A A A A A
×

Luo Bible 2020

Hibrania 12

1
Emomiyo ka koro oganda maduongʼ mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende wawituru gimoro amora ma watingʼo manyalo duodowa e wuoth, kaachiel gi richo mora amora manyalo duodowa e ngimawa, koro waringuru matek ma ok waol e ngʼwech moseketwae.
2
Wachomuru wangʼwa kuom Yesu, ma en jachak kendo jachop yie marwa. Nikech nogeno yudo mor mane oikne ni nonwangʼ achien, nochayo tho malit mar msalaba ka ok odewo wichkuot ma tho ma kamano kelo, kendo koro obet piny e bat korachwich mar kom duongʼ mar Nyasaye.
3
Paruru kuome, en ma notimo kinda ka joricho kedo kode, mondo kik ujogi mi chunyu aa.
4
E lweny mukedoe gi richo, pok ukedo mi rembu ochwer piny.
5
Koso wiu osewil gi weche mag jip ma Nyasaye wuoyogo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda kik ikaw kum ma Ruoth kumigo ka gima nono, kendo kik chunyi jogi ka okweri,
6
nimar Jehova Nyasaye kumo ngʼama ohero, kendo nyathine mohero ema ochwado.”
7
Ka uyudo chandruok to beduru modhil nikech mano e yo ma Nyasaye puonjougo kaka nyithinde. Bende nitie nyathi ma wuon ok nyal kumo?
8
Kapo ni un ok wuonu kumu kaka okumo nyithinde mamoko duto, to mano nyiso ni un kimirwa kendo ok un nyithinde mahie.
9
Waduto wan gi wuonewa e piny ka ma kumowa to eka pod wamiyogi mana luor. Koro donge onego wawinj Wuonwa mar chuny moloyo, mondo eka wabed mangima?
10
Wuonewa mag piny-ka ne kumowa mana kuom kinde matin kaka giparo ni bernegi, to Nyasaye to kumowa mondo okonywa, kodwaro ni mondo wadok maler mana kaka en bende oler.
11
Ka ngʼato yudo kum to ok onyal winjo maber nikech owinjo rem. To bangʼ kosekum ngʼato to opuonjore mi ngimane nyag olemo mar tim makare kod kwe.
12
Kuom mano jingʼuru bedeu mobengore gi chongeu monyosore.
13
Losuru yore muluwo mondo oriere tir, eka tiendeu malit nochangi.
14
Temuru matek mondo udag gi ji duto gi kwe, kendo mondo ngimau obed maler, nikech ka ngʼato onge gi ngima maler to ok none Ruoth.
15
Ritreuru mondo une ni onge ngʼato kuomu molal kendo oweyo ngʼwono mar Nyasaye, kendo kik uwe sigu moro bedi e kindu manyalo ketho ji mangʼeny.
16
Neuru ni onge ngʼato kuomu ma jachode, kata ngʼama ochayo Nyasaye kaka Esau ma wach chiemo michamo dichiel nomiyo owilo duongʼne kaka wuowi makayo.
17
Ungʼeyo ni bangʼe achien ka nodwaro mondo wuon mare ogwedhe to ne okwede. Noywak malit gi pi wangʼe mondo oyud gwethni to mano ok ne nyal loko paro mar wuon-gi kata matin.
18
Ngʼeuru ni uchungʼ kama opogore gi kama jo-Israel nochungʼie. Ok uchungʼ e tie got minyalo mul gi lwedo kata kama mach kaknie kendo mudho mandiwa gi ongʼwengʼo oumo,
19
ooyo, kama uchungʼie ok en kama iwinjoe koko mar turumbete maywak, kod dwol ma wuoyo to ok ne, ma joma nowinjo wechene noywagore ni kik ochak owuo kodgi kendo,
20
nikech ne ok ginyal winjo chik mane Nyasaye omiyogi niya, “Ka chiayo moro ochopo e tiend godni to nyaka chiel gi kite.”
21
Gima ne jo-Israel oneno ne lich mokadho mi Musa nowacho niya, “Luoro omaka.”
22
Un to usebiro e Got Sayun, e Jerusalem manie polo, ma en dala maduongʼ mar Nyasaye mangima. Useriworu gi malaike gana gi gana mochokore e nyasi mar mor
23
e kanisa mar wuowi ma kayo, ma nyingegi ondik e polo. Usebiro ir Nyasaye, ma en jangʼad bura ni ji duto; bende usebiro ir chunje mag joma kare, makoro osedoko malongʼo chutho,
24
usebiro ir Yesu ma en jathek mar singruok manyien, bende usebiro gi remo mokir ma wuoyo kuom gik mabeyo moloyo remb Abel.
25
Neuru ni ok utamoru winjo dwond Jal ma wuoyo kodu. Nikech ka gin bende ne ok gitony kane gidagi winjo dwond Musa mane osiemogi e piny-ka, wan to koro dwatony nade ka wadagi winjo Jal masiemowa gie polo?
26
E kindeno dwonde noyiengo piny, to koro sani osesingore niya, “Abiro chako yiengo piny kendo. To ok anayieng piny kende, to anayieng polo bende.”
27
Wach mar “kendo” nyiso ni Nyasaye biro golo oko gik mayiengni manyalo wuok, ma gin gik mochwe mondo gik ma ok nyal yiengni ema odongʼ kosiko.
28
Emomiyo wagouru erokamano ne Nyasaye nikech wasenwangʼo pinyruoth manyien ma ok nyal yiengni. Chunywa mondo omi Nyasaye duongʼ kod luor, kendo walame e yo modwaro, ka wapongʼ gi kibaji,
29
nikech “Nyasachwa en mach matieko gik mowangʼo chuth.”
Hibrania 12:1
Hibrania 12:2
Hibrania 12:3
Hibrania 12:4
Hibrania 12:5
Hibrania 12:6
Hibrania 12:7
Hibrania 12:8
Hibrania 12:9
Hibrania 12:10
Hibrania 12:11
Hibrania 12:12
Hibrania 12:13
Hibrania 12:14
Hibrania 12:15
Hibrania 12:16
Hibrania 12:17
Hibrania 12:18
Hibrania 12:19
Hibrania 12:20
Hibrania 12:21
Hibrania 12:22
Hibrania 12:23
Hibrania 12:24
Hibrania 12:25
Hibrania 12:26
Hibrania 12:27
Hibrania 12:28
Hibrania 12:29
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13