A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Timotheo 4

1
Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.
2
Puonj ma kamago aa kuom jo-miriambo mawuondore, jogo ma pachgi manyiso ni gin joketho osetho mana ka gima orew gi nyinyo maliet.
3
Gitamo ji mondo kik okendre, kendo gisiemogi mondo kik gicham chiemo mamoko ma Nyasaye ochiwo mondo joma oyie kendo mongʼeyo adiera okaw gi erokamano.
4
Nikech gik moko duto ma Nyasaye ochweyo beyo, kendo ok owinjore wakwer chiemo moro amora ka wachame gi erokamano,
5
nikech osepwodhe maler gi wach Nyasaye kod lamo.
6
Ka ipuonjo Jowete wechegi to ibiro bedo jatich maber mar Kristo Yesu, ka idongori e adiera mar yie gi puonj mabeyo miseluwo.
7
Bed mabor chuth gi sigendini manono mag piny maonge tiende to moloyo tiegri ibed molony e luoro Nyasaye.
8
Nikech kata obedo ni tuke mag rieyo del konyo ji e yore moko, to luoro Nyasaye nigi gweth mathoth moloyo, en gi ohala e ngima masani kendo e ngima mabiro bende.
9
Ma en wach madiera mowinjore ji oyiego chuth,
10
nikech mano emomiyo watiyo matek kendo wakedo, ka waketo genowa kuom Nyasaye mangima, ma en Jawar mar ji duto, to moloyo en Jawar joma oyie.
11
Chik ji ka ipuonjogi wechegi.
12
Kik iyie mondo ngʼato ochayi nikech pod itin, to bed ranyisi ni joma oyie kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera miherogo ji kendo kuom bedo ja-adiera kendo kuom dak e ngima maler.
13
Ket chunyi kuom somo Ndiko ne ji e lela, kendo kuom jiwo ji kendo puonjo ji nyaka chopi abi.
14
Kik ijwangʼ michni mane omiyi kaka nokor kuomi chiengʼ mane jodongo oketo lwetgi kuomi.
15
Tim gigi gi chunyi duto, kichiwori chuth mar neno ni gitimore mondo ji duto one kaka imedo dhi nyime maber e yore duto.
16
Rit ngimani gi weche mipuonjo maber. Tim kinda kodgi mak iweyogi, nikech ka itimo kamano eka inires ngimani iwuon kaachiel gi ngima joma winjo weche mipuonjo.
1 Timotheo 4:1
1 Timotheo 4:2
1 Timotheo 4:3
1 Timotheo 4:4
1 Timotheo 4:5
1 Timotheo 4:6
1 Timotheo 4:7
1 Timotheo 4:8
1 Timotheo 4:9
1 Timotheo 4:10
1 Timotheo 4:11
1 Timotheo 4:12
1 Timotheo 4:13
1 Timotheo 4:14
1 Timotheo 4:15
1 Timotheo 4:16
1 Timotheo 1 / 1Tim 1
1 Timotheo 2 / 1Tim 2
1 Timotheo 3 / 1Tim 3
1 Timotheo 4 / 1Tim 4
1 Timotheo 5 / 1Tim 5
1 Timotheo 6 / 1Tim 6