A A A A A
×

Luo Bible 2020

Fweny 13

1
Kendo ondiek malichno nochungʼ e dho nam. Eka naneno ondiek moro magalagala kawuok aa e nam. Ne en gi tunge apar kod wiye abiriyo. To nosidho osimbo apar e tungenego, kendo wich ka wich nondikie nying marach ma yanyo Nyasaye.
2
Ondiek mane anenono ne chalo gi kwach, to tiendene ne chalo tiende dubu, kendo dhoge ne chalo gi dho sibuor. To thuol mangʼongono nomiyo ondiegno tekone gi kome mar duongʼ gi lochne duto.
3
Achiel kuom wi ondiegno ne nenore ka gima ogo lero mar tho, to wiye mane ogo lerono nosechango. Ji duto manie piny nohum nono, kendo negiluwo bangʼ ondiegno.
4
To ji nolamo thuol mangʼongono nikech nosemiyo ondiek malichno tekone owuon kendo negilamo ondiek malichno ka gipenjo niya. “En ngʼa machal gi ondiek malich?” Ere ngʼato manyalo kedo kode?
5
Ondiek malichno nomi dhok mar wacho weche mag sungruok kod ayany, kendo ne oyiene bedo gi loch kuom dweche piero angʼwen gariyo.
6
Eka nochako wuoyo koyanyo Nyasaye kendo koketho nyinge kod kar dakne, kaachiel gi joma odak e polo.
7
Bende nomiye teko mondo oked gi jomaler mag Nyasaye kendo ologi, kendo nomiye loch kuom dhoudi duto, gi ogendini kod dhok duto miwacho gi pinje duto.
8
Ji duto modak e piny biro lamo ondiek malichno. Gin e joma nying-gi ok ondiki e kitabu mar ngima mar Nyarombo mane onegi chakre chwech piny.
9
Ngʼat man-gi it, mondo owinji!
10
Ka ngʼato onego ter e twech to twech machalo kamano ema nyaka odhiye. Kendo ka ngʼato onego negi e lweny gi ligangla to liganglano ema nyaka negego. Ma e kinde ma jo-Nyasaye onego timie kinda kendo bed gi yie motegno.
11
Eka naneno ondiek malich machielo kawuok ei piny. Ne en gi tunge ariyo machalo gi mar nyarombo, to nowuoyo kaka thuol mangʼongo wuoyo.
12
Notiyo gi teko duto mar ondiek malich mokwongo ka en e nyim ondiegino. Eka nomiyo piny gi ji duto modak e iye olamo ondiek malich mokwongono, ma wiye ne nigi adhola malich mane ogo lero mar tho, to nosechango.
13
Notimo honni madongo ma kata mana mach nomiyo lor oa e polo, kabiro e piny ka ji duto neno.
14
To nowuondo ji modakie piny, nikech honni mane omiye teko mondo otim e nyim ondiek malich mokwongo. Ne ogolo chik mondo gilosi gima ket ma imiyogo duongʼ ondiek malich mokwongo mane ohiny gi ligangla to ok otho.
15
Nomiye teko mondo omi gima ket mar ondiek malich mokwongo muya, mondo owuo kendo one ni jogo duto mane otamore lamo gima ketno onegi.
16
Bende nochuno ji duto, jomatindo gi jomadongo, jo-mwandu kod jochan, wasumbini gi joma ni thuolo, mondo oket kido e lwetegi ma korachwich kata e lela wengegi,
17
mondo ngʼato angʼata kik ngʼiew kata loko gimoro amora, makmana ka en gi kidono ma en nying ondiek malichno kata namba mochungʼ kar nyingno.
18
To ngʼeyo tiend wachni dwaro rieko, Ngʼat man-gi rieko, mondo okwan namba mar ondiek, nikech nambano ochungʼ kar nying dhano. Nambano en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.
Fweny 13:1
Fweny 13:2
Fweny 13:3
Fweny 13:4
Fweny 13:5
Fweny 13:6
Fweny 13:7
Fweny 13:8
Fweny 13:9
Fweny 13:10
Fweny 13:11
Fweny 13:12
Fweny 13:13
Fweny 13:14
Fweny 13:15
Fweny 13:16
Fweny 13:17
Fweny 13:18
Fweny 1 / Fwe 1
Fweny 2 / Fwe 2
Fweny 3 / Fwe 3
Fweny 4 / Fwe 4
Fweny 5 / Fwe 5
Fweny 6 / Fwe 6
Fweny 7 / Fwe 7
Fweny 8 / Fwe 8
Fweny 9 / Fwe 9
Fweny 10 / Fwe 10
Fweny 11 / Fwe 11
Fweny 12 / Fwe 12
Fweny 13 / Fwe 13
Fweny 14 / Fwe 14
Fweny 15 / Fwe 15
Fweny 16 / Fwe 16
Fweny 17 / Fwe 17
Fweny 18 / Fwe 18
Fweny 19 / Fwe 19
Fweny 20 / Fwe 20
Fweny 21 / Fwe 21
Fweny 22 / Fwe 22