A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Thesalonika 5

1
Koro owetena, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata sa ma gigo notimre,
2
nikech un uwegi ungʼeyo malongʼo ni chiengʼ Ruoth nobi apoya mana kaka jakuo poyo ji gotieno.
3
E sa ma ji paro ni piny okwe kendo weche beyo, ema masira nopogie kadiemo wangʼ, mana kaka muoch poyo dhako man-gi ich, bende ok ginitony.
4
To un, jowetena, ok un e mudho ma dimi odiechiengʼno pou mana kaka jakuo poyo ji.
5
Un duto un nyithind ler, kendo un nyithind odiechiengʼ. Ok wan jo-otieno kata jo-mudho.
6
Kuom mano, kik wachal gi ji mamoko ma nindo, to wabeduru motangʼ ka wan gi ritruok.
7
Nikech joma nindo, nindo gotieno, kendo joma mer bende mer gotieno.
8
To nikech wan jo-odiechiengʼ, wabeduru gi ritruok ka warwakore gi yie kod hera kaka law akor mar lweny; kendo gi geno mar warruok kaka ogut lweny.
9
Nikech Nyasaye ne ok oyierowa mondo wayud kum mar mirimbe mager, to noyierowa mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
10
Nothonwa mondo kata ka wangima kata ka watho to wadag kode.
11
Kuom mano jiwreuru kendo gerreuru ngʼato gi ngʼato mana kaka utimono.
12
Koro wakwayou, jowetewa, mondo uchiw luor ni jogo matiyo tich Ruoth matek e dieru ma gin jotendu kendo jopuonju kuom Ruoth.
13
Migiuru duongʼ ahinya kendo hergiuru moloyo nikech tich ma gitimo. Daguru gi kwe e kindu.
14
Bende wakwayou, jowetewa, mondo usiem joma budho abudha, kendo mondo ujiw joma luor, kendo ukony joma yomyom. Horeuru mos gi ji duto.
15
Neuru ni onge ngʼama chulo rach kuom rach motimne, to temuru mondo kinde duto utim maber ne joweteu kendo ne ji mamoko bende.
16
Beduru mamor pile;
17
lemuru kinde duto;
18
gouru erokamano kata piny ber kata rach, nikech mano ema Nyasaye dwaro ni utim ei Kristo Yesu.
19
Kik utam Roho Maler tiyo e dieru,
20
kendo kik ucha weche mokor moa kuom Nyasaye.
21
Temuru gik moko duto, kendo rituru weche mabeyo kuomgi.
22
Pogreuru gi timbe maricho duto.
23
Nyasaye owuon, ma Wuon kwe mondo opwodhu mi udok maler chuth e yore duto. Mad orit ngimau gi chunyu gi ringreu duto mi ubed maonge ketho moro amora chiengʼ ma Ruodhwa Yesu Kristo noduogie.
24
Jal maluongou biro chopo mano nikech en ja-adiera.
25
Jowetewa, lemnwauru.
26
Mosuru jowete duto gi yogruok mar jomaler.
27
Achikou e nying Ruoth mondo une ni osom baruwani ne jowete duto.
28
Ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu.
1 Thesalonika 5:1
1 Thesalonika 5:2
1 Thesalonika 5:3
1 Thesalonika 5:4
1 Thesalonika 5:5
1 Thesalonika 5:6
1 Thesalonika 5:7
1 Thesalonika 5:8
1 Thesalonika 5:9
1 Thesalonika 5:10
1 Thesalonika 5:11
1 Thesalonika 5:12
1 Thesalonika 5:13
1 Thesalonika 5:14
1 Thesalonika 5:15
1 Thesalonika 5:16
1 Thesalonika 5:17
1 Thesalonika 5:18
1 Thesalonika 5:19
1 Thesalonika 5:20
1 Thesalonika 5:21
1 Thesalonika 5:22
1 Thesalonika 5:23
1 Thesalonika 5:24
1 Thesalonika 5:25
1 Thesalonika 5:26
1 Thesalonika 5:27
1 Thesalonika 5:28
1 Thesalonika 1 / 1The 1
1 Thesalonika 2 / 1The 2
1 Thesalonika 3 / 1The 3
1 Thesalonika 4 / 1The 4
1 Thesalonika 5 / 1The 5