ke.
9
Omiyo nowacho niya, “Kelnauru gima itimogo misango miwangʼo pep kod misango mar lalruok.” Kendo Saulo nochiwo misango miwangʼo pep.
10
E sa ma ne otieko chiwo misangono, Samuel nochopo kendo Saulo nodhi mondo omose.
11
Samuel nopenje niya, “Angʼo misetimoni?” Saulo nodwoke niya, “Kane aneno ka ji ke to in bende pok ibiro e sa mane oketi, to jo-Filistia bende chokore Mikmash,
12
ne aparo ni, ‘Koro jo-Filistia biro monja Gilgal, ka pod ok apenjo kendo pod ok akwayo Jehova Nyasaye mondo okonya.’ Omiyo ne aneno ni ochuna ni nyaka achiw misango miwangʼo pep.”
13
Samuel nowachone niya, “Isetimo tim mofuwo. Ok iserito chik mane Jehova Nyasaye ma Nyasachi omiyi; ka dine iriti, to doguro pinyruodhi e Israel nyaka chiengʼ.
14
To koro pinyruodhi ok bi siko, Jehova Nyasaye oseyudo ngʼat ma chunye chal gi mare kendo osekete, mondo otel ne joge, nikech in ok iserito chik mar Jehova Nyasaye.”
15
Eka Samuel noa Gilgal modhi Gibea e piny Benjamin, kendo Saulo nokwano joma ne ni kode mine oyudo ni gin ji madirom mia auchiel.
16
Saulo gi wuode Jonathan kod ji mane ni kodgi nobet Gibea e piny Benjamin, to jo-Filistia nojot Mikmash.
17
Sidienje adek mag jolwenj jo-Filistia nowuok e kambi margi, migawo mokwongo nodhi momonjo jo-Ofra e piny Shual,
18
to machielo nochiko Beth Horon mar adek nodhi e tongʼ mochiko Holo mar Zeboim mochimo kuma otimo ongoro.
19
Ne onge jotheth e piny Israel mangima nikech jo-Filistia nosewacho niya, “Ka kamano to jo-Hibrania biro loso ligengini kod tonge!”
20
Omiyo jo-Israel duto ne odhi e piny jo-Filistia mondo opiag kuegi, saruru, ledhi kod musmeno mar ngʼado lum.
21
Nengo mar piago kwer gi saruru ne en ariyo ewi adek mar Shekel, nengo mar piago uma gi le ne en achiel ewi adek mar Shekel, kata mar rieyo bidhi.
22
Omiyo chiengʼ lweny onge jalweny moro amora mane nigi Saulo kod Jonathan mane nigi ligangla kata tongʼ e lwete; makmana Saulo gi Jonathan kende ema ne ni kod ligangla gi tongʼ.
23
Koro jolwenj jo-Filistia nosekadho modhi Mikmash.1 Samuel 13:1
1 Samuel 13:2
1 Samuel 13:3
1 Samuel 13:4
1 Samuel 13:5
1 Samuel 13:6
1 Samuel 13:7
1 Samuel 13:8
1 Samuel 13:9
1 Samuel 13:10
1 Samuel 13:11
1 Samuel 13:12
1 Samuel 13:13
1 Samuel 13:14
1 Samuel 13:15
1 Samuel 13:16
1 Samuel 13:17
1 Samuel 13:18
1 Samuel 13:19
1 Samuel 13:20
1 Samuel 13:21
1 Samuel 13:22
1 Samuel 13:23


1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31