A A A A A
×

Luo Bible 2020

Jakobo 4

1
Angʼo makelo goruok gi dhawo e kindu? Donge gia kuom gombou makedo matek e chunyu?
2
Udwaro ni ubed gi gik moko, to ok uyudgi. Uneko kendo ugombo gige ji, to ok unyal yudo gik mudwarogo. Udhawo kendo ugoru e kindu ngʼato gi ngʼato. Ok uyud gik mudwaro nikech ok ukwa Nyasaye.
3
To kata ka ukwayo Nyasaye, to ok uyud gik mukwayo nikech ukwayo gi paro maricho mondo utimgo dwarou uwegi.
4
Un joma terore! Donge ungʼeyo ni hero piny en chayo Nyasaye? Ngʼato angʼata moyiero e chunye mondo obed osiep piny doko jasik Nyasaye.
5
Koso uparo ni muma wacho kayiem ni chuny Nyasaye moketo mondo odag eiwa nigi nyiego mager.
6
To kata kamano omiyowa ngʼwono maduongʼ moloyo, mano emomiyo Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga, to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”
7
Omiyo bolreuru e bwo Loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu.
8
Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lweteu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi.
9
Owinjore ubed gikuyo kendo uywagi, ka ugoyo nduru. Nyiero munyierogo onego olokre ywak, kendo mor mumorgo onego olokre kuyo.
10
Bolreuru e nyim Ruoth Nyasaye eka obiro otingʼou malo.
11
Owetena, kik uketh nying joweteu. Ngʼato angʼata ma wuoyo marach kuom nyawadgi kata mangʼado ni nyawadgi bura nyaka ngʼe ni Chik ema owuoyo kuome marach kendo ongʼadone bura. To ngʼat mangʼado ni Chik bura ok orito Chik nikech osedoko ngʼama ngʼadone bura.
12
Wuon Chik ma bende en Jangʼad bura en achiel kende. En ema onyalo reso kata nego ngʼato. In to in ngʼa mondo ingʼad ni nyawadu bura?
13
Chikuru itu mondo uwinja, un joma wacho niya, “Kawuono kata kiny wanadhi e dala ni, kata e dala cha, mondo wadag kuno higa achiel, mondo walok ohala kuno eka walos pesa.”
14
Ere kaka uwuoyo kamano to ukia gima kiny notimre. Uparo ni ngimau en angʼo? Ngimau chalo mana ka ongʼwengʼo mineno sa matin kende to bangʼe lal nono.
15
Kar wacho kamano to onego uwach mana niya, “Ka Ruoth oyie to wabiro bedo mangima mi watim ma kata macha.”
16
Un to usungoru kendo upakoru! Ngʼeuru ni sunga ma kamano en richo.
17
Kuom mano, ngʼato ka ngʼata mongʼeyo gima ber monego otim, to ok otimo, doko jaricho.
Jakobo 4:1
Jakobo 4:2
Jakobo 4:3
Jakobo 4:4
Jakobo 4:5
Jakobo 4:6
Jakobo 4:7
Jakobo 4:8
Jakobo 4:9
Jakobo 4:10
Jakobo 4:11
Jakobo 4:12
Jakobo 4:13
Jakobo 4:14
Jakobo 4:15
Jakobo 4:16
Jakobo 4:17
Jakobo 1 / Jak 1
Jakobo 2 / Jak 2
Jakobo 3 / Jak 3
Jakobo 4 / Jak 4
Jakobo 5 / Jak 5