A A A A A
×

Luo Bible 2020

Jakobo 5

1
Chikuru itu uwinja, un jo-mwandu! Ywaguru kendo gouru nduru nikech masiche mathoth mochomou.
2
Mwandu ma un-go osetop, kendo olwenda osechamo lepu otieko.
3
Dhahabu gi fedha ma un-go nyal osechamo, kendo nyal mochamogigo ema biro bedo joneno makwedou kaka joketho, kendo gibiro chamo ringreu ka mach. Usechoko mwandu e ndalo gikoni!
4
To neuru pok uchulo misach jotich mane otiyonu e puotheu kendo ywak mag jokeyogo osechopo e it Jehova Nyasaye Maratego.
5
Usedak e piny-ka kudhialoru e ngima mamalo, usebedo jowuoro mudoko machwe to koro chiengʼ yengʼo osechopo.
6
Usengʼado bura mi unego joma kare, mane ok ked kodu e yo moro amora.
7
Emomiyo horeuru mos, jowetena, nyaka chop Ruoth duogi. Neuru kaka japur rito puothe mondo onyagne cham mokonyorego, kendo kaka ohore mos korito kodh opon gi kodh chwiri.
8
Un bende horeuru mos, kendo jiwuru chunyu, nikech Ruoth chiegni duogo.
9
Kik ngʼato kuomu ngʼur gi nyawadgi owetena, nono to ibiro ngʼadnu bura kaka joketho. Neuru ni Jangʼad bura ochungʼ e dhoot!
10
Owetena, kawuru jonabi mane owuoyo e nying Ruoth kaka ranyisi mar bedo gi horuok e kinde chandruok.
11
Kaka ungʼeyo maber ni joma ohore mos e chandruok ema ikwano ni ogwedhi bende usewinjo kuom horuok mar Ayub, kendo ungʼeyo gima Ruoth notimone achien. Ruoth nigi kech kod ngʼwono mathoth.
12
To moloyo mago duto, owetena, ka usingoru e wach moro to kik ukwongʼru. Kik ukwongʼru gi polo kata gi piny kata gi gimoro amora machielo. Kar timo kamano to “Ee” maru mondo obed mana ee, kendo “Ooyo” maru bende obed mana ooyo, nono to buch Nyasaye biro loyou.
13
Ka ngʼato kuomu nigi chandruok, to onego olem. Ka ngʼato kuomu nigi mor, to onego ower wende pak.
14
Ka ngʼato kuomu tuo, to onego oluong jodong kanisa mondo olamne kendo owire gi mo e nying Ruoth.
15
Nikech lamo molam kuom yie biro kelo chang ni jatuo, mi Ruoth mi oa malo. To ka osetimo richo to nowene.
16
Emomiyo ngʼato ka ngʼato mondo ohul richone kendo olam ni nyawadgi, mondo eka uyud chang. Lamo mar ngʼat makare nigi teko kendo timo tich.
17
Elija ne en dhano mana kaka wan. Nolemo koketo chunye mondo kik koth chue, mi koth ne ok ochwe e piny kuom higni adek gi nus.
18
Eka bangʼe nolemo kendo mi polo noyawore mi koth ochwe kendo mi piny nochiego cham.
19
Owetena, ka ngʼato kuomu obaro oweyo adiera, mi ngʼat moro odwoke e yo,
20
to ngʼeuru ni ngʼat modwoko jaricho mobayo yo oreso chunye kuom tho kendo omiyo owene richone mathoth.
Jakobo 5:1
Jakobo 5:2
Jakobo 5:3
Jakobo 5:4
Jakobo 5:5
Jakobo 5:6
Jakobo 5:7
Jakobo 5:8
Jakobo 5:9
Jakobo 5:10
Jakobo 5:11
Jakobo 5:12
Jakobo 5:13
Jakobo 5:14
Jakobo 5:15
Jakobo 5:16
Jakobo 5:17
Jakobo 5:18
Jakobo 5:19
Jakobo 5:20
Jakobo 1 / Jak 1
Jakobo 2 / Jak 2
Jakobo 3 / Jak 3
Jakobo 4 / Jak 4
Jakobo 5 / Jak 5