A A A A A
×

Luo Bible 2020

Kolosai 3

1
Ka osechieru gi Kristo, to keturu chunyu kuom gik manie polo, kuma Kristo obetie e bat korachwich mar Nyasaye.
2
Keturu pachu kuom gik man malo to ok kuom gige piny.
3
Nikech ne utho kendo ngimau koro opandi ei Kristo, kuom Nyasaye.
4
Ka Kristo, ma en ngimau nofwenyre, to un bende unubi kode e duongʼne maler.
5
Emomiyo, neguru dwaro duto mag ringruok manie ngimau, kaka: terruok, dwanyruok, gombo, tim ma ok ler, kod wuoro, ma en lamo nyiseche manono.
6
Nikech gigi, Nyasaye biro olo mirimbe kuom joma ok winj wachne.
7
Un bende ne uwuotho e yoregi e ngimau machon mane udakie.
8
To koro nyaka ulony oko kit richo duto kaka: ich wangʼ gi mirima gi himruok gi ketho nying ji kod weche mochido.
9
Kik ngʼato kuomu wuond wadgi, nikech uselonyo kit dhano machon kod timbene duto,
10
mi urwako dhano manyien mamedo bedo manyien pile mondo obed machal gi kit jachwechne.
11
E ngima manyien-ni, koro onge pogruok e kind ja-Yunani kod ja-Yahudi, onge ngʼama oter nyangu kata ngʼat ma ok oter nyangu, bende onge ngʼama ok osomo kata jamaranda, misumba kata ngʼama ni thuolo, to Kristo e moromo kendo en duto kuom duto.
12
Kuom mano, kaka un jo-Nyasaye moyiero, maler kendo mogeno, rwakreuru gi kech, gi miwafu, gi bolruok, gi muolo, kod kinda.
13
Beduru joma oyie kawo nyawo mar jowadgi kendo ka weyo ni nyawadgi kethone. Weneuru ji richogi kaka Ruoth bende noweyonu richou.
14
To moloyo ni mago duto, rwakreuru gihera, mariwo wechegi duto mi giwinjre kaka gimoro achiel.
15
Weuru mondo kwe mar Kristo obed jaloch e chunyu kaka fuondi ringruok achiel, noluongu e kwe, omiyo gouru erokamano.
16
Wach Kristo mondo odagi e chunyu gi nyak duto mokelo, kupuonjoru kendo usiemoru ngʼato gi ngʼato gi rieko duto, kendo kupako Nyasaye gi wende zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny ka ugoyo ni Nyasaye erokamano e chunyu.
17
Gimoro amora mutimo kata ma uwacho, to timuru e nying Ruoth Yesu, kugoyo erokamano ni Nyasaye Wuoro e nying Yesu.
18
Un mon, winjuru chwou, mana kaka owinjore kuom Ruoth.
19
Un chwo, heruru mondu, kendo kik ubednegi mager.
20
Un nyithindo, luoruru jonywolu e gik moko duto, nikech mano ema longʼo ni Ruoth.
21
Un wuone, kik umi nyithindu chuny lit, nono to chunygi biro jok.
22
Un, wasumbini, luoruru ruodhiu mag pinyni e weche duto kendo kik utim kamano mana sa ma gichungʼ butu ka gingʼiyou kutiyo, ka gima udwaro morogi, to timuru kamano gi chuny ma thuolo kendo kuluoro Ruoth.
23
Gimoro amora ma utimo, to timuru gi chunyu duto ka gima utimo ni Ruoth to ok ni dhano,
24
ka ungʼeyo ni obiro miyou mich chiengʼ ma nobi mondo opog ni joge girkeni kaka pokgi mokano nigi. En Ruoth Kristo ema utiyone.
25
Ngʼeuru ni ngʼato matimo richo, noyud pokne kuom richo mosetimo, kendo onge dewo wangʼ nikech Nyasaye ok dew wangʼ ngʼato.
Kolosai 3:1
Kolosai 3:2
Kolosai 3:3
Kolosai 3:4
Kolosai 3:5
Kolosai 3:6
Kolosai 3:7
Kolosai 3:8
Kolosai 3:9
Kolosai 3:10
Kolosai 3:11
Kolosai 3:12
Kolosai 3:13
Kolosai 3:14
Kolosai 3:15
Kolosai 3:16
Kolosai 3:17
Kolosai 3:18
Kolosai 3:19
Kolosai 3:20
Kolosai 3:21
Kolosai 3:22
Kolosai 3:23
Kolosai 3:24
Kolosai 3:25
Kolosai 1 / Kolosai 1
Kolosai 2 / Kolosai 2
Kolosai 3 / Kolosai 3
Kolosai 4 / Kolosai 4