A A A A A
×

Luo Bible 2020

Hibrania 2

1
Mano emomiyo nyaka waket chunywa kuom mako weche duto mwasewinjo mondo kik waba yo.
2
Nikech ka weche mane malaike owuoyoe ne gin weche migeno, kendo ngʼato angʼata mane ok oritogi noyudo kum mowinjore gi timne,
3
koro wan to dwatony nade ka wajwangʼo warruok maduongʼ ma kama? Ruoth Yesu owuon ema nokwongo olandonwa Wach warruokni eka bangʼe joma nowinjo wach warruokno nosironwa ni wechego gin adier.
4
Nyasaye bende notimo nende kuom wachno kotimo ranyisi gi timbe miwuoro kod honni mopogore opogore, kendo kuom chiwo mich mag Roho Maler mane opogo ni ji kaka en owuon odwaro.
5
Malaike ok ema Nyasaye osemiyo teko mar bedo gi loch e piny mabiro.
6
To en mana kaka ondiki e muma niya, “Dhano to en angʼo momiyo ipare, koso wuod dhano to en ngʼa momiyo isiko idewe?
7
Ichweye mapiny ne malaike to koro isesidhone osimbo mar duongʼ kod luor;
8
kendo iseketo gik moko duto e bwo tiende.” Ka Nyasaye noketo gik moko duto e bwo lochne to onge gima noweyo oko. To kata kamano sani pod ok wane ka gik moko duto ni e bwo lochne.
9
To waneno mana Yesu mane odwok piny moloyo malaike, makoro sani osidhne osimbo mar duongʼ kod luor, nikech noneno lit mar tho. Yesu nobilo tho ni wan duto kuom ngʼwono mar Nyasaye.
10
Ne en gima kare mondo Nyasaye manochweyo kendo morito gik moko duto oket jachak warruok margi kare chuth e yor sandruok, mondo eka okel nyithi Nyasaye duto oyud pok mar duongʼne.
11
Jal mamiyo ji bedo maler, kaachiel gi ji duto moseloki odoko jomaler, gin nyithind ngʼat achiel. Kuom mano Yesu ok oluor mar luongogi ni owetene,
12
owacho niya, “Abiro hulo nyingi ne owetena; abiro paki gi wer e dier chokruok.”
13
Owacho kendo niya, “Abiro keto genona kuome.” To bende owacho ni, “Eri an ka, kaachiel gi nyithindo ma Nyasaye osemiya.”
14
To kaka nyithindo nigi ringruok gi remo e kaka en bende nokawo kidono, mondo kuom thone oketh teko mar jal man-gi teko mar tho, ma en Satan,
15
eka mondo ogony ji duto ma luoro mar tho oloko wasumbini.
16
Nikech ka kuom adier, ok okony malaike, to nyikwa Ibrahim ema okonyo.
17
Mano emomiyo ne nyaka kete ochal gi owetene e yore duto, mondo eka obed jadolo maduongʼ ma jakech kendo ma ja-adiera matiyo e nyim Nyasaye, kotimo misango migologo richo mag ji.
18
Kaka en owuon nosande kendo nokadho e bwo tembe, en gi teko mar konyo joma itemo.
Hibrania 2:1
Hibrania 2:2
Hibrania 2:3
Hibrania 2:4
Hibrania 2:5
Hibrania 2:6
Hibrania 2:7
Hibrania 2:8
Hibrania 2:9
Hibrania 2:10
Hibrania 2:11
Hibrania 2:12
Hibrania 2:13
Hibrania 2:14
Hibrania 2:15
Hibrania 2:16
Hibrania 2:17
Hibrania 2:18
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13