A A A A A
×

Luo Bible 2020

Kolosai 4

1
Un ruodhi mag pinyni, daguru gi wasumbini magu kuritogi maber kendo mowinjore nikech ungʼeyo ni un bende un gi Ruodhu e polo.
2
Timuru kinda kuom lemo, kurito gi paro moyawore, kendo kugoyo erokamano ni Nyasaye.
3
Wan bende lemnwauru mondo Nyasaye oyawnwa dhoot mar yalo Injili, kendo lando wach modhiero ji ngʼeyo mar Kristo momiyo koro otweya gi nyororo.
4
Lemnauru mondo omiya ayale e yo maler kaka owinjore atim.
5
Beduru gi rieko kuom joma odak e dieru kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber.
6
Neuru ni wecheu obed mangʼwon man-gi ndhandhu kinde duto, mondo ungʼe kaka dudwoki ngʼato angʼata wach e yo mowinjore.
7
Tukiko biro nyisou gik moko duto matimorena. En owadwa mageno, jatich ma ja-adiera kendo jatich Ruoth kaachiel koda.
8
Aore iru mondo ungʼe kaka wachal, kendo mondo ojiw chunyu.
9
Obiro biro gi Onesimo owadwa ma ja-adiera ma jathuru. Gibiro nyisou weche duto matimore ka.
10
Aristarko motweyago e od twech ooronu mos, kaachiel gi Mariko ma owad gi Barnaba. (Usewinjo wachne, omiyo kobiro to urwake.)
11
Yesu, ma nyinge machielo en Justo, bende ooronu mos. Magi kende e jo-Yahudi wetena matiyo koda ni wach pinyruoth Nyasaye, kendo gisehoyo chunya e yore mangʼeny.
12
Epafra ma jathuru kendo ma misumba Kristo Yesu bende omosou. Osiko olemonu matek ma ok oywe, mondo omi uchungʼ motegno, e dwaro Nyasaye duto kendo ka un gi adiera chutho.
13
Anyalo timo nende kaka otiyonu matek, un kaachiel gi jo-Laodikia kod jo-Hieropoli.
14
Osiepwa mwageno ma Luka jathiethwa kod Dema jomosou.
15
Kowuru mosna ni jowete man Laodikia, kendo ni Numfa gi kanisa man e ode.
16
Ka osesomnu baruwani, to neuru ni osome ni kanisa mar jo-Laodikia bende. To Un bende ukaw barupgi mondo usom.
17
Nyisuru Arkipo kama: “Ne ni itieko tich Ruoth mane omiyi.”
18
An Paulo, andikonu mosni gi lweta awuon. Kik wiu wil kod twechna e od twech. Ngʼwono obed kodu.
Kolosai 4:1
Kolosai 4:2
Kolosai 4:3
Kolosai 4:4
Kolosai 4:5
Kolosai 4:6
Kolosai 4:7
Kolosai 4:8
Kolosai 4:9
Kolosai 4:10
Kolosai 4:11
Kolosai 4:12
Kolosai 4:13
Kolosai 4:14
Kolosai 4:15
Kolosai 4:16
Kolosai 4:17
Kolosai 4:18
Kolosai 1 / Kolosai 1
Kolosai 2 / Kolosai 2
Kolosai 3 / Kolosai 3
Kolosai 4 / Kolosai 4