A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Petro 1

1
An Petro ma jaote Yesu Kristo, Andikonu un jo-Nyasaye moyiero ma gin welo e piny, kendo mokere kuonde duto mag Ponto, gi Galatia, gi Kapadokia, gi Asia kod Bithinia.
2
Nyasaye Wuoro noyierou chon kaka dwarone obet mondo opwodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo kendo mondo rembe okir kuomu. Ngʼwono kod kwe mogundho obed kodu.
3
Duongʼ obed ne Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo nikech kuom kechne maduongʼ, osenywolwa manyien mi wayudo geno mangima kuom chier mane Yesu Kristo ochiergo oa kuom joma otho.
4
Mano emomiyo wabedo gi geno mangima mar yudo mwandu mosiko ma okanonu e polo malo kuma ok onyal kethore kata lalie.
5
Kuom yie Nyasaye oserito jogo gi tekone nyaka chop warruok moseiki mondo ofweny chiengʼ giko.
6
Beduru mamor kuom wachni, kata obedo ni sani pod uneno sand mopogore opogore kuom kinde matin.
7
Gik makamagi osetimorenu mondo one ane ka un gi yie mar adier. To Kata mana dhahabu manyalo kethore bende ipwodho gi mach. Omiyo yie maru ma nengone tek moloyo dhahabu, nyaka tem mondo ongʼego ka en yie mar adier. Eka unuyud pak kod gi duongʼ kod luor, chiengʼ ma Yesu Kristo ofwenyore.
8
Kata obedo ni pok unene to pod uhere ahera kendo kata obedo ni ok unene kata sani to pod uyie ayiea kuome kendo upongʼ gi mor maduongʼ.
9
Nikech koro uyudo thoro mar yie maru, ma en warruok mar chunyu.
10
Kuom wach warruokni ema ne jonabi onono matut kendo omanyo matek, kane gikoro wach gweth mane Nyasaye biro miyou.
11
Roho mar Kristo mane nikuomgi nonyisogi chon kuom masiche mane Kristo biro yudo kod duongʼ mane biro luwo masichego, omiyo ne gitemo manyo kinde mane gigo biro timoree kendo kaka negibiro timore.
12
Nofweny nigi ni tich mane gitiyo ne ok giti nigin giwegi, to negitiyo mana ne un kane giwuoyo kuom gik makoro osenyisu gi joma oseyalonu Injili kuom teko mar Roho Maler moa e polo. Kata malaike bende gombo mondo one.
13
Emomiyo ikuru pachu ne tich. Beduru mos kendo keturu genou duto kuom ngʼwono mibiro miu ka Yesu Kristo ofwenyore.
14
Kaka nyithindo mawinjo wach, kik ulu kit gombo maricho mane uluwo chon kane pod udak e kia.
15
To mana kaka Jal moluongou ler, beduru maler e gimoro amora mutimo;
16
nikech ondiki niya, “Beduru maler nikech aler.”
17
Kaka uluongo nying Wuoro mangʼado bura ne tich ngʼato ka ngʼato machalre ka ok odew wangʼ ngʼato, daguru kaka welo e piny-ka, kod luor mowinjore.
18
Nimar ungʼeyo ni kane owaru kuom ngimau manono mane kwereu machon owenu mondo ulu, to ne ok owaru gi gik makethore kaka fedha kata dhahabu,
19
makmana nowaru gi remo ma nengone tek mar Kristo, ma en Nyarombo maonge songa moro amora.
20
Ne oyiere kapok ochwe piny, to ne ofwenynwago e ndalogi mogik nikech un.
21
Nikech En, koro uyie kuom Nyasaye, mane ochiere oa kuom joma otho mi omiye duongʼ mondo yie maru kod geno maru obed kuom Nyasaye.
22
Kaka koro usepwodhuru uwegi kuom luwo adiera, mondo eka uher joweteu, koro herreuru ngʼato gi ngʼato gihera matut, kendo timuru kamano gi chunyu duto.
23
Nikech osenywolu nywol manyien, ok gi kodhi ma towo, to gi kodhi ma ok tow, gi wach Nyasaye mangima kendo mochwere.
24
Nimar Ndiko wacho niya, “Dhano duto chalo gi lum kendo duongʼ ma gin-go chalo mana gi maua manie pap; lum ner kendo maua two mi lwar piny,
25
to wach Ruoth osiko manyaka chiengʼ.” Ma e Injili mane oyalnu.
1 Petro 1:1
1 Petro 1:2
1 Petro 1:3
1 Petro 1:4
1 Petro 1:5
1 Petro 1:6
1 Petro 1:7
1 Petro 1:8
1 Petro 1:9
1 Petro 1:10
1 Petro 1:11
1 Petro 1:12
1 Petro 1:13
1 Petro 1:14
1 Petro 1:15
1 Petro 1:16
1 Petro 1:17
1 Petro 1:18
1 Petro 1:19
1 Petro 1:20
1 Petro 1:21
1 Petro 1:22
1 Petro 1:23
1 Petro 1:24
1 Petro 1:25
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5