A A A A A
×

Luo Bible 2020

Hibrania 13

1
Sikuru kuheroru kaka owete.
2
Kik uwe mak urwako welo e uteu, nikech jomoko kuom timo kamano oserwako koda ka malaike ka ok gingʼeyo.
3
Paruru joma ni e od twech mana ka gima un bende otweu kodgi. Joma isando bende paruru mana ka gima un bende isandou kodgi.
4
Ji duto nyaka kwan kend kaka gima ler kendo joma okendore nyaka rit singruok mar kend. Nikech Nyasaye biro kumo ngʼato angʼata ma jachode, gi joma timo timbe dwanyruok duto bed ni gin joma nyiri kata yawuowi.
5
Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go mondo oromu, nikech Nyasaye wacho niya, “Ok anaweu kata jwangʼ ok anajwangʼu”
6
Omiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Jehova Nyasaye e jakonyna omiyo ok analuor, ere gima dhano ditimna?”
7
Paruru jotendu ma nokwongo yalonu Wach Nyasaye. Paruru kaka kit ngimagi ne chalo mondo ulu kit yie margi.
8
Yesu Kristo ok lokre en achiel, kawuono kendo nyaka chiengʼ.
9
Kik ulu kit puonj moro amora mayoreyore manyalo golou e yor adiera, nikech ngʼwono Nyasaye ema onego ojiw chunywa to ok puonj motenore kuom weche mag chiemo ma ok kel kony moro amora ni joma chamogi.
10
Wan gi kendo mar misango ma jodolo ma pod tiyo e Hema Maler ok oyienegi chamo misengini motimie.
11
Jadolo maduongʼ tero remb jamni nyaka Kama Ler Moloyo mondo ochiw kaka misango mar golo richo ka ringregi iwangʼo oko mar kambi.
12
Mano emomiyo Yesu bende nogur oko mar dala mondo opwodh joge odok maler gi rembe owuon.
13
Omiyo wan bende wawuoguru wadhi ire oko mar kambi mondo wane achaya ma en bende noneno.
14
Nikech e pinyni waonge gi dala mosiko, to warito dala machielo mwabiro nwangʼo achien.
15
Kuom mano watimuru ne Nyasaye misango mar pak ndalo duto ka wan kuom Yesu. Pak makamano en olemo mawuok e dhowa ka hulo nyinge.
16
To bende wiu kik wil gi timo timbe mabeyo kendo gipogone ji giu, nikech mago e kit misango ma Nyasaye morgo.
17
Winjuru weche jotendu kendo beduru e bwo lochgi. Girito chunyu odiechiengʼ gotieno kaka joma nyaka nyis Nyasaye kaka uchal. Winjgiuru, eka tich ma gitiyo okelnigi mor to ok pek, nikech ka umiyo tich obedonegi mapek to un ema uhinyoru.
18
Lemnwauru alema. Wangʼeyo malongʼo ni waonge wach gi ngʼato kendo wadwaro ni ngimawa obed mobidhore e yore duto.
19
Moloyo an awuon, akwayou mondo ulamna mondo aduog iru mapiyo.
20
Mad Nyasach kwe ma nochiero Ruodhwa Yesu, ma en Jakwath Maduongʼ mar rombe, kuom remo mar singruok mosiko,
21
olosu udok makare chuth, kutimo timbe mabeyo duto mondo eka utim dwarone. Mad oloswa mi wachal kaka odwaro, kuom Yesu Kristo, monego oyud duongʼ nyaka chiengʼ! Amin.
22
Jowetena, akwayou mondo uyie gi wach ma ajiwougoni nikech andikonu mana baruwa machwok kende.
23
Adwaro ni mondo ungʼe ni owadwa Timotheo osegony kendo ka ochopo piyo to wanabi kode mondo waneu.
24
Mosuru jotendu duto kaachiel gi jo-Nyasaye duto. Owete moa Italia ooronu mosgi.
25
Ngʼwono mondo obed kodu un duto.
Hibrania 13:1
Hibrania 13:2
Hibrania 13:3
Hibrania 13:4
Hibrania 13:5
Hibrania 13:6
Hibrania 13:7
Hibrania 13:8
Hibrania 13:9
Hibrania 13:10
Hibrania 13:11
Hibrania 13:12
Hibrania 13:13
Hibrania 13:14
Hibrania 13:15
Hibrania 13:16
Hibrania 13:17
Hibrania 13:18
Hibrania 13:19
Hibrania 13:20
Hibrania 13:21
Hibrania 13:22
Hibrania 13:23
Hibrania 13:24
Hibrania 13:25
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13