A A A A A
×

Luo Bible 2020

Hibrania 11

1
Yie en bedo gi adiera kuom gima wageno yudo kendo en bedo gi ratiro kuom gik ma ok wane.
2
Kwerewa ne nigi yie machal kamano omiyo Nyasaye noyie kodgi.
3
Yie ema miyo wangʼeyo ni Wach Nyasaye ema nochweyo gik moko duto manie polo gi piny, mi nomiyo gik mantie mineno gi wangʼ owuok kuom gik ma ok ne.
4
Yie ema nomiyo Abel otimo misango maber ne Nyasaye moloyo misango mar Kain. Yieneno nomiyo Nyasaye oyie kode kaka ngʼama kare, nikech Nyasaye owuon norwako misangoneno. Abel pod wuoyo nyaka chil kawuono nikech yie mane en-gono, kata obedo ni nosetho.
5
Kuom yie, Enoka nokaw kangima omiyo ne ok oneno tho, nolal nono e wangʼ ji nikech Nyasaye nosekawe. Nyasaye kwane kaka ngʼat malongʼo kane pok okawe.
6
To ngʼat maonge gi yie ok nyal bedo malongʼo ni Nyasaye, nikech ngʼato madwaro sudo ir Nyasaye nyaka yie ni entie kendo ni en-gi mich momiyo joma oketo chunygi ka dware.
7
Yie ema nomiyo Nowa owinjo siem mane Nyasaye osiemego kanyise gik mane biro timore mane pok oneno. Nowa nowinjo wach Nyasaye, kopongʼ gi luor, mi nohondho yie mondo otony kaachiel gi joode. Kuom yieneno, nongʼado ne piny bura, kendo nodoko achiel kuom joma Nyasaye oketo kare kuom yie.
8
Yie ema nomiyo Ibrahim owinjo luong Nyasaye mi owuok odhi e piny mokia, mane biro bedo mare bangʼe achien. Nowuok awuoka modhi kata obedo ni nokia kuma nodhiye kamano.
9
Yie mane en-gono ema nomiyo odhi odak e piny ma wendo, mane osingne. Nodak e hema mana kaka Isaka kod Jakobo bende ne jodak, mi gidoko weg singruok kaachiel kode.
10
Nikech nongʼiyo nyime kogeno dala machielo man-gi mise motegno, ma jagedone en Nyasaye owuon.
11
Yie ema nomiyo Ibrahim obedo wuoro, kata obedo ni noseti ahinya, kendo Sara chiege ne migumba, to nomiye teko mar bedo wuoro nikech nogeno ni ngʼat mane omiye singruok ne en ja-adiera.
12
Kata obedo ni Ibrahim ne chalo ngʼama osetho kamano, to kothe nodoko mangʼeny mana ka sulwe manie polo kendo mana ka kwoyo manie dho nam.
13
Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok giyudo gik mane Nyasaye osingore ni nomigi, to ne ginenogi kendo ne girwakogi mana gichien, ka gikwanore mana kaka welo gi jowuoth makadho akadha e pinyni.
14
Joma wacho weche ma kamagi nyiso malongʼo ni gigeno yudo pinygi giwegi.
15
Ka dine bed ni pod giketo pachgi kuom piny mane giseweyo, to dine giyudo thuolo mar dok chien kuma ne giaye.
16
To kar timo kamano, ne gigombo piny maber moloyo mano mane giseweyo. Ne gigombo polo. Emomiyo Nyasaye wiye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseikonegi dala.
17
Yie ema nomiyo Ibrahim ochiwo wuode ma Isaka kaka misango kane Nyasaye oteme mondo otim kamano. Jal mane oyudo singruokno noikore mar chiwo wuode achiel makende,
18
kata obedo ni Nyasaye nosewachone motelo niya, “wuodi Isaka ema kothi duto nowuogie.”
19
Ibrahim nongʼeyo e chunye ni Nyasaye ne nyalo chiero joma otho, kendo chutho nodwokne Isaka mana ka ngʼat mosechier oa kuom joma otho.
20
Yie ema nomiyo Isaka ogwedho Jakobo gi Esau konyiso kaka ngimagi mabiro ne biro chalo.
21
Yie ema nomiyo Jakobo ogwedho yawuot Josef, moro ka moro, sa ma nochiegni tho kendo nolemo koyiengore e ludhe mar wuoth.
