A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Petro 1

1
An Simon Petro, misumba kendo jaote mar Yesu Kristo, Andikonu un joma oseyudo yie ma nengone tek marom gi yiewa nimar Nyasachwa kod Jawarwa Yesu Kristo ema nomiyowago kuom adierane:
2
Ngʼwono kod kwe mogundho obed kodu kumedo ngʼeyo Nyasaye kod Yesu ma Ruodhwa.
3
Teko mar Nyasaye maduongʼ osemiyowa gik moko duto ma wadwaro mondo wabed mangima ka waluoro Nyasaye, kuom ngʼeyo Jal mane oluongowa kuom duongʼne owuon kod berne.
4
Kuom magi osemiyowa singruokne maduongʼ kendo ma nengogi tek, mondo e kuom gigo unyalo kawo kit Nyasaye kendo mondo utony ua e kethruok ma gombo maricho ma pinyni kelo.
5
Kuom mano, temuru matek kaka unyalo mondo umed ber e yieu, to bende medeuru ngʼeyo;
6
to ngʼeyo to medeuru ritruok, to ritruok medeuru horuok, to horuok to medeuru luoro Nyasaye,
7
to luoro Nyasaye to medeuru ngʼwono mar owete; to ngʼwono mar owete to medeuru hera.
8
Nikech ka un gi kit timbego mogundho, to gibiro gengʼou mondo kik ubed joma nono ma ok nyag olemo e ngʼeyo ma un-go kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
9
To ka ngʼato onge gi kidogi e ngimane to en ngʼama neno machiegni kendo ma muofu nimar wiye osewil ni ne osepwodhe oweyo richoge machon.
10
Emomiyo, jowetena, meduru bedo gi siso mar rito luong mane oluongugo kod yiero maru ka un gi adier. Nikech ka utimo gigi to ok unupodhi,
11
kendo unuyud rwak malich ei pinyruoth mochwere mar Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo.
12
Omiyo pod aparonu wechegi, kata obedo ni ungʼeyogi kendo uguroru motegno e adiera makoro un-go.
13
Aparo ni en gima ber mondo achiew pachu ka pod anie kiru mar ringruokni,
14
nikech angʼeyo ni achiegni weyo kiruni mana kaka Ruodhwa Yesu Kristo osenyisa maler.
15
Kendo abiro temo matek mondo ane ni ka aseweyou to ubiro siko kuparo wechegi.
16
Ne ok waluwo sigendini ma dhano ochuogo gi riekone kane wanyisou teko kod biro mar Ruodhwa Yesu Kristo, to wawegi ne wan joneno mar duongʼne.
17
Nikech ne oyudo luor kod duongʼ kuom Nyasaye Wuoro kane dwol obirone moa e Duongʼ Mamalo Moloyo, kawacho niya, “Ma e Wuoda mahero, en ema chunya mor kode!”
18
Wan wawegi ne wawinjo dwolno mane oa e poloni, kane wan kode ewi got maler.
19
Omiyo wawacho weche jonabi mane gikoro makoro oselernwa tiendgi. Ka uchiko itu ne wechegi to ubiro konyoru, nikech gichalo gi ler marieny kawuok e mudho, nyaka chop odiechiengʼno yawre mi ler mar sulwe mokinyi meny chunjeu.
20
To moloyo mago duto, nyaka ungʼe ni onge wach mokor mar Muma ma janabi nyalo loko tiendgi gi pache owuon.
21
Nikech weche mokor manie Muma ne ok owuok e pach dhano, to Nyasaye ema nomiyo ji owuoyo, ka gin e bwo teko mar Roho Maler.
2 Petro 1:1
2 Petro 1:2
2 Petro 1:3
2 Petro 1:4
2 Petro 1:5
2 Petro 1:6
2 Petro 1:7
2 Petro 1:8
2 Petro 1:9
2 Petro 1:10
2 Petro 1:11
2 Petro 1:12
2 Petro 1:13
2 Petro 1:14
2 Petro 1:15
2 Petro 1:16
2 Petro 1:17
2 Petro 1:18
2 Petro 1:19
2 Petro 1:20
2 Petro 1:21
2 Petro 1 / 2Pe 1
2 Petro 2 / 2Pe 2
2 Petro 3 / 2Pe 3