A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Thesalonika 2

1
Un uwegi ungʼeyo, owetewa, ni limbe mane walimougo ne ok obedo kayiem nono.
2
Mana kaka ungʼeyo, noyudo osesandwa kendo oyanywa e dala mar Filipi to kata kamano Nyasaye nomiyowa chir mar yalonu Injili mare e dier lweny gi akweda mager.
3
Chutho, ok wahomb ji gi weche mag miriambo kata gi weche mowuok e paro mochido. Bende ok wan gi paro malingʼ-lingʼ mar wito ji.
4
To wawuoyo kaka joma Nyasaye owuon ema opwodho kendo oyiego kaka jorit Injili. Ok watem mondo wabed malongʼo ne dhano, to wadwaro ni wabed malongʼo mana ne Nyasaye ma nono chunjewa.
5
Ungʼeyo maber ni kane wayalonu to ne ok wakonyore gi weche malombou mondo wawuondgo wangʼu, kendo Nyasaye en janeno marwa ni ne ok wapando gombo malingʼ-lingʼ e chunywa mondo wamau gigeu!
6
Ne ok wadwar pak moa kuom dhano, bed ni gin un kata ji mamoko. Kaka joote mag Kristo, ne wanyalo miyou tingʼ mapek,
7
to kar timo mano to ne wadoko mamuol e dieru mana kaka min nyithindo rito nyithinde ma pod tindo.
8
Ne waherou gihera matut momiyo ne wamor, ok mana mar pogo kodu Injili mar Nyasaye kende, to koda ka ngimawa bende, nikech ne wagenou gi genruok maduongʼ.
9
Adier unyalo paro, jowetewa, kaka ne wanyagore kendo watiyo matek, ne watiyo odiechiengʼ gotieno mondo kik wami ngʼato angʼata tingʼ mapek e kinde mane wadak kodu ka wayalonu Injili mar Nyasaye.
10
Un uwegi un joneno, kaachiel gi Nyasaye bende, kaka ne wadak e dieru ka ngimawa ler kendo nikare, kendo ka waonge ketho e kindu un joma oyie.
11
Ungʼeyo kaka ne wakonyo ngʼato ka ngʼato kuomu mana kaka wuoro konyo nyithinde owuon,
12
kwajiwou kendo wahoyou kendo wasiemou mondo kit ngimau mapile obed malongʼo ne Nyasaye moseluongou e pinyruodhe kod duongʼ mare.
13
Bende wadwokone Nyasaye erokamano kinde duto nikech kane wakelonu Wach Nyasaye, to nuwinje murwake, ok ka wach dhano, to nurwake ka Wach Nyasaye adier mana kaka en. Wachno koro chopo dwaro Nyasaye e ngimau, un joma oyie.
14
Owetewa, gik mosetimorenu chal gi gik mane osetimore ni kanisa mar jo-Nyasaye man kuom Kristo Yesu e piny Judea, nimar ne usandoru e lwet ogandau mana kaka gin bende negisandore e lwet jo-Yahudi wetegi.
15
Jo-Yahudigo ema nonego Ruoth Yesu kod jonabi mag-gi, kendo gin ema ne giriembowa oko. Ok gilongʼo ne Nyasaye kendo gimon gi ji duto,
16
ka gitemo gi tekregi duto mondo gitamwa yalo Injili ne joma ok jo-Yahudi mondo oyud warruok. Kuom tim ma gitimoni, gimiyo richogi medore ameda kendo mirimb Nyasaye koro osejukogi!
17
Jowetewa, kane ochunowa ni nyaka wawere kodu kuom kinde machwok (ne wapogore mana e ringruok to ok kuom chuny), omiyo siso mane wan-go mar chako limou osemiyo watemo gi yore duto mondo waneu wangʼ gi wangʼ.
18
Ne wasedwaro gamingʼa mondo wabi walimu, to moloyo an Paulo ne atemo matek to Satan ne omona.
19
Koso uparo ni gin ngʼa gini mwakwano kaka genowa gi morwa, kata kaka osimbo marwa ma wanasungrego e nyim Ruoth Yesu Kristo koduogo? Donge en un?
20
Chutho, un e duongʼwa gi morwa!
1 Thesalonika 2:1
1 Thesalonika 2:2
1 Thesalonika 2:3
1 Thesalonika 2:4
1 Thesalonika 2:5
1 Thesalonika 2:6
1 Thesalonika 2:7
1 Thesalonika 2:8
1 Thesalonika 2:9
1 Thesalonika 2:10
1 Thesalonika 2:11
1 Thesalonika 2:12
1 Thesalonika 2:13
1 Thesalonika 2:14
1 Thesalonika 2:15
1 Thesalonika 2:16
1 Thesalonika 2:17
1 Thesalonika 2:18
1 Thesalonika 2:19
1 Thesalonika 2:20
1 Thesalonika 1 / 1The 1
1 Thesalonika 2 / 1The 2
1 Thesalonika 3 / 1The 3
1 Thesalonika 4 / 1The 4
1 Thesalonika 5 / 1The 5