A A A A A
×

Luo Bible 2020

Fweny 4

1
Bangʼe ne angʼicho mi aneno dhoot moyaw e polo. To dwol machalo gi turumbete mane asewinjo mokwongo kawuoyo koda cha nowachona niya, “Bi malo ka mondo anyisi gik mabiro timore bangʼ wechegi.”
2
Roho nopongʼa mana gisano mi aneno kom duongʼ e polo ka ngʼato obetie.
3
Ngʼat mane obetie komno ne kite nenore ka kite ma nengogi tek miluongo ni jaspa gi sardus. Kit lihudu mar koth man-gi kido machalo emerald ne olworo kom duongʼno.
4
Kom duongʼno ne olwor gi kombe moko piero ariyo gangʼwen ma jodongo piero ariyo gangʼwen obedoe. Ne girwakore gi lewni marochere to e wigi negirwake osimbe mag dhahabu.
5
Polo ne mil kendo mor kariadore koa e kom duongʼno, E nyim kom duongʼno ne nitie teyni abiriyo maliel. Magi e roho abiriyo mag Nyasaye.
6
Bende e nyim kom duongʼno ne nitie gimoro manenore ka nam machalo gi kio mar rangʼi, to orieny ka pi. E dier komno tir gi alworane ne nitie gik moko angʼwen mangima man-gi wenge mangʼeny yo ka nyimgi kod yo ka tokgi.
7
Gima ngima mokwongo ne chalo gi sibuor, mar ariyo ne chalo gi nyarwath, mar adek ne lela wangʼe chalo gi mar dhano, to mar angʼwen ne chalo gi ongo mafuyo.
8
Moro ka moro kuom gik mangimago ne nigi bwombe auchiel kendo ne gin gi wenge mathoth molworo dendgi nyaka e bwo bwombegi. Odiechiengʼ gi otieno duto negisiko kagiwacho niya, “ ‘Mano kaka Ruoth Nyasaye Maratego Ler! Oler adier! Yaye Mano kaka oler.’ En e Jal mane nitie, kendo Jal mantie, kendo Jal mabiro betie.”
9
E seche duto ka gik mangimago nedwoko erokamano ka gipako kendo puoyo Jal mane obedo e kom duongʼ kendo mangima nyaka chiengʼ;
10
to jodongo piero ariyo gangʼwen-go ne podho e nyim ngʼat mobet e kom duongʼ ka gilamo Jal Mantie nyaka chiengʼ. Negibolo osimbegi e nyim kom duongʼ kagiwacho niya:
11
“Yaye Ruodhwa kendo Nyasachwa, iwinjori yudo duongʼ gi pak kod teko, nimar nichweyo gik moko duto, kendo kuom dwaroni ne ochwegi, kendo gibedo mangima.”
Fweny 4:1
Fweny 4:2
Fweny 4:3
Fweny 4:4
Fweny 4:5
Fweny 4:6
Fweny 4:7
Fweny 4:8
Fweny 4:9
Fweny 4:10
Fweny 4:11
Fweny 1 / Fwe 1
Fweny 2 / Fwe 2
Fweny 3 / Fwe 3
Fweny 4 / Fwe 4
Fweny 5 / Fwe 5
Fweny 6 / Fwe 6
Fweny 7 / Fwe 7
Fweny 8 / Fwe 8
Fweny 9 / Fwe 9
Fweny 10 / Fwe 10
Fweny 11 / Fwe 11
Fweny 12 / Fwe 12
Fweny 13 / Fwe 13
Fweny 14 / Fwe 14
Fweny 15 / Fwe 15
Fweny 16 / Fwe 16
Fweny 17 / Fwe 17
Fweny 18 / Fwe 18
Fweny 19 / Fwe 19
Fweny 20 / Fwe 20
Fweny 21 / Fwe 21
Fweny 22 / Fwe 22