22
Yie ema nomiyo Josef, ka koro nochiegni tho, nowuoyo kuom wuok mar jo-Israel ka gia piny Misri, mi nonyisogi gima nonego otim gi chokene.
23
Yie ema nomiyo jonywol Musa opande kuom dweche adek bangʼ nywolne, nikech negineno kopogore gi nyithindo minywolo mamoko; kendo negitimo kamano ka ok giluoro siem mar ruodh Misri.
24
Yie ema nomiyo ka Musa nosedoko ngʼama duongʼ to nodagi ni kik luonge ni wuod nyar Farao.
25
Noyiero mondo osandre gi jo-Nyasaye moloyo dak e mor mar richo marumo piyo nono.
26
Nokwano achaya miyudo nikech Kristo kaka gima duongʼ moloyo mwandu mag Misri, nikech nogeno yudo pokne bangʼe.
27
Kuom yie nodar e piny Misri, ka ok oluoro mirimb ruoth kendo nodhi nyime gichir mana ka ngʼama oneno Nyasaye ma ok ne.
28
Yie bende ema nomiyo oloso Sap Ruoth, mi okiro remo e dhout jo-Israel mondo Malaika mane nego nyithindo makayo e piny Misri kik negi nyithi jo-Israel, makayo.
29
Yie ema nomiyo jo-Israel okalo Nam Makwar mana ka gima gikalo lowo motwo. Jo-Misri to ka notemo timo kamano to ne ginimo giduto.
30
Yie ema nomiyo ohinga mag Jeriko opodho piny, bangʼ ka jo-Israel nosewuotho ka lwore kuom ndalo abiriyo.
31
Yie ema nomiyo Rahab dhako ma jachode ne ok nonegi kane inego joma ok winj wach Nyasaye, nikech norwako jombetre mag Israel gi ngʼwono.
32
Angʼo kendo ma damed wacho? Thuolo ditama mar wuoyonu kuom Gideon, gi Barak, gi Samson, gi Jeftha, gi Daudi, gi Samuel, kod Jonabi mamoko.
33
Yie ema nomiyo giloyo pinjeruodhi kendo girito ji gi bura makare, mi giyudo gik ma Nyasaye nosingo. Ne giumo dho sibuoche,
34
kendo neginego gero mar mach; bende negitony e lak ligangla. Nyawo margi nolokore teko mi gidoko joma ger e lweny, ka giloyo jolwenj pinje mamoko duto mane kedo kodgi.
35
Mon mane nigi yie nochiernegi jogi manosetho mi gikawogi ka gingima. Jomoko kuomgi kata ne isando malich to nodagi ni kik wegi thuolo, nikech negigeno ni nochiergi e ngima maber moloyo.
36
Moko ne ojar kendo ochwadi gi del, to moko bende noketi e od twech.
37
Nogogi gi kite, nongʼadgi malit bende moko nonegi gi ligangla. Ne giwuotho ka gi kacha, ka girwako piende rombe gi piende diek, kagidhier kisandogi kendo kichandogi malit;
38
jogi ne joma beyo gi lala mane ok owinjore dak e pinyni. Negibayo abaya e thimbe kod gode ka gidak e bwo lwendni gi buche.
39
Nyasaye noyie kodgi giduto nikech yie mane gin-go. To Kata kamano onge ngʼato kata achiel kuomgi manoyudo gima Nyasaye nosesingonegi,
40
nikech Nyasaye nochanonwa gima ber moloyo mondo oketwa kare mana ka wan kaachiel kodgi.
Hibrania 11:1
Hibrania 11:2
Hibrania 11:3
Hibrania 11:4
Hibrania 11:5
Hibrania 11:6
Hibrania 11:7
Hibrania 11:8
Hibrania 11:9
Hibrania 11:10
Hibrania 11:11
Hibrania 11:12
Hibrania 11:13
Hibrania 11:14
Hibrania 11:15
Hibrania 11:16
Hibrania 11:17
Hibrania 11:18
Hibrania 11:19
Hibrania 11:20
Hibrania 11:21
Hibrania 11:22
Hibrania 11:23
Hibrania 11:24
Hibrania 11:25
Hibrania 11:26
Hibrania 11:27
Hibrania 11:28
Hibrania 11:29
Hibrania 11:30
Hibrania 11:31
Hibrania 11:32
Hibrania 11:33
Hibrania 11:34
Hibrania 11:35
Hibrania 11:36
Hibrania 11:37
Hibrania 11:38
Hibrania 11:39
Hibrania 11:40
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13