A A A A A
×

Luo Bible 2020

Kolosai 2

1
Adwaro mondo ungʼe kaka akedonu matek, kaachiel gi joma ni Laodikia gi ji mamoko duto mapok onena gi wangʼ-gi.
2
Gima adwaro en ni mondo gibed gi chuny motegno kendo giriwre e hera, eka ginibed gi mwandu mar ngʼeyo tiend weche mar adier. Ka gitimo kamano, to giningʼe ma lingʼ-lingʼ mar Nyasaye ma en Kristo,
3
En ema mwandu duto mag rieko kod ngʼeyo Nyasaye opando kuome.
4
Anyisou wechegi mondo kik ngʼato owuondu gi weche manono maywayo ji.
5
Nikech kata obedo ni aonge kodu kuom ringruok, to an kodu kuom chuny, kendo amor mar neno kaka uchanoru maber kendo kaka yieu ochungʼ motegno kuom Kristo.
6
Mana kaka userwako Kristo Yesu ka Ruoth, dhiuru nyime ka udak kuome,
7
ka uguroru motegno kendo ugeroru kuome, kumedo bedo motegno e yie kaka nopuonju, kendo kupongʼ gigoyo erokamano.
8
Kik uyie mondo ngʼato angʼata omak pachu gi riekni manono mag piny gi wuond manono ma wito ji, ma gin rieko ma aa kuom puonj dhano gi timbe mag piny, to ok kuom Kristo.
9
Nyasaye mangima gi kite duto odak ei Kristo, tiende ni e ringre Kristo,
10
omiyo ka un ei Kristo to un gi gik moko duto, nikech en e jatelo moloyo jotelo duto, kendo en e teko moloyo teko gi loch duto.
11
Kristo ema nogolo kit dhano machon kuomu mana kaka tero nyangu golo kit dhano machon, ma nyangu motim gi lwet dhano, to nyangu motim gi Kristo.
12
Kane obatisu, to noyiku kode kendo nochieru kode nikech yie ma un-go kuom teko mar Nyasaye ma nochiere oa kuom joma otho.
13
Kane uyudo utho e richou gi kit ngimau ma ok ter nyangu, Nyasaye ne omiyo udoko mangima kuom Kristo. Noweyonwa richowa duto,
14
Nyasaye noketho chike kod dwarone mane okwedowa kendo ne opogowa. Ne ogole oko mi ogure e msalaba.
15
Kendo kane oseketho teko gi loch duto, nomiyogi wichkuot e lela koloyogi gi teko mar msalaba.
16
Kuom mano, kik uwe ngʼato ongʼadnu bura kuom gik muchamo kata mumadho, kata kuom weche mag sewni mag lemo, kata sewni mitimo ka dwe manyien owuok, kata chiengʼ Sabato.
17
Magi duto gin mana tipo mag gik mane onego obi, to adiera wuon yudore kuom Kristo.
18
Kik uwe ngʼato angʼata mamor kuom dembruok mar miriambo kod malamo malaike omi ubed maonge pok. Ngʼat makamano wacho mathoth konyiso ji kuom fweny moseneno, kendo pache mar dhano miyo otingʼore malo kowuoyo kuom gik mokia tiendgi.
19
Ngʼatno oseweyo tudruok gi wich ma en e kama ringruok duto otude kendo omoke ka omake gi fuonini kod leche kaachiel, kendo gidongo kaka Nyasaye dwaro ni gidongi.
20
Ka usetho gi Kristo mi ogonyou kuom timbe machon mag pinyni, to koro ere gima omiyo pod uwuotho ka jopiny? Angʼo momiyo pod umako chike mawacho niya,
21
“Kik imak gini,” kata niya, “Kik ibil gini,” kata niya, “Kik imul gini”?
22
Giduto gin gik malal nono, nikech gin mana chike gi puonj mag dhano.
23
Ginyalo nenore gioko ni rieko ni eigi ka gilemo gi lamo mar paro mar dhano, kendo kuom dembruok ma oko, kod sando ringruok, to chutho gionge ohala nikech ok ginyal konyo ngʼato gengʼo gombo mag ringruok.
Kolosai 2:1
Kolosai 2:2
Kolosai 2:3
Kolosai 2:4
Kolosai 2:5
Kolosai 2:6
Kolosai 2:7
Kolosai 2:8
Kolosai 2:9
Kolosai 2:10
Kolosai 2:11
Kolosai 2:12
Kolosai 2:13
Kolosai 2:14
Kolosai 2:15
Kolosai 2:16
Kolosai 2:17
Kolosai 2:18
Kolosai 2:19
Kolosai 2:20
Kolosai 2:21
Kolosai 2:22
Kolosai 2:23
Kolosai 1 / Kolosai 1
Kolosai 2 / Kolosai 2
Kolosai 3 / Kolosai 3
Kolosai 4 / Kolosai 4