A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Petro 3

1
Kamano un bende mon luoruru chwou, mondo ka moko kuomgi pok oyie to gilokre, ok nikech wecheu to nikech timbeu maler,
2
ka gineno bidhruok gi luor mar ngimau.
3
Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.
4
To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.
5
Nikech kamano e kaka mon maler machon mane oketo genogi kuom Nyasaye ne loso bergi maiye. Ne giwinjo wach chwogi,
6
mana kaka Sara, mane winjo Ibrahim kendo luonge ni ruodhe. Un udoko nyige ka utimo gik mabeyo gi chir ma ok uluoro gimoro.
7
Un chwo bende nyaka udag gi mondeu kuweyonegi korgi. Migiuru luor kaka chwech mangʼaw kendo kaka jouteu muchamogo mich mar ngima momiu kuom ngʼwono. Kutimo kamano to onge gima biro mono lemou chopo e nyim Nyasaye.
8
Mogik, neuru ni un duto un gi chuny achiel kod paro achiel, kuheroru kaka owete, kendo beduru mamuol kendo mangʼwon.
9
Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany kar timo kamano to gwedhuru agwedha, nikech mano omiyo noluongou, mondo uyud gweth.
10
Mana kaka Muma wacho niya, “Ngʼato angʼata mohero ngima kendo ni gigeno kuom ndalo mabiro mabeyo, nyaka ogengʼ lewe kik wuo marach kendo ogengʼ dhoge kuom wacho miriambo.
11
Nyaka olokre owe timbe maricho mi otim tim maber; nyaka omany kwe kendo oluwe.
12
Nikech wangʼ Jehova Nyasaye ni kuom joma kare kendo ite winjo lamogi, to Jehova Nyasaye mon gi joma timo gik maricho.”
13
Ere ngʼama dihinyu ka uikoru mar timo gima ber?
14
To kata ka ochuno ni nyaka une sand kuom gima kare mutimo, to un joma ogwedhi. “Kik uluor gik ma giluoro, kendo kata bwok kik ubwogi.”
15
To miuru Kristo duongʼ ei chunyu kaka Ruoth Maler. Beduru moikore kinde duto mar dwoko ngʼato mopenjou gimomiyo un gi geno ma un-gono. To timuru kamano gi muolo kod luor.
16
Rituru chunyu maler maonge bura, mondo timbeu mabeyo kuom Kristo okuod wi joma wuoyo kuomu marach.
17
En gima ber ka en dwaro Nyasaye, mondo osand ngʼato kuom timo maber moloyo ka ngʼato yudo sand kuom timo richo.
18
Nikech Kristo notho ni richo dichiel kendo mogik, ngʼat makare notho kar joma richo mondo okelu ir Nyasaye. Ne oneg ringre, to kata kamano nomiye bedo mangima kuom Roho.
19
Kuom mano, nodhi moyalo ne chunje manie twech,
20
mane otamore winjo Nyasaye chon gi lala kane Nyasaye orito amingʼa e kinde mane Nowa hondhoe yie. Ji manok kende maromo ji aboro, ema ne okwo kokalo e pi e yieno.
21
Pigno en ranyisi mar batiso makoro warou sani, batiso ok en golo chilo kuom ringruok, to en singruok motim ne Nyasaye gi chuny maler. Owarou kuom chier mar Yesu Kristo,
22
moseidho e polo kendo koro obet e bat korachwich mar Nyasaye, ka malaike duto gi loch kod teko duto winjo chikne.
1 Petro 3:1
1 Petro 3:2
1 Petro 3:3
1 Petro 3:4
1 Petro 3:5
1 Petro 3:6
1 Petro 3:7
1 Petro 3:8
1 Petro 3:9
1 Petro 3:10
1 Petro 3:11
1 Petro 3:12
1 Petro 3:13
1 Petro 3:14
1 Petro 3:15
1 Petro 3:16
1 Petro 3:17
1 Petro 3:18
1 Petro 3:19
1 Petro 3:20
1 Petro 3:21
1 Petro 3:22
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5