A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Petro 3

1
Osiepena mageno, maa koro en barupa mar ariyo ma andikonu. Asendikonugi giduto kargi ariyo mondo aparnu kendo achiew pachu obed moyawore.
2
Adwaro ni mondo upar weche mane jonabi maler okoro chon kod chik mane omiu koa kuom Ruodhwa kendo Jawarwa kokadho kuom joote magu.
3
Mokwongo nyaka ungʼe ni e ndalo mogik jomoko machayo ji nobi ka gichayou kendo ka giluwo gombogi maricho.
4
Ka gipenjou niya “Ruodhu mane osingore ni onego bed ni duogono to ere? Donge nyaka ne kwerewa tho gik moko osebedo mana machalre nyaka aa chakruok chwech piny!”
5
To jogi wigi wil mar oyiem ni chon gi lala wach Nyasaye nomiyo polo obedo kendo piny ne ochwe koa kuom pi kendo pi ema nochweyego.
6
Kendo pigno nolokore ataro ma Nyasaye nokethego piny machon.
7
Kuom wach nogo ema omiyo polo gi piny masani okan ni mach. Okan-gi nyaka chop odiechiengʼno ma joma ochayo Nyasaye nongʼadnigi bura mi notiekgi chuth.
8
To wiu kik wil gi gimoro achielni osiepena mageno: Ni kuom Ruoth odiechiengʼ achiel chalre gi higni alufu achiel, kendo higni alufu achiel chalre gi odiechiengʼ achiel.
9
Ruoth ok odeko kuom chopo singruokne, kaka jomoko paro. Un ema oweyonu thuolo mondo ulokru, nikech ohore mos ka odwaro ni kik ngʼato lal kata achiel, to odwaro mondo ji duto olokre owe richogi.
10
To odiechieng Ruoth nobi apoya mana kaka jakuo. Polo noleny nono ka mor matek kendo gik mochwe manie kor polo nowangʼ mi keth chuth, to piny gi gik moko duto manie iye nolal nono.
11
Ka gigi duto ibiro kethi kamano, koro to onego ubed jomachal nadi? Onego udag e ngima maler kendo moluoro Nyasaye,
12
ka urito odiechiengʼ mar Nyasaye, kendo ka utemo beru mondo ochop piyo. Odiechiengʼno polo nowangʼ mi nokethe, kendo chwech mag polo noleny kawangʼ.
13
Wan to warito gik ma Nyasaye osesingonwa, ma en polo manyien gi piny manyien, kama timbe makare ema noyudre.
14
Emomiyo, osiepena mageno, ka pod urito odiechiengʼno to temuru matek kaka unyalo mondo ubed jomaler maonge ketho e nyim Nyasaye, kendo beduru gi kwe kode.
15
Beduru kungʼeyo ni deko mar Ruodhwa oweyo mana thuolo mar yudo warruok, mana kaka Paulo owadwa mwageno bende osendikonu gi rieko mane Nyasaye omiye.
16
Barupenego duto ondiko machalre, kowuoyo kuom wechegi. Barupene otingʼo weche moko ma tiendgi tek ma joma kia kaachiel gi jo-hubagabaga gwenyo, mana kaka gigwenyo Ndiko mamoko bende, to timgino biro kelonegi chandruok.
17
Emomiyo, osiepena mageno, kaka koro usengʼeyo wachni, ritreuru mondo kik ywau gi kethruok mag jomaricho mi ulwar ua kama ber muchungʼie.
18
To dhiuru nyime kudongo e ngʼwono kod ngʼeyo ma un-go kuom Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo. En ema oyud duongʼ tinende kendo nyaka chiengʼ! Amin.
2 Petro 3:1
2 Petro 3:2
2 Petro 3:3
2 Petro 3:4
2 Petro 3:5
2 Petro 3:6
2 Petro 3:7
2 Petro 3:8
2 Petro 3:9
2 Petro 3:10
2 Petro 3:11
2 Petro 3:12
2 Petro 3:13
2 Petro 3:14
2 Petro 3:15
2 Petro 3:16
2 Petro 3:17
2 Petro 3:18
2 Petro 1 / 2Pe 1
2 Petro 2 / 2Pe 2
2 Petro 3 / 2Pe 3