A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Timotheo 3

1
To ngʼe malongʼo ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko.
2
Ji nobed koherore kendgi kendo kohero pesa. Ginibed josunga, jongʼayi, joma yanyo ji, joma ok winj jonywolgi, joma ok go erokamano, kendo joma ok ler,
3
jogi nobed joma onge hera kendo joma ok wene ji richogi, joma ketho nying ji; joma ok ritre, jo-mahundu, kendo joma ok ohero ber,
4
ginibed andhoke, joma mwomore, josunga, joma ohero mor moloyo Nyasaye,
5
gitimo gik manenore ni gin joma oluoro Nyasaye to ngimagi nyiso ni gionge gima luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ipogri chuth gi joma kamago.
6
Joma kamago ema donjo e miech ji kendo gihoyo mon ma pachgi yomyom mogangore gi kit richo mayoreyore kendo ma gombo maricho ywayo pachgi koni gi koni,
7
mon makamagi oikore mar winjo puonj to kata kamano ok ginyal chopo e okangʼ mar rwako adiera.
8
Mana kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa e kaka jogi bende kedo gi adiera, gin joma pachgi osekethore kendo jogo ma osekwedi kaluwore gi yie.
9
To ok ginidhi mabor nikech fupgi biro nenore ni ji duto mana kaka notimore ni jogo.
10
In iseluwo puonjna duto, gi kit ngimana, kod gik machano timo e ngimana; iseneno gi yiena, gi kindana, kod herana gi dhilna,
11
kod sand gi chandruok mara. Ingʼeyo gik moko duto mane otimorena Antiokia gi Ikonio kod Lustra, kendo ingʼeyo kaka ne adhil e sand mager! To Ruoth noresa kuom sandgo duto.
12
Chutho, ochunore ni ngʼato angʼata madwaro dak e ngima maler moluoro Nyasaye ka en e achiel gi Kristo Yesu, nyaka ne sand,
13
kata kamano, joma richo kod joma wuondore nomed bedo joma richo moloyo, ka gi wuondo ji to gin bende iwuondogi.
14
In to nyaka isik kimako weche misepuonjori kendo mingʼeyo ni adier chuth, nikech ingʼeyo kit ngima joma nopuonji,
15
bende ngʼe ni nyaka ia e nyathi isebedo kingʼeyo weche manie Muma Maler manyalo miyi rieko makeloni warruok kuom yie Kristo Yesu.
16
Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,
17
eka ngʼat Nyasaye obed molony chuth ne tich moro amora maber.
2 Timotheo 3:1
2 Timotheo 3:2
2 Timotheo 3:3
2 Timotheo 3:4
2 Timotheo 3:5
2 Timotheo 3:6
2 Timotheo 3:7
2 Timotheo 3:8
2 Timotheo 3:9
2 Timotheo 3:10
2 Timotheo 3:11
2 Timotheo 3:12
2 Timotheo 3:13
2 Timotheo 3:14
2 Timotheo 3:15
2 Timotheo 3:16
2 Timotheo 3:17
2 Timotheo 1 / 2Tim 1
2 Timotheo 2 / 2Tim 2
2 Timotheo 3 / 2Tim 3
2 Timotheo 4 / 2Tim 4