A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

3 Johana 11
An Jaduongʼ, Andikoni in Gayo osiepna mahero gi chunya.
2
Osiepna, alamo ni mondo ibed gi ngima maber, kendo ni mondo gik moko duto odhini maber, mana kaka chunyi dhi maber.
3
Ne abedo mamor ahinya ka jowete moko nobiro kendo mowachona kaka isiko kiwuotho e adieranogo.
4
Onge gima mora moloyo winjo ni nyithinda wuotho e adiera.
5
Osiepna in ja-adiera kuom gik mitimo ni jowete kata obedo ni gin joma welo kuomi.
6
Gisenyiso kanisa hera ma in-go. Konygi e wuodhgi ka ikowogi e yo mowinjore ni Nyasaye.
7
Nikech nying Kristo ema nomiyo giwuok gidhi adhiya, ka ok giyie kawo mich moro amora kuom jopiny.
8
Omiyo nyaka wakony joma kamago, mondo wati kaachiel kodgi e tij adiera.
9
Ne andiko ni kanisa, to Diotrefes, mohero ketore mondo obed jatelo, ne ok oyie kodwa.
10
Omiyo ka abiro to abiro nyiso ji e lela gik motimo; kaka ohangonwa weche maricho. To bende otamore rwako jowete mobiro, kendo otamo joma dwaro timo kamano, bende oriembo jogo mondo oa e kanisa.
11
Osiepna, kik iluw timbe maricho, to luw tim maber. Ngʼat matimo gima ber en ngʼat Nyasaye, to ngʼat matimo gima rach pok oneno Nyasaye.
12
Ji duto wuoyo maber kuom Demetrio, nikech adiera ema wachore kuome. Wan bende wawuoyo kuome maber, kendo ungʼeyoni nendwa en adier.
13
An gi weche mangʼeny monego andikni, to ok adwar ndikonigi e baruwani.
14
Ageno nenoi mapiyo, eka wanawuo wangʼ gi wangʼ.
15
Kwe mondo obed kodi. Osiepe man ka ooroni mos. Mosnwa osiepe man kuno gi nyingegi.3 Johana 1:1
3 Johana 1:2
3 Johana 1:3
3 Johana 1:4
3 Johana 1:5
3 Johana 1:6
3 Johana 1:7
3 Johana 1:8
3 Johana 1:9
3 Johana 1:10
3 Johana 1:11
3 Johana 1:12
3 Johana 1:13
3 Johana 1:14
3 Johana 1:15


3 Johana 1 / 3Joh 1