A A A A A
×

Luo Bible 2020

Jakobo 1

1
An Jakobo, ma jatich Nyasaye kendo jatich Ruoth Yesu Kristo, Andikonu, un dhoudi apar gariyo mokere e pinje duto: Amosou.
2
Jowetena ka uyudo tembe mayoreyore to kwanreuru ka johawi kendo beduru gi mor mar adier
3
nikech ungʼeyo ni tem mitemogo yieu miyo ubedo jokinda.
4
To kinda nyaka chop kare chuth eka unyalo doko motegno ma ok uremo gimoro.
5
Ka ngʼato kuomu ochando rieko to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa.
6
To ka ukwayo to nyaka ubed gi yie ma ok uriwo gi kiawa, nikech ngʼat mariwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo riembo kendo tago.
7
Ngʼat ma kamano kik par ni onyalo kwayo Ruoth gimoro mi oyudi,
8
nikech en ngʼat ma pache nyadiriyo kendo ma timbene duto yomyom.
9
To owadwa modhier onego obed mamor ka Nyasaye otingʼe malo.
10
To ngʼat man-gi mwandu bende onego bed mamor ka Nyasaye odwoke piny, nikech ja-mwandu biro lal nono mana ka maua moti e thim.
11
Nikech ka chiengʼ rieny maliet to owangʼo maua kod thiepene kendo gilwar piny kendo berne rumo. Kamano bende e kaka ja-mwandu biro lal nono, kata mana kotiyo tijene.
12
Ngʼat matimo kinda kiteme en ngʼat mogwedhi, nikech kochungʼ motegno mi oloyo temno, to obiro yudo osimbo mar ngima, ma Nyasaye osesingore ni nomi joma ohere.
13
To ka itemo ngʼato to kik owach niya, “Nyasaye tema.” Nikech Nyasaye ok nyal tem gi gik maricho, to en owuon bende ok otem ji
14
makmana ngʼato ka ngʼato itemo mana ka gombone owuon maricho oywaye kendo tere e richo.
15
Bangʼe ka gombo maricho osemako ich to onywolo richo; to richo kosedoko motegno to onywolo tho.
16
Jowetena mageno, kik ngʼato wuondu.
17
Mich moro amora maber kendo malongʼo aa malo e polo, koa kuom Wuoro manochweyo ler marieny e polo, kendo ma ok lokre ka tipo ma osiko kalokore.
18
En ema noyiero owuon mondo onywolwa kokonyore gi wach mar adiera, mondo wabed kaka olemo mokwongo chiek e kind chwechne duto.
19
Jowetena mageno, winjuru wachni malongʼo ni: Ji duto onego bed mapiyo e winjo wach, kik urikni e wuoyo kendo kik ubed joma igi wangʼ piyo,
20
nikech mirima ok mi wabed joma kare kaka Nyasaye dwaro ni wabedi.
21
Kuom mano, lonyuru oko kit kethruok gi richo duto, ma kindegi opongʼo piny kendo bolreuru kurwako wach mopidhi e chunyu, manyalo konyou.
22
To kik uchik mana itu ni winjo wach kende, nono to uwuondoru kendu uwegi to timuru mana gima Muma puonjo.
23
Ngʼato angʼata mawinjo awinja wach to ok tim gima wach owacho, chalo gi ngʼama ngʼiyo lela wangʼe e rangʼi,
24
to bangʼ kosengʼiyore maber to owuok odhi adhiya mi wiye wil gi kite gisano.
25
To ngʼat manono adimba Chik malongʼo mar Nyasaye mamiyo dhano bedo thuolo, komedo timo kamano kinde ka kinde, ma ok wiye owil gi gima osewinjo, to osiko otimo gima Chik owacho, ibiro gwedhe e gimoro amora motimo.
26
Ka ngʼato angʼata okawore ni en jalemo, to ok orito lewe motegno to owuondore kende, kendo lemone onge tiende.
27
Kit lemo ma Nyasaye Wuonwa oyiego ni ler kendo onge ketho en mondo wakony nyithi kiye gi mon ma chwogi otho e chandruokgi, kendo mondo ngʼato ka ngʼato oritre kik timbe maricho mag piny ywaye.
Jakobo 1:1
Jakobo 1:2
Jakobo 1:3
Jakobo 1:4
Jakobo 1:5
Jakobo 1:6
Jakobo 1:7
Jakobo 1:8
Jakobo 1:9
Jakobo 1:10
Jakobo 1:11
Jakobo 1:12
Jakobo 1:13
Jakobo 1:14
Jakobo 1:15
Jakobo 1:16
Jakobo 1:17
Jakobo 1:18
Jakobo 1:19
Jakobo 1:20
Jakobo 1:21
Jakobo 1:22
Jakobo 1:23
Jakobo 1:24
Jakobo 1:25
Jakobo 1:26
Jakobo 1:27
Jakobo 1 / Jak 1
Jakobo 2 / Jak 2
Jakobo 3 / Jak 3
Jakobo 4 / Jak 4
Jakobo 5 / Jak 5