A A A A A
×

Luo Bible 2020

Hibrania 3

1
Emomiyo, owetena maler kendo ma oseluongi gi luong mar polo, keturu pachu duto kuom Yesu, ma en jaote kendo jadolo Maduongʼ mar yie mwahulo.
2
Notiyo tich mane okete mondo otim gadiera, mana kaka Musa bende notiyo tichne gadiera e od Nyasaye gi chunye duto.
3
To mana kaka jager ot nigi duongʼ moloyo duongʼ mar ot mogero, e kaka Yesu onego omi duongʼ moloyo Musa.
4
Nikech ot ka ot nigi ngʼat mogere, to Nyasaye ema ogero gik moko duto.
5
Musa notiyo gi adiera e od Nyasaye gi chunye duto, mobedo janeno kuom gik mane ibiro ler tiendgi bangʼe.
6
To Kristo en ja-adiera kaka jatend od Wuon mare. To wan e jood Nyasaye, ka wamako matek chir kod geno ma wan-go.
7
Kuom mano, mana kaka Roho Maler wacho niya, “Kawuono ka uwinjo dwonde,
8
to kik chunyu bed mapek, kaka ne utimo e ndalo mane ungʼanyo e kinde mag tem e thim,
9
kama kwereu notemoae gi tem kendo negineno gima ne atimonegi kuom higni piero angʼwen.
10
Mano emomiyo iya nowangʼ gi tiengʼno kendo nawacho ni, ‘Chuny jogi ohero rwenyo, kendo pok gingʼeyo yorena.’
11
Omiyo mirima nomaka kodgi, mi nasingora ka akwongʼora ni, ‘Ok ginidonji e yweyona ngangʼ.’ ”
12
Owetena neuru ni ubedo motangʼ mondo kik ngʼato kuomu bed gi chuny marach motamore yie mamiyo oweyo Nyasaye mangima.
13
To moloyo ngʼato ka ngʼato mondo ojiw nyawadgi pile pile kapod wan gi kinde miluongo ni Kawuono, mondo kik richo gal ngʼato kuomu mi chunye bed matek.
14
Nikech ka wamako geno mane wachakogo matek nyaka giko to wanabed jocham girkeni kaachiel gi Kristo.
15
Mano emomiyo owachi niya, “Kawuono ka uwinjo dwonde, to kik chunyu bed mapek, kaka ne utimo e ndalo mane ungʼanyo.”
16
To gin jomage manowinjo mi ongʼanyone? Donge ne gin ji duto mane Musa otelonegi kogolo Misri?
17
Koso gin jomage mane okechogo kuom higni piero angʼwen? Donge nokecho gi joma notimo richo ma ringregi nodongʼ e thim kosetho?
18
Gin jomage ma nokwongʼorenegi ni ok ginidonji e kar yweyone, ka ok gin joma notamore winjo wachne?
19
Omiyo waneno ni ne ok ginyal donjo nikech negitamore yie.
Hibrania 3:1
Hibrania 3:2
Hibrania 3:3
Hibrania 3:4
Hibrania 3:5
Hibrania 3:6
Hibrania 3:7
Hibrania 3:8
Hibrania 3:9
Hibrania 3:10
Hibrania 3:11
Hibrania 3:12
Hibrania 3:13
Hibrania 3:14
Hibrania 3:15
Hibrania 3:16
Hibrania 3:17
Hibrania 3:18
Hibrania 3:19
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13