A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Petro 5

1
Ne jodongo man e dieru akwayou kaka jaduongʼ wadu mane janeno kaka Kristo sandore, kendo kaka achiel kuom joma biro yudo duongʼ mabiro fwenyore achien:
2
Beduru jokwath mag kweth Nyasaye moseketo e lwetu mondo uriti. Ritgiuru kaka jorit, ok nikech ngʼato ochunou, to nikech chunyu ohero, kaka Nyasaye dwaro ni utim. Kik ubed jokwath mondo uyudie ohala, to timuru kamano nikech uhero.
3
Kik utimru ruodhi ewi joma oketi e lwetu mondo uriti, to bedne giuru ranyisi maber.
4
To ka Jakwath Maduongʼ obiro to unuyud osimbo mar duongʼ ma ok kethre ma nosik karieny nyaka chiengʼ.
5
Un jomatindo bende chiwuru luor ni jomadongo. Rwakreuru gi muolo e kindu ngʼato gi ngʼato, nikech Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”
6
Emomiyo beduru joma obolore e bwo bad Nyasaye man-gi teko eka enotingʼu malo e kinde mowinjore.
7
Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.
8
Beduru motangʼ ka ungʼeyo ni jasiku, ma en Satan, bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto, komanyo ngʼama dongam.
9
Chungʼuru motegno kuom yie ma un-go kendo tameuru, nikech ungʼeyo ni joweteu moyie e piny ngima bende neno chandruok machal gi ma uneno.
10
Ka useneno chandruok kuom kinde moromo, Nyasach ngʼwono duto, mane oluongou e duongʼne mochwere kuom Kristo Yesu, nomi ubed maler chuth, kogurou udoko motegno e mise ma ok yiengni.
11
Duongʼ odogne ndalo duto manyaka chiengʼ. Amin.
12
Andikonu baruwa machwokni ka Sila, ma akwano kaka owadwa madier kuom Kristo, konya. Ajiwou kendo atimo neno ni ma e kaka ngʼwono madier mar Nyasaye chalo, omiyo chunguru motegno kuom ngʼwonono.
13
Kanyakla mar jo-Kristo man Babulon, ma Nyasaye oyiero kaachiel kodu, okowonu mos. Wuoda Mariko bende omosou.
14
Mosreuru ngʼato gi ngʼato gi yogruok mar hera. Kwe mondo obed kodu un duto ma un kuom Kristo.
1 Petro 5:1
1 Petro 5:2
1 Petro 5:3
1 Petro 5:4
1 Petro 5:5
1 Petro 5:6
1 Petro 5:7
1 Petro 5:8
1 Petro 5:9
1 Petro 5:10
1 Petro 5:11
1 Petro 5:12
1 Petro 5:13
1 Petro 5:14
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5