A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Petro 2

1
To jonabi mag miriambo bende ne nitie e kind oganda Nyasaye e ndalo machon, mana kaka jopuonj mag miriambo bende biro bedo e dieru. Gibiro kelonu puonj mag miriambo lingʼ-lingʼ mondo giketh ji, ka gikwedo nyaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto mane owarogi kendo mano nomi gitiekre kendgi piyo piyo nono!
2
Ji mathoth noluw kit ngimagi mag anjawo makelo wichkuot, kendo ginimi ji nocha yo mar adiera.
3
Nikech bedo gi gombo mar yudo gik malangʼ, jopuonj mag miriambogo noywau gi sigendini magiseloso mag miriambo malombo ji; mondo gimau mwandu. To kum margi mane oiknegi chakre chon ritogi, kendo kethruokgi ok nodeki ma ok ochoponegi.
4
To ka Nyasaye ne ok oweyo ma ok okumo kata mana malaike mane oketho, to ne owitogi e gehena ma en mach ma ok tho, koketogi e mudho mandiwa ka girito kumgi;
5
to kane ok oweyo ma ok okumo koda ka piny machon, e kinde mane omiyo pi oyweyo joma ochayo Nyasaye, to Nowa mane yalo mondo ji otim timbe makare kaachiel gi ji abiriyo mamoko, to ne oreso;
6
to ka Nyasaye nongʼado bura ni Sodom gi Gomora mine owangʼo joma odakie miergo molokore buru, kendo mi oketogi ranyisi mar gima biro timore ne joma ochayo Nyasaye;
7
kendo ka Nyasaye noreso Lut ngʼat makare, mane chunye chandore malit nikech ngima mochido mar joma ne ochayo chik
8
(nikech ne en ngʼat makare, chunye ne chande malit kane oneno timbe maricho ma tiengʼ mane odakgo timo pile ka pile);
9
to ka en kamano, to kare Ruoth ongʼeyo kaka dores joma omiye luor kuom tembe ma giyudo kendo ongʼeyo kaka okano joma richo ni kum chiengʼ Bura, ka gidhi nyime kod kumgi.
10
Mani en adiera kuom jogo machopo dwaro mochido mag ringregi ka gichayo loch. Jopuonj mag miriambogi wengegi tek kendo opongʼ gi achaya, bende ok giluoro kata mana wuoyo marach kuom joma nigi joloch mag polo,
11
ma kata mana malaike man-gi teko gi duongʼ moloyogi ok nyal wuoyo marach kuom chwechgo e nyim Ruoth Nyasaye.
12
To jogi wuoyo marach ka giyanyo nyaka gik ma ok giwinj tiendgi. Gichalo le maonge rieko, mager, maonge paro, mane ochwe mana mondo omaki oyangʼ. Jogi biro lal nono mana ka le mag bungu.
13
Giniyud pok mar richo, kar richo magisetimo. Giwinjo maber ka gichopo gombo duto mag ringregi ratiro e nyim ji. Ka gidwanyore kendo gichopo gombogi maricho e chokruogeu mag sawo to gichalo mbelni kod gik motop.
14
Wengegi rango mon mana gigombo mar terruok kendo richo mitnegi ma ok giwe. Giywayo mon ma yiegi yomyom mondo gitimgo richo kendo gipongʼ gi wuoro. Jogi gin joma okwongʼ adier!
15
Gisebaro giweyo yo makare mi girwenyo ka giluwo yor Balaam wuod Beor, mane ohero misach richo.
16
To kanyna ne okwere kuom timne marachno, kata obedo ni en le ma ok wuo kamano, to ne owuoyo gi dwond dhano mi ogengʼo neko janabino.
17
Jogi gin sokni maonge pi kendo gichalo gi ongʼwengʼo ma yamo tero. Gima okan nigi mudho mandiwa molil ti.
18
Nikech giwacho weche manono mag sunga mopongʼ gi gombo maricho mag kit dhano mohero richo, mondo gimi joma tinde eka tony aa kuom joma olal tim richo.
19
Gisingore ni jogo ni gibiro miyogi thuolo to gin giwegi gin wasumbini mag richo makelo kethruok nikech dhano en misumba gimoro amora moloyo ngimane.
20
Ka ji osetony oweyo kethruok mar piny, nikech ngʼeyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, eka bangʼe gichako giduodore e kethruok mi kethruok omakogi kendo, to ngimagi machien bedo marach moloyo ngimagi mokwongo.
21
Dine obedo nigi maber moloyo ka dine ok gingʼeyo yor ngima makare, moloyo ngʼeyogo eka bangʼe gidok chien giweyo chik mane omigi.
22
Gima osetimorenigi chopo adiera mar ngero mawacho niya, “Guok dok e ngʼokne mosengʼogo” kendo niya, “Anguro moseluoki odok ngʼielore e chwodho.”
2 Petro 2:1
2 Petro 2:2
2 Petro 2:3
2 Petro 2:4
2 Petro 2:5
2 Petro 2:6
2 Petro 2:7
2 Petro 2:8
2 Petro 2:9
2 Petro 2:10
2 Petro 2:11
2 Petro 2:12
2 Petro 2:13
2 Petro 2:14
2 Petro 2:15
2 Petro 2:16
2 Petro 2:17
2 Petro 2:18
2 Petro 2:19
2 Petro 2:20
2 Petro 2:21
2 Petro 2:22
2 Petro 1 / 2Pe 1
2 Petro 2 / 2Pe 2
2 Petro 3 / 2Pe 3