A A A A A
×

Luo Bible 2020

Joshua 3

1
Gokinyi mangʼich Joshua kod jo-Israel duto nowuok koa Shitim, mi gidhi nyaka e aora Jordan, negibiro kanyo kapok giidho loka.
2
Bangʼ ndalo adek jotelo nowuotho e kuonde kambi duto,
3
ka gimiyogi chike niya, “Ka uneno ka Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye ma Nyasachu, otingʼ gi jodolo, ma jo-Lawi, to nyaka uwuog oko e kuonde muchungʼie mondo uluwe.
4
Bangʼe ubiro ngʼeyo yo mudhiyoe, nikech ne pok uluwo yorni nyaka nene. Makmana, beduru mochwalore gi sandugno, madirom fut alufu ariyo mia ochiko gi piero abich gadek; kendo kik usud machiegni kode.”
5
Joshua nokone oganda Israel niya, “Pwodhreuru, nikech kiny Jehova Nyasaye biro timo gigo miwuoro e kindu.”
6
Joshua nowachone jodolo niya, “Kawuru Sandug Muma mar singruok kendo utel kode e nyim ji.” Omiyo ne gikawe mi gidhi nyimgi.
7
Kendo Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya, “Kawuono abiro tingʼi malo e wangʼ jo-Israel duto, eka ginyalo ngʼeyo ni An kodi mana kaka ne an gi Musa.
8
Nyis jodolo matingʼo Sandug Muma mar singruok ni, ‘Ka uchopo e geng pige mag aora Jordan, to dhiuru kendo uchungʼ ei aora.’ ”
9
Joshua nowachone jo-Israel niya, “Biuru kae kendo uchik itu ne weche Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
10
Kawuononi ubiro neno ranyisi ni Nyasaye mangima nikodu kendo enoriemb e nyimu jo-Kanaan, jo-Hiti, jo-Hivi, jo-Perizi, jo-Girgash, jo-Amor kod jo-Jebus.
11
Ne, Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto biro dhi nyimu nyaka aora Jordan.
12
Koro omiyo, yier ji apar gariyo koa e dhout Israel, ngʼato achiel koa e dhoot ka dhoot.
13
E sa ma jodolo motingʼo Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye ma en Ruoth Nyasaye mar piny duto, nonyon aora Jordan, pige-ge mamol koluwo aora tir nochungʼ kogingore ka pith.”
14
Omiyo ka ji noke oa e kambi mag-gi mondo gingʼad aora Jordan, jodolo motingʼo Sandug Muma mar singruok notelo nyimgi.
15
Aora Jordan koro notimo ataro kuonde duto nyaka ndalo mag keyo. Omiyo ka jodolo mane otingʼo Sandug Muma mar singruok nochopo e aora Jordan mi tiendegi omulo geng aora,
16
pige mane mol koa malo nochungʼ. Nogingore malo kaka pith, e dala miluongo ni Adam man but Zarethan. Pi mane mol kadhi e nam mar Araba (ma tiende ni Nam Chumbi) nochungʼ chuth, omiyo ji nongʼado modhi loka komachielo, momanyore gi Jeriko.
17
Jodolo mane otingʼo Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye nochungʼ motegno e lowo motwo e dier aora Jordan, nyaka ogendini mag jo-Israel notieko kadho ka giwuotho e lowo motwo.
Joshua 3:1
Joshua 3:2
Joshua 3:3
Joshua 3:4
Joshua 3:5
Joshua 3:6
Joshua 3:7
Joshua 3:8
Joshua 3:9
Joshua 3:10
Joshua 3:11
Joshua 3:12
Joshua 3:13
Joshua 3:14
Joshua 3:15
Joshua 3:16
Joshua 3:17
Joshua 1 / Josh 1
Joshua 2 / Josh 2
Joshua 3 / Josh 3
Joshua 4 / Josh 4
Joshua 5 / Josh 5
Joshua 6 / Josh 6
Joshua 7 / Josh 7
Joshua 8 / Josh 8
Joshua 9 / Josh 9
Joshua 10 / Josh 10
Joshua 11 / Josh 11
Joshua 12 / Josh 12
Joshua 13 / Josh 13
Joshua 14 / Josh 14
Joshua 15 / Josh 15
Joshua 16 / Josh 16
Joshua 17 / Josh 17
Joshua 18 / Josh 18
Joshua 19 / Josh 19
Joshua 20 / Josh 20
Joshua 21 / Josh 21
Joshua 22 / Josh 22
Joshua 23 / Josh 23
Joshua 24 / Josh 24