A A A A A
×

Luo Bible 2020

Hibrania 10

1
Chik en mana tipo mar gik mabeyo mabiro to ok en gigo hie. Kuom mano ok nyalre mondo misengini minuoyo higa ka higa oket joma sudo ir Nyasaye kalame obed makare chuth.
2
Ka dine bed ni misenginigo nyalo miyo ji bedo makare, donge dine osewetimgi chon? Nikech joma lemogo dine osepwodhi dichiel kende, mi ok gibedo joketho ma bura oloyo kendo.
3
To misenginigo gin mana gik maparo ne ji richogi higa ka higa,
4
nikech remb rwedhi gi diek ok nyal golo richo kata matin.
5
Emomiyo ka Kristo nobiro e piny to nowacho niya, “Misengini kod chiwo ok ema ne idwaro, to ringruok ema ne iikona;
6
Misengini miwangʼo pep kod chiwo mag golo richo ne ok imorgo.
7
Eka nawacho ni, ‘Eri an ka, yaye Nyasaye, asebiro timo dwaroni, mana kaka ondiki kuoma e Muma.’ ”
8
Mokwongo nowacho niya, “Misengini kod chiwo, kata misengini miwangʼo pep kod chiwo migologo richo ne ok idwar kendo ne ok imor kodgi.” Kata obedo ni chik ne dwaro ni otimgi kamano.
9
To eka nowacho kendo niya, “Eri an ka, asebiro mondo atim dwaroni.” Omiyo waneno kaka oketho yo machon mar chiwo chiayo ka misango to okelo yo manyien ma ngʼato chiwoe ngimane owuon.
10
Nikech Yesu Kristo notimo dwaro Nyasaye, omiyo koro osepwodhwa e richo kuom ringre mane ochiwo kaka misango dichiel kende.
11
Jodolo mag jo-Yahudi duto chungʼ odiechiengʼ kodiechiengʼ mondo otim tich dolo, ka ginuoyo mana misango ma ok nyal golo richo.
12
Kristo to notimo misango mar golo richo dichiel kende, mi obet piny e bat korachwich mar Nyasaye.
13
Chakre chiengʼ mane obetie piny, orito odiechiengʼ mibiro ket jowasike duto obed raten tiende;
14
nikech kuom misango achiel kende, omiyo joma opwodhi odoko joma longʼo mi gibedo joma kare chuth.
15
Roho Maler bende wuoyonwa kuom wechegi. Mokwongo owacho niya:
16
“Jehova Nyasaye owacho ni singruok ma anatim kodgi bangʼ ndalogo, abiro keto chikena e chunygi, kendo ndikogi e pachgi.”
17
Ruoth medo wacho niya, “Richogi kod timbegi mamono ok anachak apar kendo.”
18
Kama oseweye richo, koro misango mar golo richo onge gi tich.
19
Kuom mano owetena, nikech koro wan gi chir mar donjo e Kama Ler Moloyo kuom remb Yesu,
20
noyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon mondo wakadh pasia.
21
Ka koro wan gi jadolo maduongʼ morito od Nyasaye kamano,
22
to wasuduru but Nyasaye gi chuny mar adier, kendo ka wan gi yie ma ok wariwo gi kiawa, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi kendo ka ringrewa olwoki gi pi maliw.
23
Wamakuru motegno geno ma wan-go ma ok wamindni, nikech Nyasaye mosemiyowa singruok en ja-adier.
24
Ngʼato ka ngʼato mondo opar kaka dojiw nyawadgi omed bedo gihera kod timbe mabeyo.
25
Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.
26
Ka wasiko watimo atima richo mana mar oyiem bangʼ ngʼeyo adiera, to onge misango moro ma pod odongʼ,
27
gima odongʼ en mana kibaji, kwangʼeyo ni wachomo kum gi mirima mar mach, mabiro tieko joma kedo gi Nyasaye chuth.
28
Ngʼato angʼata ma otamore rito chik Musa ne inego ma ok okechi e nyim joneno ariyo kata adek.
29
Koro iparo ni ngʼat monyono Wuod Nyasaye piny gi tiende, makawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo ma yanyo Roho mar ngʼwono, to biro yudo kum malich machal nade?
30
Nikech wangʼeyo Jal manowacho niya, “An awuon ema anachul kuor. Adier abiro chulo kuor maonge kiawa,” kendo niya, “Ruoth biro yalo joge.”
31
En gima lich miwuoro ka ngʼato olwar e lwet Nyasaye mangima!
32
Parieuru ndalo mokwongo mane uyudo ler mar Nyasaye. E kindeno nunyono piny motegno kukedo matek e dier sand mathoth.
33
Seche moko ne iyanyou kendo isandou e lela e dier ji, to seche moko nuchungʼ kaachiel kod joma ne itimonegi kamano.
34
Chunyu ne sandore kaachiel gi joma otwe nikech Kristo, kendo numor kimayou giu githuon nikech nungʼeyo ni un uwegi un gi mwandu mabeyo moloyo kendo mosiko.
35
Kuom mano, kik koro uyie chir mane un-go lalnu, nikech obiro kelonu pok maduongʼ.
36
Dwarore ni umed timo kinda kuom timo dwaro Nyasaye, eka unwangʼ gik mosesingore ni nomiu.
37
Nikech “odongʼ mana kinde matin kende, eka Jal monego bi, nobi, kendo ok nodeki.”
38
Kendo “ngʼata makare nobed mangima kuom yie. Bende ok amor, gi ngʼat ma yiene dok chien.”
39
To wan ok wan jogo madok chien kendo lal, to wan jogo moyie kendo ma ireso.
Hibrania 10:1
Hibrania 10:2
Hibrania 10:3
Hibrania 10:4
Hibrania 10:5
Hibrania 10:6
Hibrania 10:7
Hibrania 10:8
Hibrania 10:9
Hibrania 10:10
Hibrania 10:11
Hibrania 10:12
Hibrania 10:13
Hibrania 10:14
Hibrania 10:15
Hibrania 10:16
Hibrania 10:17
Hibrania 10:18
Hibrania 10:19
Hibrania 10:20
Hibrania 10:21
Hibrania 10:22
Hibrania 10:23
Hibrania 10:24
Hibrania 10:25
Hibrania 10:26
Hibrania 10:27
Hibrania 10:28
Hibrania 10:29
Hibrania 10:30
Hibrania 10:31
Hibrania 10:32
Hibrania 10:33
Hibrania 10:34
Hibrania 10:35
Hibrania 10:36
Hibrania 10:37
Hibrania 10:38
Hibrania 10:39
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13