A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

2 Thesalonika 31
Mogik, jowetewa, lemnwauru mondo Wach Ruoth Yesu olandre piyo piyo kendo mondo ji omi wachno duongʼ, mana kaka notimore e dieru.
2
Lemnwauru bende mondo Nyasaye oreswa e lwet joma timbegi mono kendo ma joricho, nikech ji duto ok nigi yie motegno.
3
Ruoth en ja-adiera, omiyo obiro miyou teko kendo obiro ritou e lwet Ngʼama Rach.
4
Wan gi chir kuom Ruoth ni utimo gik ma wawacho kendo ni ubiro medo timo kamano.
5
Ruoth mondo omi chunyu omed hero Nyasaye kendo ubed gi kinda machalo mane Kristo ne gigo.
6
Wachikou jowetewa e nying Ruoth Yesu Kristo mondo upogru gi jowete ma budho abudha kendo ok lu puonj mane uyudo kuomwa.
7
Nikech un uwegi ungʼeyo ni onego ulu ranyisi mar kit ngimawa. Ne ok wabudh abudha kane wan kodu,
8
kendo kata chiemb ngʼato ne ok wachamo ma ok wachulo. To ne watiyo odiechiengʼ gotieno, ka watiyo gi lwetewa kendo ka watiyo tich matek mondo kik wami ngʼato moro amora kuomu tingʼ mapek.
9
Ne watimo kamano ok nikech ne waonge gi ratiro mar yudo kony moa kuomu, to ne wadwaro mondo wabednu ranyisi maber ma unyalo luwo.
10
Nikech kata e kinde mane wan kodu ne wamiyou chik niya, “Ka ngʼato budho abudha ma ok odwar tiyo to kik ochiem.”
11
Wawinjo ni jomoko kuomu budho abudha. Ok giti, tije jowetegi ema gikeloe weche manono.
12
E nying Ruoth Yesu Kristo, wachiko kendo wasiemo joma kamago mondo gibed mos kendo giti matek mondo giyud yo ma gikonyorego.
13
To un, jowetena, kik uol gi timo maber.
14
Ka ngʼato angʼata otamore luwo weche mawandikonu e baruwani to ngʼiuru ngʼatno maber. Kik uriwru kode, mondo eka wiye okuodi kuom timne mobam.
15
Kik ukawe kaka jasigu, to siemeuru asiema kaka owadu kuom Ruoth.
16
Koro Ruodh kwe owuon mondo omiu kwe mare pile e yore duto. Ruoth mondo obed kodu uduto.
17
An Paulo ema andikonu mosni gi lweta awuon, en kido maketo e barupena duto kendo mano e kaka andiko.
18
Ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu un duto.2 Thesalonika 3:1
2 Thesalonika 3:2
2 Thesalonika 3:3
2 Thesalonika 3:4
2 Thesalonika 3:5
2 Thesalonika 3:6
2 Thesalonika 3:7
2 Thesalonika 3:8
2 Thesalonika 3:9
2 Thesalonika 3:10
2 Thesalonika 3:11
2 Thesalonika 3:12
2 Thesalonika 3:13
2 Thesalonika 3:14
2 Thesalonika 3:15
2 Thesalonika 3:16
2 Thesalonika 3:17
2 Thesalonika 3:18


2 Thesalonika 1 / 2The 1
2 Thesalonika 2 / 2The 2
2 Thesalonika 3 / 2The 3