A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Thesalonika 3

1
Emomiyo ka chunywa ne chandore kaonge kwe ne waparo ni ber mondo wadongʼ kendwa Athene.
2
Ne waoro Timotheo, ma en owadwa kendo jatich Nyasaye kaachiel kodwa e tij lando Injili mar Kristo, mondo ojiw chunyu ubed motegno kuom yie maru,
3
kendo mondo kik sand mwayudo mi chunyu aa. Ungʼeyo maber ni kaka jo-Kristo nyaka wayud sand.
4
Chutho, kane wan kodu to ne wasiko ka wanyisou ni nyaka sandwa, kendo e gima osetimorenwa, mana kaka ungʼeyo.
5
Mano emomiyo kane koro ok anyal medo bedo mos, ne aoro jaote mondo angʼe kaka yieu chalo. Ne aluor ni dipo ka jatem osedonjore kodu mi omiyo tich mane watiyo matek e dieru obedo kayiem.
6
Koro Timotheo osedwogo koa iru, kendo osekelonwa weche mabeyo kuom yieu kod herau. Osenyisowa kaka usiko uparowa gi paro mabeyo kendo ni un bende ugombo nenowa mana kaka wan bende wagombo nenou.
7
Kuom mano, jowetewa, yie ma un-go osejiwowa e chandruok duto kaachiel gi masiche ma waneno.
8
To chunywa koro odwogo nikech uchungʼ motegno kuom Ruoth.
9
Ere kaka dwago ne Nyasaye erokamano nikech un ma dirom gi mor duto ma umiyo wamorgo e nyim Nyasaye?
10
Odiechiengʼ gotieno walamo Nyasaye gi chunywa duto mondo olosnwa thuolo mar nenou kendo wangʼ gi wangʼ, mondo wabi wapongʼnu kuonde morem e yie maru.
11
Mad Nyasachwa kendo Wuonwa owuon, kod Ruodhwa Yesu, losnwa yo ma wanyalo birogo iru.
12
Ruoth mondo omi herau omedre kendo olandre e kindu ngʼato gi ngʼato, kaachiel kod ji duto, mana kaka hera mwaherougo bende olandore.
13
Ruoth mondo omi chunyu obed motegno mondo ubed joma onge ketho kendo jomaler e nyim Nyasaye Wuonwa, chiengʼ ma Ruoth Yesu biroe kaachiel gi joge maler duto.
1 Thesalonika 3:1
1 Thesalonika 3:2
1 Thesalonika 3:3
1 Thesalonika 3:4
1 Thesalonika 3:5
1 Thesalonika 3:6
1 Thesalonika 3:7
1 Thesalonika 3:8
1 Thesalonika 3:9
1 Thesalonika 3:10
1 Thesalonika 3:11
1 Thesalonika 3:12
1 Thesalonika 3:13
1 Thesalonika 1 / 1The 1
1 Thesalonika 2 / 1The 2
1 Thesalonika 3 / 1The 3
1 Thesalonika 4 / 1The 4
1 Thesalonika 5 / 1The 5