A A A A A
×

Luo Bible 2020

Fweny 11

1
Eka nomiya rapim machalo gi luth mar pimo; kendo nowachona niya, “Aa malo idhiyo ipim hekalu mar Nyasaye kod kendo mar misango, kendo ikwan joma lemo kanyo!
2
To iwe laru ma oko manie nyim hekalu kik ipime, nikech osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyone gi tiendegi ka giketho dala maler kuom dweche piero angʼwen gariyo.
3
To abiro miyo jonenona ariyo morwakore gi lep gugru teko, kendo ginihul wach Nyasaye kuom ndalo alufu achiel gi mia ariyo kod piero auchiel.”
4
Joneno ariyogo e yiende ariyo mag zeituni, kod rachungi teyni ariyo mochungʼ e nyim kom Ruodh piny.
5
Ka ngʼato moro amora dwaro hinyogi, to mach wuok e dhogi matieko wasikgi. Mano e kaka ngʼato moro amora madwaro hinyogi notho.
6
Jogi nigi teko mar loro polo mondo koth kik chue e ndalo ma gihuloe wach. To bende gin gi teko mar loko pi obed remo kendo kelo tuoche yembe mopogore opogore e piny e kinde mora amora magidwaro.
7
To ka gisetieko hulo wechegi, ondiek mawuok e bur matut maonge gikone noked kodgi, mi nologi kendo negogi.
8
Ringregi noriere koriyo e yo mar dala maduongʼno, ma iluongo gi ngero ni Sodom kod Misri, dalano e kama nogurie Ruodhgi.
9
To ji moa e ogendini duto gi dhoudi, kod dhok duto ma ji wacho gi pinje duto, norang ringregi kuom ndalo adek gi nus, kendo ok giniyie mondo oyikgi.
10
Ji duto modak e piny nogo siboi kuom thogi, ka gimor kendo gimiyore chiwo, nikech jonabi ariyogo nosebedo kasando ji modak e piny.
11
To bangʼ ndalo adek gi nus much ngima mar Nyasaye nodonjo eigi, mine gichungʼ gi tiendegi, kendo luoro maduongʼ nomako joma ne onenogi.
12
Bangʼ mano negiwinjo dwol maduongʼ koa e polo kawachonegi niya, “Biuru malo ka!” Mine gidhi e polo malo ei bor polo moumogi, ka wasikgi nenogi.
13
E sa nogo piny noyiengni matek, mi achiel kuom apar mar bath dalano nomukore mogore piny, kendo ji alufu abiriyo notho e yiengni mar pinyno to joma nodongʼ nobwok malich, kendo negimiyo Nyasach Polo duongʼ!
14
Masira mar ariyo osekadho, neuru, masirano mar adek biro biro piyo.
15
Eka malaika mar abiriyo nogoyo turumbetene, to dwonde moko nokok matek ei polo, kagiwacho niya, “Pinyruodhi mar pinyni koro osedoko pinyruodhi mar Ruodhwa kendo mar Kristo, kendo enolochi nyaka chiengʼ.”
16
To jodongo piero ariyo gangʼwen mane obedo e kombegi mag duongʼ e nyim Nyasaye, nokulore piny auma kendo ne gidendo Nyasaye,
17
kagiwacho niya, “Wagoyoni erokamano, yaye Ruoth Nyasaye Maratego! Jal mantie, kendo Jal mane nitie, nikech isekawo teko mari maduongʼ, mi koro ichako locho.
18
Nyiego nomako pinje mag ogendini, to koro mirimbi osechopo. Kinde osechopo mar ngʼado bura ni joma otho, kendo chiwo mich ni jotichni ma jonabi, gi jogi maler kod jogo moluoro nyingi, jomatindo gi jomadongo. Kendo tieko jogo maketho piny.”
19
Eka hekalu mar Nyasaye noyaw e polo, kendo Sandug Muma mar singruok nonenore ei hekalu; to mil polo marieny mager gi riadruok, koko kod mor polo gi yiengni mar piny nobetie kendo kodh pe nochwe mangʼeny.
Fweny 11:1
Fweny 11:2
Fweny 11:3
Fweny 11:4
Fweny 11:5
Fweny 11:6
Fweny 11:7
Fweny 11:8
Fweny 11:9
Fweny 11:10
Fweny 11:11
Fweny 11:12
Fweny 11:13
Fweny 11:14
Fweny 11:15
Fweny 11:16
Fweny 11:17
Fweny 11:18
Fweny 11:19
Fweny 1 / Fwe 1
Fweny 2 / Fwe 2
Fweny 3 / Fwe 3
Fweny 4 / Fwe 4
Fweny 5 / Fwe 5
Fweny 6 / Fwe 6
Fweny 7 / Fwe 7
Fweny 8 / Fwe 8
Fweny 9 / Fwe 9
Fweny 10 / Fwe 10
Fweny 11 / Fwe 11
Fweny 12 / Fwe 12
Fweny 13 / Fwe 13
Fweny 14 / Fwe 14
Fweny 15 / Fwe 15
Fweny 16 / Fwe 16
Fweny 17 / Fwe 17
Fweny 18 / Fwe 18
Fweny 19 / Fwe 19
Fweny 20 / Fwe 20
Fweny 21 / Fwe 21
Fweny 22 / Fwe 22